Vadym Pienov. Experience of valeological education in communities’ activities in Southern Ukraine (late 19th-early 20th century).

// Наука і освіта.  2016.  №12. 88-93.

Вадим Васильович Пєнов,
старший викладач кафедри медичних знань та БЖД,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна 


ДОСВІД ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ НА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізована діяльність товариств південного краю України кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. (громадська організація «Сокіл», громадське товариство «Рідна школа», просвітянське товариство «Просвіта») та їх прогресивних представників у розвитку валеологічної освіти відповідно до історичних особливостей розвитку півдня України. Автор доходить висновку, що практична діяльність прогресивних представників товариств південного краю створювала умови для активного використання методів, форм та засобів виховання, спрямованих на зміцнення та збереження здоров’я, що було одним із компонентів валеологічної освіти. Перед освітньою діяльністю проаналізованих това- риств стояла проблема вибору методів, форм та засобів виховання у валеологічній освіті. Ними використовувалися традиційні методи виховання – методи формування свідомості особистості (бесіди, лекції, диспути, переконання, навіювання, приклад), методи організації діяльності та спілкування (педагогічна вимога, громадянська думка, довіра, привчання, тренування), методи стимулювання діяльності і поведінки (гра, змагання, заохочення, покарання), – і нетрадиційні (методи самовиховання: самопізнання, самооцінювання, саморегулювання, формування позитивного досвіду поведінки тощо). Усі вони здійснювалися за допомогою фізичних вправ, спортивних змагань, відмежування від шкідливих звичок у своєму оточенні, через негативну оцінку куріння, алкоголю, залучення до оздоровчих та спортивних традицій, створення і поширення бібліотек, спортивних комплексів, виконання комплексів вправ під музику, зміцнення здоров’я, загартування тощо. Товариствам, що діяли на південноукраїнських землях у цей період, були притаманні такі форми роботи: створення бібліотек, спортивних комплексів, хорів, театральних колективів, проведення публічних читань валеологічного характеру, причому 9 – навіть у найвіддаленіших селах, де під час зустрічей вони всілякими засобами пропагували здоровий спосіб життя серед населення. Крім спортивних змагань, ці осередки організовували численні культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, в яких акцентували увагу на розвитку здоров’я серед молоді. Оздоровчий характер часто мали такі культурно-освітні заходи, як рухливі виступи та заняття, прогулянки; свята, театралізовані вистави, забави, обряди; вечорниці, концерти, публічні читання, дискусії. Важливими були також такі засоби: рідна мова, родовід, рідна історія, краєзнавство, природа рідного краю виховні традиції, народна фізична культура, національні традиції, звичаї, обряди, родинно-побутова культура, приклад батьків та вчителів, національне мистецтво, фольклор. Вони розширювали зміст валеологічної освіти, ґрунтувались на пам’яті про минуле попередніх поколінь, національних цінностях українського народу, традиціях і звичаях.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

валеологічна освіта, громадська організація «Сокіл», громадське товариство «Рідна школа», просвітянське товариство «Просвіта», південь України.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Денисова Л. Н. Всеобщее среднее образование и социально прогрессивная сила / Л. Н. Денисова. – М.: Наука, 1988. – 172 с.
2.Дучишин І. Чим є для нас фахове шкільництво? / І. Дучишин // Рідна Школа. – 1928. – № 13. – Ч. 1 (15 січня). – С. 18-19.
3.Зельський І. Вигляди на проведення реформи народного шкільництва / І. Зельський // Шлях виховання й навчання. – К. – 1934. – VIII річник. – Четверта книжка. – С. 117 – 265
4.Історія міст і сіл України. Кримська область. – К., 1974. – 624 с.
5.Історія товариства "Просвіта" // Життя і знання 1932. – Ч. 7. Додаток. – С. 18.
6.Макарушка О. Наука виховання : Підручник для шкіл і родин / Остап Макарушка. – Львів : Накл. автора, 1922. – 352 с.
7.Матеріали про проведення з’їздів, навчання, спортивних змагань, конкурсів, концертів 1908 – 1935 рр. Центральний державний історичний архів України у Львові, м. Львів. – Ф. 312 „Українське спортивне товариство "Сокіл-Батько". – Оп. 1. – Спр.169. – 142 арк.
8.Нарис історії української школи. (1905 – 1933): Началний посібник / Сухомлинська О.В., Калениченко Н.П., Єльченко Ж.Д., та ін. / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с.
9.Пантюк М. П. Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в південноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико- теоретичний аспект) : дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Микола Павлович Пантюк. – К. : Національний педаго- гічний ун-т ім. М. П. Драгоманова, 1997. – 211 с.
10.Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва (ХVІІІ – початок ХХ ст.) : монографія / Одарка Іванівна Пенішкевич – Чернівці : Рута, 2002. – 520 с. 11.Статут та діяльність товариства 1904 – 1914. Центральний державний історичний архів України у Львові, м. Львів. – Ф. 847 ―Головний січовий комітет гімнастичного і пожежного товариства "Січ". – Оп. 1. – Спр. 2. – 9 арк.
12.Холачев С. Я. Программа преподавания пластики и танцев в институтах, кадетских корпусах, женских и мужских гимназиях / С. Я. Холачев. – Одесса, 1903. – 7 с.
13.Волошин О. Р. Валеологічна діяльність товариства "Відродження" на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду / Олена Романівна Волошин // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія № 15. "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)". – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 13. – С. 91-95.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.