Випуск №7-8 Наука і Освіта 2005 рік

Зміст

"СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА І СУЧАСНІСТЬ" проект професора Е.Е. Карпової

 

Баранцова І.О. Проектування соціокультурної компетентності як засіб підвищення рівня якості іншомовної освіти .

4

Білова Н.К., Бароліс О.В. Художньо-педагогічний діалог як метод розвитку самосвідомості майбутніх учителів.

6

Вікторенко І.Л. До питання підготовки і проведення тестового контролю знань студентів.

10

Вознюк О.М. Гуманізація професійної підготовки майбутніх інженерів: інтегративний аспект.

12

Гвоздій С.П. Безпечна поведінка як складова життєдіяльності сучасної людини.

14

Гезун О.І. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців будівельного профілю.

17

Грама Н.Г. Професійне становлення педагога в умовах модернізації вищої освіти з економічної підготовки.

19

Жаровцева Т.Г. Самостійна робота студентів як фактор професійного становлення педагога.

22

Княжева І.А. Системно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу в умовах модернізації вищої освіти.

25

Койчева Т.І. Готовність як показник ефективності підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до виконання тьюторських функцій в системі дистанційної освіти.

27

Корнещук В.В. Надійність як гарант професіоналізму.

31

Корчевна С.О. Шляхи вдосконалення виконавської техніки баяніста в умовах кредитно - модульної системи.

34

Крайнова Л.В. Підготовка вихователів дошкільних закладів до забезпечення наступності при переході до школи в опануванні дітьми державною мовою.

37

Курлянд З.Н. Професійна мобільність – передумова професійного становлення майбутнього вчителя

40

Ліненко А.Ф. Професійна самоідентичність майбутнього вчителя.

43

Лобода В.В., Катерняк І.Б. Електронне навчання у відновленні балансу академічних знань та життєвих компетенцій особистості.

45

Лодатко Є.О. Математична культура у професійному становленні вчителя початкових класів.

47

Матюха Г.В. Особливості формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку.

51

Меджитова Л.М. Технология конструирования тестовых заданий по школьному курсу информатики для абитуриентов специальности «информатика» .

54

Нагаєва О. Професійна підготовка студентів педагогічного училища у світі нових тенденцій фізичного виховання дітей дошкільного віку.

56

Пальшкова І.О. Педагогічна практика як фактор формування педагогічної культури вчителя початкової школи.

58

Пономаренко Л.П. Значення вивчення етнопсихології та крос-культурної психології у професійному становленні сучасного педагога.

61

Попова І.І. Підготовка педагога до роботи з розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку.

63

Реброва О.Є. Формування художньо-творчого мислення майбутніх учителів музики в умовах сучасної педагогічної освіти.

66

Савченко Л.О. Формування готовності студентів до організаторської діяльності в навчальному процесі педагогічної вищої школи.

69

Сибірякова-Хіхловська М.І., Шмакова А.Є. Педагогічні умови формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики.

71

Тархан Л.З. Проектирование самостоятельной работы будущих инженеров–педагогов.

73

Ткач М.В. До питання про кредитно-модульну систему в навчанні: іноземні мови.

76

Хмелевська І.О. Соціокультурні аспекти професійного становлення фахівців мистецького профілю.

78

ПСИХОЛОГІЯ

 

Бедная И., Сенгупта Т. Исследование процесса решения компьютерных задач.

82

Васильева А. Исследование самоотношения у студентов.

84

Волков Д. О взаимосвязи показателей психических состояний и психомоторики у представителей различных типов темперамента.

88

Горлова О.О. Роль бессознательных фантазий в становлении женской идентичности.

93

Денисенко А.А. Удовлетворенность браком как социально-психологическая проблема.

95

Комар Т.О. Принципи, підходи та моделі корекційної роботи зі студентами з обмеженими можливостями .

97

Комар Т.О. Зміст і специфіка психологічної допомоги.

101

Кудріна Т.С., Погорільська Н. Співзалежність як адаптивний стиль у жінок, що виховують дітей-інвалідів.

102

Павелко І.І. Дослідження гуманістичних і агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків у взаємозв’язку і взаємообумовленості.

104

Симоненко С.М. Узагальнення основних тенденцій вивчення механізмів візуалізації у психологічній науці.

107

Цільмак О.М. Психопрофілактика виникнення негативних емоційних станів у працівників ОВС, які використали табельну вогнепальну зброю.

110

Чебикін О.Я., Яблонська Н.В., Вдовиченко О.В. Реалізація концептуальних положень системно-діяльнісної теорії підготовки вчителя, виходячи з вимог кредитно-модульної системи.

113

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД МИНУЛОГО – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ” проект професора О.П.Саннікової

 

Береснева М.А. Психологические особенности самоорганизации жизни подростков в различных рекреационных условиях.

 

122

Кошлань И.Г. Характеристика стиля воспитания в семьях подростков с доминированием эмоциональной модальности «безразличие» .

 

128

Мельник Е.М. Особенности преодоления ситуаций неопределенности, обусловленные типом эмоциональности и индивидуально-типологическими чертами.

 

130

Новотна М.А. Основні фази залучення індивідуальної свідомості до правового простору.

133

Сапрыгина Н.В. Актуализация связей в смысловых полях при понимании сообщения.

134

 

ПЕДАГОГІКА

 

Богуш А.М. Розвиток методики організації художньо-мовленнєвої діяльності у другій половині ХХ століття.

138

Воловник В.Є. Логістичний підхід до організації управління і контролю якості навчального процесу у вищій школі.

141

Геркерова А.М. Проблема одаренности детей в условиях современной школы.

145

Горчакова О.А. Особливості розвитку національних шкіл на півдні України в ХІХ ст.

148

Дебела Ж.М., Іригіна С.О., Осадча Т.В. Педагогічна практика як засіб розвитку творчої активності майбутніх учителів музики.

151

Долинський Б.Т. Сутність і характеристика педагогічної діяльності.

154

Ємельянова Д.В. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до аналізу структури шкільних підручників та посібників з англійської мови.

158

Картель Т.М. Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у процесі вивчення іноземної мови.

160

Михайличенко І.В. Сутність і умови формування професійної самоідентифікації працівників органів внутрішніх справ.

162

Паскаль О.В. Автодидактика в самоосвіті майбутніх соціальних педагогів.

165

Подтергера Є.М. Визначення організаційно-педагогічних умов професійної підготовки офіцерів запасу.

168

Пригода О.М. Теоретичний аналіз стану підготовки майбутніх вчителів до проектувальної діяльності..

173

Тархова Л.А. Формування навиків самостійної роботи у студентів-філологів.

176

Тягнирядно Є.В. Компоненти риторичних умінь правників.

178

Яворська Г.Х. Діагностика соціально-професійної зрілості курсантів випускних курсів ВНЗ МВС України.

181

 

МЕТОДИКА

 

Гиренко С.П. Проблеми формування конфліктності та агресивності дітей дошкільного віку в умовах сімейного виховання.

184

Горожанкіна О.Ю. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами авторської (бардовської) пісні.

188

Грязнов І.О., Посметюк А.В. Особливості професійної підготовки військовослужбовців в органах та підрозділах державної прикордонної служби України.

192

Іванова С.В. Сучасні підходи до проблеми класифікації методів навчання математики.

194

Люперсольський В.І. Методика використання ЕОМ для тестової перевірки знань, умінь та навичок з іноземної мови як засіб інтенсифікації процесу навчання.

197

Мартынова Р.Ю. Дидактический аспект содержания обучения активной иноязычной грамматике.

200

Музика Ю.О. Функції дидактичної гри.

205

Пекінер В. Ідеї К.Д. Ушинського щодо використання художніх текстів у роботі з дітьми.

207

Руденко Ю.А. Методи і прийоми формування експресивного мовлення дошкільників.

209

Соцкая Е.П. Ребенок в мире знаков и символов.

212

Яворська С.Т. Диференційований підхід до навчання орфографії.

215

Яновська Л.Г. Поглиблення змістового компонента семінарських занять із «шкільного курсу історії та методики його викладання», насичення їх педагогічною спрямованістю.

219

Черкасов М.П. Формування мовної особистості й рівні суб’єктивного мовленнєво-семантичного оцінювання явищ дійсності.

221

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.