Liberska H. Relations between identity and temporal orientation in adolescence.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 30-39.

Ганна Ліберська,
доктор психологічних наук, професор
Інситут психології університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща


ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІДЕНТИЧНІСТЮ ТА ТИМЧАСОВОЮ
ОРІЄНТАЦІЄЮ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена розгляду та аналізу підходів до питання тимчасової орієнтації у підлітковому віці та її зв’язку з ідентичністю. На думку Е.Еріксона, формування відносно стабільної ідентичності та концепції влас­ ного майбутнього є конкретними завданнями розвитку в підлітковому віці. Теорія Еріксона і концепція Марсіа щодо статусу ідентичності дають цікаву основу для побудови двох моделей розвитку цього співвідношення та його зміни в житті. Автор пропонує свою модель співвідношення між ідентичністю та тимчасовою орієнтацією в процесі розвитку. Відправною точкою є початок статевого дозрівання. Під тиском потреб, які виникають в процесі статевого дозрівання, і тиску очікувань і стандартів культури, людина бере на себе вивчення цілей і ролей, що накладаються культурою і типами поведінки, схвалених і не схвалених середовищем. У результаті дослідження індивід приймає на себе обов’язки і, таким чином, визначає його/її ідентичність. Це є відправною точкою для побудови концепції свого життя в тимчасовій перспективі. Запозичуючи зобов’язання, людина стабілізує цілі й прагнення і додає засоби та інструменти, які допомогли б у виконанні та передбаченні альтер­ нативних подій зовнішнього світу. Таким чином, індивід будує гнучкі плани для виконання цілей, а потім, після позитивної оцінки планів, – кристалізується його/її майбутня орієнтація. Зважаюч на це, побудову ідеї про май­ бутнє можна розглядати в якості третього етапу розвитку ідентичності в період підліткового віку. Отже, тимча­ сова орієнтація випливає з ідентичності. Діяльність, що здійснюється для досягнення цілей і прагнень, стабілі­ зує і зміцнює ідентичність суб’єкта. Сигнали, що інформують про труднощі або успіхи, отримані в результаті діяльності або утримання, вносять зміни в структуру змісту ідентичності й майбутньої орієнтації і їх тимчасової структури, так само як логічні зв’язки між ними (в залежності від моделі TOTE). Крім того, перебудова тимча­ сової орієнтації спричиняє зміни в ідентичності і стимулює її подальший розвиток


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підлітковий вік, особистість, орієнтації на майбутнє, тимчасові орієнтації, розвиток ідентичності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Artar M. Comparison of future time perspective of adolescents from an earthquake and non-earthquake region in Turkey / M. Artar, J.TrОmpała, L.-E.Malmberg // Adolescents’ future-orientation. Theory and research. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002. – p. 65-79.
2. Bee H. Lifespan Development / H. Bee. – NY: HarperCollins College Publishers, 1994.
3. Bosma H.A. Identity development in adolescence. Coping with commitments / H.A. Bosma, Unpublished manuscript. Groningen: State University Groningen, 1985.
4. Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. / Brzezińska A. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „SМСolar”, 2000.
5. Craig G.J. Human Development / G.J. Craig. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1996.
6. Dymkowski M. Głos w diskusie podczas ogolnopolskiej konfirencei Społecгne KonteФstв TożsКmości / M. Dymkowski, zorganizowanej przez Dolnośląską Sгkołę Wвżsгą Edukacie, Wrocłaа, (14 – 15 maja 2007). – 2007.
7. Erikson E.H. Identity – youth and crisis. / E.H. Erikson, New York: W.W. Norton, 1968.
8. Erikson E.E. The life cycle completed. / E.H. Erikson New York – London: W.W.Norton, 1982.
9. Erikson E.H. Dгieciństwo i społecгeństwo. / E.H. Erikson Poznań: Rebis, 1997.
10. Erikson E.H. Tożsamość К cykl żвcia. / E.H. Erikson Poгnań: Wвeaаnidtаo Zвsk Т Spяłka, 2004. 11. Giddens A. Nowocгesność i tożsКmość. / A. Giddens, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
12. Grotevant H. Patterns of interaction in family relationships and the development of identity exploration in adolescence. / H. Grotevant, C. Cooper, Child Development. – 1985, № 56. – Ɋ. 415-428.
13. Harwas-Napierała B. Tożsamość jednostki а epode аspяłdгesnвd pzzemian / B. Harwas-Napierała, [w:] B.Harwas-Napierała, H.Liberska (rОН.). TożsКmość К wspяłcгesność. Nowe tendencУe i гjgrożeniК, 11 – 14. Poznań: Wвydаnictаo Naukoаe UAM, 2007.
14. Inhelder B. Od logiki dziecka do logiki młodгieżв / B. Inhelder, J. Piaget, Warszawa: PWN, 1970.
15. Laursen B. The role of ethnic identity in personality development / B. Laursen, V. Williams // Paths to Successful Development. Personality in the Life Course; ed. by L.Pulkkinen, A.Caspi. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – p. 203-226.
16. Lewin K. Field theory and experiment in social psychology: concepts and methods / K. Lewin // American Journal of Sociology. – 193. – № 44. – p. 868-897.
17. Liberska H. Kształtoanie się tożsamości a konstruowania planяа żвcioав przaг dorastadąyвya / H. Liberska // Psychologia Rozwojowa. – 2002. – № 7. – p.50-61.
18. Liberska H. Perspectвwв temporalne młodгieżв. Wybrane uwarunkowania. / H. Liberska. – Poгnań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. 19. Liberska H.. Orientacja prгвsгłośaioаa młodгieżв a eie środoаТsko rodгinne. / H. Liberska // Roczniki Socjologii Rodziny. – 2006. – t. XVII, – p. 65-82.
20. Liberska H. Ksгtałtoаanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie / H. Liberska // TożsКmość a wspяłcгesność. Nowe tendencje i гagrożenia; ed. by B. Harwas-Napierała, H. Liberska. – 2007. – № 53. –– Poznań: Wвdawnictаo Naukoаe UAM. – ɪ.74.
21.Liberska H. Wspяłcгesnв obraz moratorium / H. Liberska Tożsdmość К wspяłczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, ed. by B.Harwas-NapТОrała, H.Liberska. – Poznań: Wвdavnictаo Naukoаe UAM, 2007a. – p. 25-52.
22. Liberska H. Changes in the adolescents’ orientations towards the future and factors threatening them against systemic transformation / H. Liberska // Polish Psychological Bulletin. – 2008. – vol. 39, 3. – p. 138-148.
23. Liberska H. Orientacja prгвsгłościoаa młodгieżв а dobie transformacji kulturowej / H. Liberska Globalizacja a jednostka; ed. by A. Błachnio. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. – p. 15-42.
24. Malmberg L.-E. Future planning both at school and in other contexts: the case of Finnish and Polish general-secondary and vocational-school students / L.-E. Malmberg, J. TrОmpała // Scandinavian Journal of Educational Research. – 1999. – № 42 (2). – p. 207-226.
25. Marcia J.E. Development and validation of ego identity status / J.E. Marcia // Journal of Personality and Social Psychology. – 1966. – № 3. – p. 551-558.
26. Marcia J.E. Identity in adolescence / J.E. Marcia // Handbook of Adolescent Psychology; ed. by J. Adelson, 195-187. New York: J.Wiley, 1980.
27. Nurmi, J.E. How adolescents see their future? A review of the development of future-orientation and planning / J.E. Nurmi // Developmental Review. – 1991. – № 11. – p. 1-59.
28. Nurmi J.E. Thinking about and acting upon the future: development of future orientation across the life span [w:] / J.E. Nurmi, A. Strathman // Understanding behavior in the context of time. Theory, research and application; ed. by J.Joireman. – Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005. – p. 31-57.
29. Obuchowska I. Drogi dorastania / I. Obuchowska. – Warszawa: WsiP, 1996.
30. Obuchowska I. Adolescencja / I. Obuchowska, B.Harwas-NapТОrała, J.TrОmpała // Psychologia rozwoju cгłowieФК. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN., 2000. – T.2. – p. 163-201.
31. Oleszkowicz A. Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / A. Oleszkowicz, A Senejko. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
32. Pervin, L. The Science of Personality / L. Pervin. – New York: J.Wiley and Sons, 1996.
33. Straś-Romanowska, M. TożsКmość w cгasach dekonstrukcji / M. Straś-Romanowska // Wвkłac prгidstaаТonв podcгas ogolnopolskiej koncirencie Społecгne Kontepstв TożsКmości zorganizowanej przez Dolnośląską Sгkołę Wвżsгą EНukaМУТ. – WroМłaа (14 – 15 maja 2007). – 2007.
34. Turner, J.S. Roгwяj cгłowieka. / J.S. Turner, D.B. Helms. – Warszawa: WsiP, 1999.
35. Tyszkowa, M. Wybrane koncepcje i teorie roгаoУu psвchitгnego Мгłoаieka / M. Tyszkowa, M. Przetacznik-Gierowska, M.Przetacznik-Gierowska // Psychologia rozwoju cгłowieka; ed. by M.Tyszkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – p. 189-221.
36. Tyszkowa, M. Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozvoj / M.Tyszkowa, M. PrzetacznikGierowska // Psychologia rozwoju cгłowieka; ed. by M. Tyszkowa. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – p. 124-150.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.