Karpova O. O. The use of web-case in teaching English to students majoring in economics.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 58-62.

Olena Karpova,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Foreign Languages,
Odesa National Economic University,
8, Preobrazhenska Str., Odessa, Ukraine

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КЕЙСУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ


АНОТАЦІЯ:

Однією з важливих освітніх проблем є впровадження сучасних технологій, переосмислення та оновлення форм, методів і засобів навчання англійської мови майбутніх економістів. Адже наразі рівень володіння англійською мовою студентів економічних спеціальностей здебільшого не відповідає професійному рівню, а результати анкетування довели необхідність упровадження мультимедійних технологій, розробки нових методів навчання іноземної мови, у тому числі й створення інтерактивних завдань, що й зумовило актуальність дослідження. Метою статті було розкрити сутність поняття «веб-кейс», його структуру та особливості використання у процесі навчання англійської мови майбутніх економістів. Для досягнення мети застосовувались такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних положень для визначення змісту поняття «веб-кейс» і стану розробленості досліджуваної проблеми), емпіричні (діагностичні: спостереження, анкетування, бесіди, розв’язування кейсів; педагогічний експеримент) та методи математичної статистики для опрацювання результатів педагогічного експерименту. «Веб-кейс» було визначено як «формат навчально-діяльнісного середовища, створеного засобами ІКТ, що містить структуровані матеріали, на основі яких студентами здійснюється аналіз бізнес-ситуацій з метою формування навичок розв’язання практичних завдань». Особливістю веб-кейсу було те, що завдання було розміщено на веб-сайті, тому студенти мали змогу виконувати завдання он-лайн, посилаючись на офіційні сайти компаній, електронні статті та інші документи в електронному вигляді. Автором дидактично обґрунтовано використання веб-кейсу в процесі навчання студентів-економістів англійської мови. Реалізація кейс-методу завдяки мультимедійним технологіям у процесі навчання англійської мови дала змогу забезпечити готовність студентів до майбутньої професійної діяльності в галузі економіки, управління та банківської справи, а також сформувати іншомовну професійну комунікативну компетенцію. Результати контрольного експерименту засвідчили, що використання веб-кейсу та інших інтерактивних завдань сприяло підвищенню рівня володіння англійською мовою студентів, розвитку критичного та творчогомислення, формуванню навичок командної роботи тощо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

веб-кейс, Інтернет-технології, інтерактивне навчання, самостійна робота, міждисциплінарний підхід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 ЛІТЕРАТУРА 1. Іщук Н. Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» / Н. Ю. Іщук. – Вінниця, 2004. – 20 с.

2. Захарченко Н. В. Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів: дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» / Н. В. Захарченко. – Вінниця, 2006. – 240 с.

3.Пінчук О. П. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект / О. П. Пінчук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / [Кол. авт.]. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – №46. – С. 55-58.

4. Тарнопольский О. Б. Методика обучения анг- лийскому языку для делового общения: уч. пособ. / Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. – К. : Ленвит, 2004. – 192 с.

5.Multimedia Technologies in Teaching Business English [Електрон. ресурс] / O. Karpova. – ONEU. – URL: http://oneu.edu.ua/pages/cath/for_lang/ businessenglish/webcase.php

6.Warschauer M. Internet for English teaching / M. Warschauer, H. Shetzer, C. Meloni. – Alexandria, VA : TESOL, 2000. – 176 р.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.