В.В. Клинов, С.М. Блоцький. ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

// Наука і освіта.  2016.  № 8. – 79-85.

Володимир Володимирович Клинов,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Сергій Михайлович Блоцький,
кандидат педагогічних наук,
декан факультету фізичної культури,
Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна,
вул. Студентська, 28, м. Мозир, Білорусь


ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

 Сфера вільного часу і дозвілля завжди була об’єктом наукового інтересу. Дозвілля традиційно є однією з найважливіших сфер життєдіяльності молоді. Актуалізація питань молодіжного дозвілля зумовлена тим, що молоде покоління, відповідно до своїх соціокультурних потреб, час дозвілля присвячує в основному спілкуван- ню в компаніях, групах однолітків, де формується особлива молодіжна субкультура, що впливає на становлення особистості молодої людини. У зв’язку з тим, що негативні прояви в сфері дозвілля багато в чому обумовлені його неорганізованістю, виникає необхідність визначення способів регулювання дозвільної сфери життєдіяль- ності молоді. Таким чином, дозвілля як соціокультурна сфера життєдіяльності сучасної молоді потребує глибо- кого наукового осмислення. Важливим напрямком, що визначає становлення особистості школяра, який воло- діє високим рівнем культури дозвілля, є формування системи цінностей вільного часу. На підставі сучасних теоретико-методологічних досліджень в області дозвілля молоді, сутнісних характеристик культурологічного підходу нами було визначено зміст ціннісно-смислового компонента культури дозвілля старшокласників. Він виражається в позитивному і ціннісному відношенні до свого вільного часу, в наявності позитивного емоційно- го фону, пов’язаного з усвідомленням свого потенціалу часу, а також готовності до участі в соціально значущих видах дозвіллєвої діяльності, що сприяють самореалізації внутрішнього творчого потенціалу особистості у вільний час. У результаті проведеного дослідження, спрямованого на визначення рівня сформованості ціннісно- смислового компонента культури дозвілля, було встановлено, що ціннісні орієнтації старшокласників сільських шкіл в області культури дозвілля знаходяться на недостатньому рівні і вимагають корегування. Таким чином, була підтверджена необхідність спеціально організованого процесу формування ціннісних орієнтацій культури дозвілля, що дозволило перейти до формуючого етапу, на якому реалізовувалася методика формування ціннос- тей культури дозвілля старшокласників сільських шкіл. Для більш ефективного формування культурно- дозвіллєвої діяльності були активізовані такі види діяльності: освітня; культурна, спортивно-масова (змагання, спартакіади); фізкультурно-оздоровча (фізкультурно-оздоровчі свята, спортивно-рекреаційний туризм); ігрова (рухливі ігри). В результаті проведеної роботи у більшості старшокласників підвищився рівень сформованості ціннісно-смислового компонента культури дозвілля. В учнів проявляється усвідомлення і розуміння важливості культури дозвілля у своїй життєдіяльності, позитивне і ціннісне ставлення до свого проведення часу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 дозвілля, старшокласники, культура дозвілля, цінності, вільний час, сільська школа.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Брижатова С. Б. Культурная среда / С. Б. Брижатова. – Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2002. – 268 с.
2. Гурьянова М. П. Сельская школа и социаль- ная педагогика. (Пособие для педагогов) / М. П. Гурь- янова – Минск: Амалфея, 2000. – 448 с.
3. Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган. – М.: Поли- тиздат, 1974. – 328 с.
4. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. – М.: Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
5. Погрешаева Т. А. Свободное время человека в условиях трансформируемого общества / Т. А. По- грешаева. – Саратов: Изд-во СГУ, 2000. – 263 с.
6. Стрельцов Ю. А. Культурология досуга / Ю. А. Стрельцов. – М.: Центр «Педагогический по- иск», 2003. – 219 с.
7. Трегубов Б. А. Свободное время молодежи: сущность, типология, управление / Б. А. Трегубов. – СПб., 1997. – 187 с. 8. Шмаков С. А. Досуг школьника / С. А. Шмаков. – Липецк: Мининформпечати РФ, 1995. – 132 с.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.