Випуск №8 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Воскобойнікова Г.Л. Психолого-педагогічні аспекти формування оздоровчого середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я.

 4

Гвоздій С.П. Комплексний підхід до збереження психічного здоров’я студентської молоді через попередження агресії.

6

Горячая Т.С. "Сома и психика", "душа и тело" в психологической науке и в христианском богословии

10

Гуляс І.А. Загальнопсихологічний формат вивчення проблеми аксіопсихологічного проектування особистості

 15

Закревский В.Э. Психология смысла в эпоху модерна и постмодерна

19

Крутенко Ю.М. Сучасні підходи до психологічної підготовки водіїв.

23

Сорокіна В.М. Особливості невербального спілкування в діяльності вчителя.

29

Стукас В.А., Унтилова Э.А. Методика диагностики типа личности (социотипа) по Q-T-данным.

33

Хижняк О.А. Психологічні аспекти поняття особистості як захисника країни

40

Чебикін О.Я., Астрєйко С.В. Імідж психолога та можливості його формування

44

Чебикін О.Я., Кабешева А.О. Вплив мобільного телефону на психоемоційні стани особистості студента.

 

48

Шатагіна О.Я., Шатагіна О.О. Стихійні природні лиха і психологічна готовність протистояти їм

54

Эрастова Л.Е. Гендерные отличия у детей младшего школьного возраста и особенности родительского отношения в зависимости от пола

 58

Педагогіка

 

Богуш А.М. Трансформація педагогічної парадигми В.О. Сухомлинського в методиці виховання дітей дошкільного віку

 

62

Герантія Т.Е. Саморегуляція професійної діяльності як умова результативного визначення в майбутній спеціальності серед студентів філологів

 

65

Жильцова Л.М. До проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку

68

Івершинь А.Г., Бостан К.Л. Формування художнього образу в старших дошкільників у процесі дизайн – діяльності.

71

Кияновский А.А. Межпредметные связи в формировании научной картины мира.

75

Кожемякіна Н.І. Забезпечення належного рівня корпоративної культури як соціально-педагогічна умова формування професійної мобільності менеджерів-аграріїв.

 79

Коляда М.Г. "Золота пропорція" як кількісний вияв гармонії в самоорганізації навчання студентів

82

Корнещук В.В., Шинкаренко Л.В. Компетентнісний підхід до математичної підготовки студентів.

85

Кучерук О.Я. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ в системі неперервної підготовки фахівців з прикладної математики.

88

Мулик К.О. Сутність і структура поняття експресивних здібностей

91

Негрівода О.О. Розвиток мотивації майбутніх учителів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками

 

95

Прокопенко Л.І. Особливості словникової роботи у вищій педагогічній школі.

99

Осадченко І.І. Категоріальна розмежованість понять "технологія навчання" та "методика навчання"

102

Трифонова О.С. Домінанти визначення сутності понять "компетенція" і "компетентність".

108

Методика

 

Батинський А.І., Хнюнін С.Г. Розробка моделі викладання загальнотехнічних предметів з використанням сучасних інформаційних технологій

 

112

Горіна Ж.Д. Компетентність чи компетенція в міжкультурній комунікації: постановка проблем.

115

Житарюк І.В. Розвиток логічної культури учнів при формуванні математичних понять.

119

Ковтун О.В. Номенклатура загальномовленнєвих умінь у професійно-мовленнєвій діяльності авіаційних операторів.

 123

Корх М.В. Побудова в системі Autocad розгорток багатогранних фігур методом моделювання.

128

Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок роботи з ордерами під час торгівлі на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4.

 130

Костюхіна Л.В., Ніколайчук Т.В.  Розвиток творчості учнів початкових класів на уроках з українського і російського читання

 135

Мартынова Р.Ю. Анализ методов обучения профессиональной деятельности студентов неязыковых вузов средствами иностранного языка в диссертационных исследованиях последних лет.

 137

Попова О.В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення

 145

Татаринова С.О. До проблеми формування логіко-математичних понять у практиці роботи дошкільного навчального закладу.

 148

Форостян О.І. До питання про роль рухового аналізатора у формуванні перспективних шляхів компенсації складного сенсорного порушення.

 151

Шлапаченко О.A. Проблема формування просторових уявлень у дітей 5-8 років зі спастичною  диплегією

 155

Черкасов М.П., Крижевська А.М. Підсумки конкурсу творчих робіт учнів з використанням ПК.

162

 Сучасна вища освіта в умовах реформування

 

Бахіча Е.Е. Досвід формування толерантності майбутніх педагогів в умовах полікультурного проекту

165

Деркач О.О. Реалізація виховного потенціалу арт-педагогіки у навчально-виховному процесі початкової школи в контексті теорії життєтворчості.

 167

Іванніков С.І. Індивідуально-диференційований підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів

 170

Косенко Ю. М. Підготовка педагогічних кадрів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти.

172

Резюме / Summary

177

Наші автори.

189

 

 

 

 

 

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.