Випуск №1-2 Наука і Освіта 2007 рік

seo 2007 1-2

 

Глуменко И.Ю.

Динамика тревожности в подростковом возрасте.

 

Денисенко А.А., Дорошенко К.О.

Родительская любовь как один из ведущих факторов в процессе воспитания.

 

Денисенко А.А., Кузин Е.Д.

Психологический анализ любви на современном этапе.

 

Журавльова Л.П., Ткачук Л.В.

Динаміка ієрархії системи цінностей подружжя у процесі становлення шлюбно-сімейних стосунків.

 

Журжу Т.С

. Структура образа Я у підлітків з розладами поведінки..

 

Ігнатенко О.А.

Взаємозв`язок ціннісних орієнтацій та ступеня досяжності потреб у студентів різних професій.

 

Кайгер В.И., Мостовая Т.Д.

Психологические особенности этнофункционального подхода         к проблеме зависимостей от психоактивных веществ.

 

Летучий И.А.

Психологические проблемы совершенствования функциональных состояний операторов в условиях металлургического производства.

 

Меліхова І.О.

Мотивація влади і мотиваційна сфера особистості.

 

Прудка Л.М.

Психологічні чинники, що впливають на професійну усталеність працівників оперативних підрозділів ОВС.

 

Чебикін О.Я., Сінєльнікова Т.В.

Використання тренінгових технологій у навчально-професійній підготовці студентів-психологів.

 

Шевяков О.В.

Формування необхідного рівня працездатності у процесі діяльності операторів-металургів.

 

Ямницький В.М.

Психотерапія у сутнісному вимірі.

 

Аннєнкова І.П., Байдан М.А.

Проблема видів навчання в дидактичній науці.

 

Бадьора С.М.

Девіантна поведінка – предмет досліджень сучасної педагогіки і психології.

 

Березівська Л.Д.

Організація навчально-виховного процесу в колегії Павла Галагана.

 

Богуш А.М.

Розвиток мовленнєвої особистості дитини в полікультурному середовищі:               теоретичний аспект.

 

Головко С.Г.

Дидактична думка 20-х років ХХ століття і проблема розвитку творчого пізнання.

 

Козак С.В.

История возникновения и развития морского образования в России, Украине и на берегах Чёрного моря.

 

Подтергера Є.М.

Модель організації військово-професійної підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів: результати педагогічного експерименту.

 

Пудовкіна Л.П.

Особливості взаємодії дитячого садка й початкової школи..

 

Степанова Т.М.

Розвиток змісту дошкільної освіти в Україні у період з 1932 по 1934 роки.

 

Трубник І.В.

Моніторинг якості екологічної підготовки майбутніх вихователів.

 

Добровольська Л.С.

Реалізація дидактичних принципів розвитку іншомовних мовленнєвих умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів.

 

Жидков И.А.

Подготовка морских специалистов в соответствии с требованиями Болонского процесса обучения.

 

Ікуніна З.І.

Сутність індивідуалізації навчально-виховного процесу дошкільного закладу на математичному матеріалі.

 

Ковальчук В.В., Моисеев Л.М., Кузнецов М.В.

Нанометровые коммуникационные комплексы: учебно-методические проблемы.

 

Луцан Н.І.

Формування ігрової компетенції дітей старшого дошкільного віку.

 

Мартинова Р.Ю.

Зміст взаємопов’язаного навчання усного і письмового монологічного     мовлення у динаміці його засвоєння.

 

Татарина И.А.

Риторика спора и ее значимость в процессе формирования коммуникативной культуры будущих учителей.

 

Адєєва О.В.

Педагогічні умови підготовки педагога до валеологічного забезпечення професійної діяльності.

 

Алєксєєнко Т.А., Равлюк Т.А.

Проблема розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів у навчальному процесі.

 

Богданова І.М.

Шляхи та засоби вдосконалення соціально – педагогічної підготовки                 майбутніх фахівців.

 

Головань Т.М.

Типи дошкільних закладів Криму у ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. та етапи їх розвитку.

 

Горчакова О.А.

Продуктивна діяльність викладача університету: сутність поняття та критерії визначення.

Гузалова О.В.

Передумови становлення майбутніх фахівців технічних навчальних закладів різних рівнів акредитації як творчих особистостей.

Єнакій М.М.

Імпровізація у творчій педагогічній діяльності.

 

Єремчук М.О.

Теоретичні засади інтенсивного навчання.

 

Ємельянова Д.В.

Особливості самостійної робота майбутніх учителів гуманітарних                 дисциплін у контексті Болонського процесу.

 

Жаровцева Т.Г.

Використання рефлексії в системі підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з сім‘єю.

 

Зуброва О.А.

Роль професійно-педагогічного виховання     у становленні особистості                   майбутнього педагога.

 

Іванчук М.Г

. Акмеологічний підхід до розвитку професіоналізму фахівця.

 

Копусь О.А.

Проблема формування культури фахового мовлення майбутніх учителів                     нефілологічних спеціальностей.

 

Корнещук В.В.

Сучасна професійна освіта в Україні і надійність спеціалістів.

 

Кудрявцева О.А.

Використання інтерактивних методів навчання студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.

 

Курлянд З.Н.

Шляхи підвищення якості освіти майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульного навчання.

 

Линенко А.Ф.

Місце та роль педагогічної герменевтики в освіті.

 

Лукянченко І.О.

Інформаційна культура як складова професійно-педагогічної культури             вчителя іноземної мови.

 

Нємкова Є.В.

Система критеріїв педагогічного контролю як фактор забезпечення якості               підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

 

Петрюк І.М.

Конкурентоспроможність майбутнього спеціаліста з соціальної педагогіки як показник якості вузівської підготовки.

 

Руденко Ю.А.

Використання новітніх технологій в процесі проведення практичних занять           з курсу „культура мовлення та виразне читання”.

 

Романенко А.Б.

Проблема підготовки майбутнього вчителя до використання мультимедійних програм у системі дистанційного навчання.

 

Руснак О.М.

Стиль керівництва завідувача дошкільним навчальним закладом.

 

Сяська Н.В.

До проблеми формування іншомовних лексичних навичок у студентів                       молодших курсів.

 

Свєтлорусова А.В.

Професійно-функціональна компетентність управлінця навчальними             закладами в умовах розвитку сучасного суспільства.

 

Сенча І.А.

Педагогічні умови формування дослідницької культури сучасного спеціаліста.

 

Содоль С.В.

Впровадження у навчальний процес підготовки соціальних педагогів курсу     «соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва».

 

Стрига Е.В.

Професійний менталітет майбутніх вчителів.

 

Ткаченко М.В.

Розвиток професійно необхідних якостей майбутніх вчителів у процесі педагогічної підготовки.

 

Тюрікова О.М.

Шляхи вдосконалення культуротворчого середовища сучасної школи.

 

Федірчик Т.Д.

Педагогічна діагностика в діяльності викладача вищого навчального закладу як основа його професійного становлення.

 

Яцула Т.В.

Теоретичні засади смисложиттєвих орієнтирів майбутніх учителів.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.