Випуск №5-6 Наука і Освіта 2007 рік

Зміст

Агеева А.Л., Заика Е.В.

Динамика развития памяти и мышления в старшем школьном возрасте.

Баканова А.А.

Визуализация образа болезни как один из способов психологической помощи  подросткам с онко патологией.

Бахчеева  Э.П

. Развитие самосознания как процесс жизнетворчества.

Белан Е.Е.

Представления о добре и зле в рисунках детей старшего дошкольного возраста.

Будій Н.Д.

Теоретичні аспекти розвитку творчої особистості молодшого школяра.

Вдовиченко О.В.

Роль риска в творческом процессе.

Власова О.І.

Соціальна креативність як феномен буденної та наукової психології.

Вовнянко Т.А.

До аналізу особистісних детермінант індивідуальної стратегії в образотворчій діяльності.

Гаркавенко Н.В.

Роль гри у розвитку творчих можливостей дітей..

Грек О.М.

Візуальна креативність у структурі візуально-мисленнєвої діяльності.

Гузенко В.А.

Влияние социальных страхов на креативность в юношеском возрасте.

Гуляс І.А.

Структура перфекціоністських настанов майбутніх практичних психологів.

Данилевич Л.А

. Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів.

Денисенко А.А.

Творческая активность в процессе формирования психологической готовности к супружеским взаимоотношениям.

Джуринская Л.М.

Интерес как мотив учебной деятельности одаренных детей.

Дмитриева М.

Легитимация психологических свойств человека творящего.

Дожджанюк-Дутковська Ю.І.

Імагінативні чинники життєтворчості.

Евдокимова Е.А.

Психологические механизмы успешного вузовского образования.

Завадская Н.С.

Роль авторской методики "сценическое перевоплощение" (СП) в активизации воображения.

Заика Е.В., Зуев И.А.

Игровой тренинг визуальной когнитивной стратегии как способ развития              интеллекта и творческих способностей учащихся.

Иванова О.И.

Когнитивные процессы и творчество в формировании профессиональной готовности психолога-консультанта.

Ігнатенко О.А.

Творчість та самоактуалізація.

Казимир О.

Механізми створення візуального образу в рекламній діяльності.

Карпенко З.С.

Индивидуальная личность как субъект культуротворчества.

Кікінежді О.М.

Психосемантика гендерної свідомості особистості молодшого школяра.

Коваленко А.Б.

Аналіз місця та ролі знань у процесі розуміння творчих задач.

Кременчуцька М.К

Продуктивні функції візуальних моделей навчання в середовищі дистанційної освіти.

Лазоренко Т.Н.

Влияние медикаментозной терапии на интеллектуальную деятельность больных             туберкулезом.

Лєскова А.А.

Проблема ефективності педагогічної імпровізації.

Литвин-Кіндратюк С.Д.

Провідні модальності сприймання картини світу особистістю доби античності.

Лущикова Д.В.

Саморазвитие личности как творческий процесс.

Массанов А.В.

Связь творческого потенциала и психологических барьеров личности.

Меліхова І.О.

Формування мотивації до творчої діяльності сучасного студентства.

Молорова Л.В.

Педагогическое руководство творческо-познавательной деятельностью учеников-подростков.

Моляко В.О.

Психологічна проблема творчого потенціалу людини.

Музика О.Л.

Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості.

Орищенко О.А.

. Когнитивно-эмпатический тип личности: индивидуально-типологические особенности

Пивоварова О.В

. Одна із сучасних зарубіжних методик дослідження творчих здібностей.

Пісоцький  О.П

 

.   Індивідуально-психологічні   детермінанти   творчого   потенціалу   майбутніх практичних психологів.

Пов’якель Н.І.

Феноменологія професійного мислення психолога-практика у просторі сучасної        вищої освіти.

Прокофьева-Акопова С.А.

Креативный аспект психокоррекционной работы (на примере АТ).

Розіна І.В.

Психологічні особливості взаємозв`язку між креативністю та інтелектом у підлітковому віці.

Розова Т.М

 

Особливості   креативних   психотехнологій   розвитку   професійно-комунікативних

здібностей майбутніх психологів.

Санникова А.А.

Психологический анализ сценической роли: размышления исполнителя.

Симоненко С.М.

Візуально-мисленнєвий образ у системі наочних образів.

Ситнік С.В.

Зв’язок мотивації професійної діяльності з креативністю  в майбутніх управлінців

Спринська З.В

. Взаємозв'язок агресивної поведінки особистості з її ціннісними орієнтаціями.

Тимошенко Р.А.

Творчество в песочном подносе

Унтілова Е.А.

Педагогічний тренінг з корекції  наборів стереотипів-еталонів педагогічної взаємодії.

Хорошун А.А.

Творчий потенціал особистості як об’єкт міждисциплінарних досліджень.

Цибух Л.М.

Творче мислення як складова професійного мислення студентів-психологів

Чабанюк Г.Ф.

Розвиток візуального мислення у школярів різних профільних класів

Черножук Ю.Г.

Соотношение результативных свойств интеллекта с эмоциональностью

Шевченко Л.В.

Особливості трансформації стратегії розв'язування конструктивно-технічних              задач студентами

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.