Випуск №1-2 Наука і Освіта 2006 рік

 Зміст

Бадалова М.В. Возможности применения задачного подхода в подготовке будущих психологов-консультантов
Бовть О.Б. Вивчення психологічних механізмів віктимізації студентів.
Гуляс І.А. Здатність до афіліації як стрижень професійної спрямованості практичного психолога
Гуляс І.А.   Функції  самоуправління  у  професійному  становленні  майбутнього  практичного психолога.
Гусакова М.П. Смысловая структура жизненного пути личности.

Денисенко А.А.

Дорошенко К.

 Роль поощрения и наказания в развитии тревожности младшего школьника.
Дєрябіна Г.В. Психологічні засоби розвитку потенціалу управлінського персоналу.
Ікуніна З.І. Психологічний аналіз факторів взаємодії молодших школярів у навчальній діяльності.
Коваленко А.Б., Пецкович С. Сучасний стан дослідження проблеми само розуміння.
Кондрашихина О. А. Личностные предпосылки способности к фасилитационному влиянию.
Сапрыгина Н.В. Понимание как интерпретация связей в смысловых полях.
Симоненко С.М. Основні принципи стратегіально-семантичного підходу до побудови моделі візуально-мисленнєвої діяльності.
Симоненко С.М. Теоретико-емпірична модель візуально-мисленнєвої діяльності.
Сінєльнікова Т.В.   Проблема  підготовки майбутніх психологів до  використання  тренінгових технологій.
Снігур Л.А. Зміст громадянських якостей молоді.
Фокіна І.В. Особливості статевої ідентифікації у сучасних старшокласників.
Язвинская Е.С. Методологические и практические аспекты проблемы психики и тела.
Бедная И.C. О системно-структурном анализе надежности решения компьютерных задач.
Богінська Ю.В. Історичні аспекти розвитку опіки в Україні та свту.
Бурлакова О.О. Розвиток ступеневої освіти у відповідності до вимог болонської конвенції.
Ващенко А.М. Зміст і результати впровадження педагогічної технології формування професійної мобільності офіцерів збройних cил України.
Геркерова А.М. Драматический метод как средство повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Горбунова Н.В. Система лексичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку
Денчук Є.В. Управління школою, яка розвиває та розвивається.
Мельниченко Г.В. Реалізація принципу взаємоуправління у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.
Наточій А.М. Загальноосвітні школи-інтернати у сучасному освітньому просторі України.
Нікішина В.В. Виховний потенціал діалогічної взаємодії в сучасній загальноосвітній школі.
Пекинер В. Психологические взгляды К.Д. Ушинского.
Сафонова Н.В. Інноваційний аспект аналізу педагогічної спадщини вітчизняних педагогів 20-х років ХХ століття.
Ткачук О.В. Формування професійної здатності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як педагогічна проблема.
Щука Г.П. Висвітлення часописом „радянська школа” запровадження виробничого навчання в сільських школах України /1954 – 1964-ті рр..
Босак Н.Ф. Діагностування рівнів сформованості фонетико-орфоепічної компетенції майбутніх учителів-словесників.
Коваль В.В. Девіантна поведінка неповнолітніх, технологія їх соціальної реабілітації.
Кожемякіна Н.І. Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв у системі післядипломної освіти.
Малахова О.В.   Методика визначення рівнів  соціалізованості  молодших школярів у контексті стосунків з однолітками.
Мартынова Р.Ю. Дидактический аспект содержания обучения пассивной иноязычной грамматике..
Полозенко Д.П. Шляхи вдосконалення фізичної підготовки курсантів на початковому етапі військово-професійного навчання.
Снігур Л.А. Загальна характеристика системи формування громадянськості особистості у ВВНЗ....
Ушнурцева Н.Н. Изобразительное искусство как средство полиэтнического воспитания в начальной школе.
Кулакова М.В. Загальна характеристика блочно-модульної технології формування й розвитку готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах.
Черкасов М.П. аспект концепції. Погляд на творення художньої образності в поетиці Ліни Костенко: МСОР
Коргун Л., Шульга В. Дослідження соціально-психологічної перцепції у педагогічних працівників системи профтехосвіти.

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.