Grytsyk N. V. Content and language integrated learning: approach to teaching English for specific purposes.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 22-27.

Надія Володимирівна Грицик,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна 


ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ: ПІДХІД ДО
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено опис предметно-мовного інтегрованого навчання (ПМІН) в контексті навчання іно- земної мови у вищих навчальних закладах. ПМІН – це педагогічний підхід, який одночасно дозволяє засвоюва- ти іноземну мову та предмет, тобто цей підхід передбачає таку навчальну діяльність, де мова використовується як інструмент для засвоєння нових знань з професійної сфери або теми. Завдяки використанню вищезазначеного підходу студенти отримують знання деяких спеціальних дисциплін та одночасно вдосконалюють мовні на- вички та вміння. ПМІН ґрунтується на так званому принципі «4С», який включає зміст (сприяє стимулюванню процесу засвоєння знань і розвитку вмінь з предмету); спілкування (допомагає навчати студентів використову- вати засоби іноземну мову для отримання знань з предмету); мисленнєві здібності (допомагають розвивати здатність студентів до кращого розуміння мови і предмету); культурологічні знання (розуміння особливостей, подібностей та відмінностей окремих культур допоможе студентам ефективніше соціалізуватись у сучасному полікультурному суспільстві, краще зрозуміти власну культуру). Також ПМІН розглядається як ефективний інструмент навчання англійської мови за професійним спрямуванням і засіб мотивації студентів до подальшого навчання. За ПМІН, типовий урок складається з етапів, які включають такі види діяльності: перевірка засвоєних раніше знань, розширення словарного запасу, закріплення знань, застосування нових знань, перевірка та випра- влення помилок. Інтеграція зазначеного підходу в навчальний процес вишу потребує від викладачів і керівників навчальних закладів переосмислення традиційних уявлень про викладання англійської мови студентам немов- них спеціальностей. Авторка робить висновок про те, що реалізація ПМІН у процесі вивчення курсу англійської мови за професійним спрямуванням дозволить активізувати навчання іноземної мови та підвищить якість на- вчального процесу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

предметно-мовне інтегроване навчання (ПМІН), принципи ПМІН, англійська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова (ІМ), вищий навчальний заклад (ВНЗ).


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Bentley K. The TKT Course CLIL module / K. Bentley. – Cambridge: CUP, 2010. – 124 p.
2. Commission оf the European Communities Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An action plan 2004-2006. – Brussel, 2003.
3. Coyle D. CLIL Content and language integrated learning / D. Coyle, Ph. Hood, D. Marsh. – Cambridge: CUP. – 2010.
4. Coyle D. Theory and planning for effective classrooms: supporting students in content and language integrated learning contexts / D. Coyle // Learning through a foreign language; ed. by J. Masih. – London: CILT. – 1999.
5. Coyle D. Evaluating the impact of CLIL programmes: Content and language integrated learning. Cambridge English. 10 Eurydice network Adult Education and Training in Europe / D. Coyle. – 2010. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/t hematic_reports/179EN.pdf
6. Dudley-Evans T. Developments in ESP: A multidisciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. St. Johns. – Cambridge: CUP, 1998. – 301 p.
7. English for Specific Purposes (ESP). National curriculum for universities. –Kyiv: Lenvit, 2005. – 108 p.
8. Marsh D. European Framework for CLIL Teacher Education / David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff, María Jesús Frigols Martín. – Режим доступу:http://encuentrojournal.org/textos/9.%20CLILFramework.pdf. 
9. Marsh D. CLTL / EMILE – the European dimension: actions, trends and foresights potential. – Brussels: The European Union, 2002.
10. Mehisto P. Uncovering CLIL: Content and language integrated learning in bilingual and multilingual education / P. Mehisto, D. Marsh, J. Frigols. – Oxford: Macmillan Education, 2008.
11. Nixon J. Quality in SPRINT: Towards quality assessment and assurance in content and language integrated education: A field report / J. Nixon. –Stockholm, 2001. 12. Spence P. Engineering English and the high-tech industry: A case study of an English needs analysis of process integration engineers at a semiconductor manufacturing company / P. Spence, Gi-Zen Liu // English for Specific Purposes. – 2013. – Vol. 32. – Issue 2. – P. 97- 109. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S088949061200066X.14
13. Tarnopolskyi O. Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolskyi. – London: Versita, 2012. – 254 p.
14. Тарнопольский О. Б. Интеграция обучения языку и специальности в неязыковом вузе: монография / О. Б. Тарнопольский, З. М. Корнева. –Заабрюкен: Lambert Academic Publishing, 2013. – 314 с.
15. ―What is CLIL?‖ [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: https://sites.google.com/a/xtec.cat/clilprinciples/what-is-clil

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.