Випуск №9 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Когнітивні процеси та творчість  
Агулов М.В. Діяльність психологічних служб вищих навчальних закладів як умова оптимізації процесу керування розвитком творчого потенціалу майбутнього педагога 4
Акимов C. К. Особенности влияния интернет-аддикции на успешность учебной деятельности студентов. 7
Антропов А.П. Взаємозв’язок психічних станів моряків з якостями емоційного інтелекту 12
Барабаш О.Ю. Середовий аспект розвитку когнітивних здібностей школярів 16
Белова М.Э. Визуальные образы в структуре ментальных тренировок спортсменов 19
Богданова І.М. Характеристика станів особистісної змобілізованості майбутнього вчителя 22
Богуш О.Ю. Візуальне мислення як фактор успішності кульової стрільби. 25
Бондарчук О.І., Соломіна Г.В. Особливості когнітивного стилю керівників освітніх організацій 28
Ваганова Н. А. Психологічні особливості проявів творчого сприймання у старшому дошкільному віці 32
Велитченко Л.К. Когнітивні процеси як суб’єктна динамічна система свідомості 36
Виноградова Л.В. Интеллектуальный контроль: метакогнитивные аспекты самоэффективности. 41
Віннічук І. П. Психолого-педагогічні принципи розвитку творчої уяви засобами тренінгової системи карус 45
Водолазська О.О. Самоставлення осіб із різним рівнем мотивації досягнення 49
Виговський С. Є. Екологічні аспекти аксіологічної системи особистості 53
Галкіна О.О. Сприйняття сучасної картини світу студентською молоддю Литви та України: порівняльний аналіз 57
Головська І.Г., Демирова В.К. Особливості супроводу розвитку гнучкості мислення та емоційної стійкості в майбутніх психологів. 61
Гохман І.О. Операціональні механізми створення образу-концепту при вирішенні задач з фізики 65
Грек О.М., Ясиновська О.Л. Порівняльний аналіз розвитку креативності у молодших школярів з комп’ютерною та традиційною системою навчання. 70
Цзян Даньян Психологические особенности развития операциональных компонентов визуального мышления у студентов-художников и студентов-хореографов 73
Дегтяренко Т.В. Вікова динаміка когнітивного розвитку дитини в концепті психофізіологічного підходу 78
Дегтяренко Т.В., Шевцова Я. В. Використання психофізіологічних параметрів для оцінки перцептивно-когнітивного та психомоторного розвитку дітей молодшого шкільного віку 81
Завгородня О. В. Особливості візуальних образів, створюваних жінками та чоловіками 86
Завірюха В. В. Роль когнітивних процесів та творчості у формуванні здатності студентів до професійного самозростання 90
Зелинська С. Ф. Суб'єктивне уявлення про психологічне благополуччя студентів психологів 93
Іванова В. В. Особливості розвитку творчого мислення у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку 97
Казанжи М. И. Особливості взаємозв'язку показників емпатійних здібностей та фасилятивного потенціалу особистості 101
Каліщук С. М. Когнітивний аспект соціально-етичних цінностей майбутніх психологів 105
Коваленко А. Б., Родіна Н. В. Дослідження копінг-поведінки: тенденції та перспективи 110
Корабльова Н.С. Дискурсивна психологія як відповідь на психологію когнітивну 113
Корват Л. В. Розвиток когнітивних компетенцій майбутніх економістів у процесі психологічної підготовки 118
Костюченко О. В. Творча основа сенсорно-перцептивного рівня образотворення 121
Кошлань І. Г. Особливості обдарованості підлітків з різними типами емоційності. 126
Крейдун Н.П., Поливанова Е.Е., Яворовская Л.Н., Яновская С.Г. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и креативных характеристик личности 129
Кременчуцька М. К., Шеренговий І. О. Проблема діагностики обдарованості у сфері інформаційних технологій 132
Кузнєцова О. В. Соціальна адаптивність у осіб з різним локусом контролю 136
Курлянд З.Н. Педагогічна підтримка професійного становлення майбутнього вчителя у вимірах концепції мультиплікативності 140
Леженіна Л. М. Пізнавальна діяльність слідчого на різних етапах розслідування 144
Литвиненко О. Д. Віршований розмір як засіб визначення ?-ритму 147
Марчук Л. М. Вікові особливості прояву асертивної поведінки студентів психологічних спеціальностей 152
Массанов А. В. Зв'язок інтелектуального розвитку і творчого потенціалу особистості 155
Медведева Н. В. Метод "Швидкісне ескізування" та його адаптація до умов образотворчої діяльності молодших школярів 158
Меліхова І. О. Раціональність як прояв здатності до ефективної майбутньої діяльності в студентів-психологів 163
Моляко В. А. Перцептивное конструирование образа мира: полифонический ракурс 167
Моргунова Н. С. Метакогнітивні здібності як внутрішній чинник організації самостійної роботи студентів 174
Муздыбаев К. Новейшие трансдисциплинарные исследования мудрости личности 178
Неделевич В. Ю. До проблеми розуміння учнями художніх текстів 184
Новікова О. В. Стратегіальний підхід у розвитку творчого мислення дітей молодшого підліткового віку 187
Олефір В. О. Інтелектуальний ресурс особистості: досвід структурної діагностики 192
Панченко О. А., Плохіх В. В., Панченко Л. В., Гаража М. В. Аналіз когнітивних та регулятивних компонентів системи професійної діяльності водіїв міського автомобільного транспорту 196
Плохих В. В. Установка в организации творческого процесса 200
Прохоров А. О. Когнитивные и метакогнитивные основания образа психического состояния субъекта. 203
Розіна І. В. Особливості розвитку креативного мислення підлітків за допомогою тренінгових технологій 208
Розіна І.В., Іванова Х. Порівняльний аналіз особливостей розвитку мислення у молодших школярів з нормою та патологією розвитку 213
Русанова К. А. Діагностика типів мислення у професійних танцівників. 217
Санникова О. П. Конгруэнтность как индикатор целостной, интегрированной личности 220
Сасько О. О. Проблема визначення соціального інтелекту в психологічній науці. 224
Семків Х. Б., Сидорик Ю. Р. Особливості емоційного стану молодших школярів з різним рівнем успішності виконання навчальних завдань 227
Сергеєва А. В. Характеристика когнітивного компонента інтегральної ідентичності особистості 231
Симоненко С. М. "Образ світу" та "картина світу" як детермінанти індивідуальних стратегій візуально-мисленнєвої діяльності суб`єкта 234
Ситнік С. В. Креативність особистості в управлінській взаємодії 243
Снігур О. М. Взаємозв’язок рефлексії зі самоставленням студента  
Спиридонова Л. К. Дослідження глибинних структур образу світу українців (за методикою К.Г.Юнга "Образ світу") 250
Тітова Т. Ю., Цибух Л. М. Дослідження розвитку соціального інтелекту у дітей дошкільного віку. 254
Ткачук О. В. Творчий інтерес у структурі художніх здатностей особистості 257
Форманюк Ю. В. Особливості мислення юнаків з ознаками інфантильності 262
Чебикін О.Я., Кленчу А.М. Емоційно-комунікативні особливості атрактивності як передумови формування основ іміджу у майбутніх вчителів 266
Черножук Ю. Г., Антропов А. П. Социальный интеллект менеджеров морского транспорта: сравнительный анализ. 272
Саннікова А. О. Особистісні чинники ризику сценічних бар’єрів 276
Санников А. И. Принятие решений: наука и искусство 280
Резюме  284
Наші автори 303
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.