Випуск №11 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Саннікова О. П.

Особистісне зростання з позицій континуально-ієрархічного підходу

Говорун Т. В. , Коськіна Д. О.

Жіноча психологія: цінності та обмеження саморефлексії фахової працеспроможності

Дегтяренко Т. В., Лєсньова І. М.

Підходи до дослідження етнічної ідентичності

Сергеева А. В.

Психологический анализ феномена идентичности с позиций юнгианского подхода

Арабаджи-Сапункова С. Г.

Психологические особенности психологов с различным уровнем профессиональной адаптации

Бабчук О. Г.

Специфіка факторної структури особистості толерантних та інтолерантних осіб

Бедан В. Б.

Самотність у просторі сенсожиттєвих орієнтацій

Бринза І. В.

Паттерни особистості, яка готова до психологічних змін

Бугайцова А. С.

Особливості співвідношення показників самодостатності

Булгакова В. О.

Рівень розвитку правової культури і шляхи виходу молоді з конфліктної ситуації

Булгакова О. Ю.

Термінальні аспекти у ціннісній моделі соціальної взаємодії

Василенко І. А.

Особливості комунікативної креативності осіб з різним рівнем упевненості у собі

Вдовиченко О. В.

Проблема риска: гендерный аспект

Водолазська О. О.

Я-концепція як чинник професійного становлення особистості психолога

Далакова А. С.

Выявление синдрома выгорания у студентов технических профессий

Камінська О. В.

Апробація соціально-психологічного тренінгу зниження рівня інтернет-залежності молоді

Кононенко О. І.

Феномен фізичного перфекціонізму в сучасній психології

Кошлань І. Г.

Комунікативні якості студентів-педагогів та стилі сімейного виховання

Кузнєцова О. В.

Ставлення до власного життя у адаптивних та неадаптивних осіб

Лісовенко А. Ф

Особливості емоційного інтелекту осіб, схильних до переживання заздрощів

Малєєва Н. С.

Соціально-психологічний зміст комунікативних практик у мережі Інтернет

Маматова З. Р.

Психологічний аспект формування особистості засобами оздоровчої фізичної культури

Меленчук Н. І.

Факторна структура авантюрних і неавантюрних осіб

Мельничук М. М.

Емпіричне дослідження cистеми взаємозв’язків толерантності студентів з особистісними характеристиками

Орищенко О. А.

Специфика факторной структуры личности представителей различных типов эмпатии

Саннікова А. О.

Ставлення до себе осіб з різним рівнем сценічного бар’єру

Свертілова Н. В.

Переживання образи як чинник адаптивності

Свистула О. М.

Особистісні компоненти регулювання вибору в умовах невизначеності

Ситнік С. В.

Характеристика та ознаки міжособистісної взаємодії

Томчук С. М.

Особливості профілактики та корекції посттравматичних стресових станів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Топалова І. П.

Порівняння цинічних та нецинічних осіб за впевненістю в собі

Ульянова Т. Ю.

Співвідношення показників конфліктності та схильності до ризику

Фіщіна Г. О.

Суб’єктивний локус контролю як чинник психологічної проникливості

Черножук Ю. Г., Кабацюра Л. М.

Індивідуально-психологічні особливості соціального інтелекту майбутніх менеджерів туристичного бізнесу

Yakovlieva M. V.

Polycultural world of a personality (psychological aspect)

Санников А. И.

Мотивация и побуждение в исследованиях принятия решений

Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.