Ігнатенко С. О. Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 125-130.

Сузанна Олександрівна Ігнатенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії методики фізичного виховання,
лікувальної фізкультури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається процес формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою, які є могутнім стимулом залученням молоді до здорового способу життя та формують культуру здоров’я особистості. Для розвитку мотивації до занять фізичними вправами і дотримання здорового способу життя є спрямованість системи університетського виховання і освіти, направленої на активізацію мотиваційних інтересів студентської молоді. Розкривається значимість самостійності оздоровчих занять атлетичною гімнастикою у підвищенні рівня соматичного здоров’я студентів. Запропоновано методику формування мотивації до фізкультурно-спортивної діяльності на прикладі занять атлетичною гімнастикою.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

студентська молодь, мотивація, самостійні заняття, атлетична гімнастика.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Апанасенко Г. Л. Проблемы управления здоровьем человека // наука в олимп.спорте. Спец. Вы- пуск 1/ Г. Л. Апанасенко. – С. 56-60.
2.Афанасенко Е. А. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре у студентов специальной медицинской группы: автореферат. дис. канд. пед. наук. / Е. А. Афанасенко. – Мо- сква. – 2006. – 25 с.
3.Бодюков Е. В. Научно-методические основы атлетической гимнастики оздоровительной направленности. Монография / Е. В. Бодюков. – Барнаул: АмГТУ, 2006. – 182 с.
4.Губенко О. В. Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах // Практична психологія і соціальні роботи. – 2009. – №11. – С. 35.
5.Дикань Н. В. Менеджмент: нав. посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
6.Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПБ.: Питер, 2006. – 508 с.
7.Калачев Г. А. Физиология мышечной деятельности и спорта.: Учеб. Пособие / Г. А. Калачев. – Барнаул, 2004. – 226 с.
8.Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 1999. – 168 с.
9.Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці.: Підручник / Я. В. Крушельницька. – Київ, 2003. – 367 с.
10. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции / А. Н. Леонтьев. – М., 1971. – 196 с.
  
 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.