Horvat M. V., Kuzma-Kachur M. I. The role of environmental studies in moral education of junior school students.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 94-98.

Маріанна Василівна Горват,
кандидат педагогічних наук, старший викладач,
Марія Іванівна Кузьма-Качур,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра теорії та методики початкової освіти,
Мукачівський державний університет,
вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна 


МІСЦЕ ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОЗНАВСТВО» У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто можливості предмету «Природознавство» у моральному вихованні учнів початкової школи. Проаналізовано останні дослідження з проблеми та зроблено висновок про те, що науковці доводять неабияку значущість природи в моральному вихованні, високо оцінюють роль безпосереднього контакту учнів із природою. Автори стверджують, що роботу з морального виховання молодших школярів засобами природи можна представити як послідовне розв’язання таких завдань: розширювати, поглиблювати і систематизувати знання дітей про моральні норми і правила культурної поведінки в природі; викликати у школярів активне бажання культурно поводитися, додержуватись правил для учнів та інших морально-етичних норм, виробляти негативне, неприязне ставлення до антигуманних виявів у навколишньому природному середовищі. У своїх дослідженнях автори доводять, що моральність базується на гуманізмі. Таким чином, одним із завдань вчителя на уроках природознавства є досягнення того, щоб етичні істини про гуманізм як внутрішній стержень та критерії культурного ставлення до природи й людини увійшли і в почуття, і в мислення, і в діяльність дитини. Предмет «Природознавство» приховує в собі величезні резерви морального виховання засобами природи. Емпіричні дослідження, проведені авторами серед учнів четвертого класу, показали, що зміст предмету «Природознавство» при ефективному підборі методів і прийомів навчання сприяє формуванню моральних якостей моло- дших школярів. У результаті застосування методики оцінювання емоційного ставлення учнів (ситуативний тест) виділялись три види емоцій, що відображали різну поведінку у природі: 1) турботливу; 2) ситуативну; 3) байдужу. Нами виявлено, що більшість учнів (76,68%) надають перевагу турботливому ставленню до природи; вважають, що людина є частинкою природи, залежна від неї, тому повинна її берегти. Аналіз результатів дослідження показав ефективність природи як засобу морального виховання молодших школярів. Таким чином, у процесі оволодіння молодшими школярами знаннями з предмету «Природознавство» у них формуються моральні установки, які впливають на їхні подальші захоплення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 моральне виховання, гуманізм, бережливе ставлення до природи,«Природознавство», природа, молодші школярі.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гільберг Т. Г. Природознавство. Підр. для 1 класу / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : «Генеза», 2012. – 112 с.
2. Гільберг Т. В. Природознавство. Підр. для 3 класу / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : «Генеза», 2013. – 176 с.
3. Навчальні програми для початкової школи [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/program/8793/
4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Т.5. – К. : Рад. школа, 1976. – 639 с.
5. Тарасенко Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1 – 4 класи. Посібник для вчителя / Г. С. Тарасенко. – Тернопіль : Навчальна книга, 2003. – 144 с

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.