Випуск №7 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Саннікова О. П.

[Макроструктура особистості: психологічний опис]

Массанов А. В.

[Психологічні бар’єри у діяльності особистості]

Бабчук О. Г.

[Результати кореляційного аналізу якісних показників толерантності та факторів особистості (за Р. Кеттелом)]

Бондаревич С. М.

[Теория оптимизации управления параметрами психофизиологического состояния здоровья человека]

Вовк А. О.

[Особистісні детермінанти психологічної проникливості]

Выходцевский М. Д.

[О цветовых «универсалиях» базовых эмоций]

Говорун Т. В.

[Економічна культура в гендерному вимірі]

Дишель О. В.

[Використання впливу інформаційно-психологічних факторів для формування в особистості емоції страху]

Журавльова Л. П., Камінська О. В.

[Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор]

Кременчуцька М. К.

[Екзистенціальні переживання в літньому віці]

Малигіна Г. С.

Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема]

Мелихова И. А., Архипова А. А., Граждиян Ю. А.

[Влияние локуса контроля на мотивацию достижения успеха]

Оніщенко Н. В.

[Вітальний та екзистенціальний характер надзвичайної ситуації]

Романова М. К.

[Чинники розвитку екологічної свідомості дорослої особистості]

Саннікова О. П., Меленчук Н. І.

[Співвідношення показників схильності до авантюризму та асертивності]

Свертилова Н. В.

[Специфика самоотношения лиц со склонностью к переживанию обиды]

Сенкевич В. Г.

[Структуризація феномену небезпеки щодо ураження ВІЛ]

Сергеева Т. В.

[Принципы эко-гуманистического саморазвития личности]

Топалова І. П.

[Факторна структура цинічних та нецинічних осіб: порівняльна характеристика]

Фіщіна Г. О.

[Особливість психологічної проникливості осіб з високим та низьким рівнем емоційного інтелекту]

Форманюк Ю. В.

[Егоцентризм як прояв інфантильності]

Черкашин А. І.

[Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті антропологічної парадигми: теоретичний аспект]

Черножук Ю. Г.

[Креативна особистість: індивідуальне й типове]

Яковлева М. В.

[Мультикультурная среда и личность]

Александрова О. Г.

[Особливості образу «Я» у підлітків із неповних сімей]

Бабатіна С. І.

[Особливості сприйняття та переживання часу у студентів на етапі адаптації та ідентифікації]

Бужинська С. М.

[Особливості розвитку модально-специфічної пам’яті у молодших школярів]

Василенко І. А.

[Агресивність та особливості статусного положення підлітків]

Гриник І. Я.

[Формування іміджу політичного лідера у студентської молоді]

Грицук О. В.

[Проблема зв’язку когнітивних процесів та емоційних станів студентів]

Данілова О. С.

[Соціальна перцепція ікони серед молоді (емпіричне дослідження через призму гендерного підходу)]

Дегтяренко Т. В., Зіборова О. О.

[Психологічні особливості материнського відношення у жінок які виховують дитину з відхиленнями у психофізичному розвитку]

Каменська Н. Л.

[Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи]

Коломієць Т. В.

[Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці]

Кошлань І. Г., Вербовецька Н. М.

[Особливості життєстійкості у студентів-акцентуантів]

Кошлань І. Г., Першина Л. О.

[Психологічні чинники комунікативної толерантності у юнацькому віці]

Литвинчук А. І.

[Зв'язок емпатії з екологічною самосвідомістю на різних етапах онтогенезу особистості]

Маматова З. Р., Егорова А. В.

[Клинический аспект задержки психического развития]

Мельничук Т. І

[Соціально-психологічний супровід, як умова соціалізації усиновленої дитини в сім’ї]

Мельничук І. В. Кравченко Н. М.

[Діагностика та корекція депресивного стану у старшому шкільному віці]

Оріщенко О. А.

[Емпатичні переваги осіб різної статті]

Поспелова И. Д.

[К вопросу адаптации, психологической защиты и совладения у детей]

Ревенко С. П.

[Сучасні підходи до вивчення ідентичності особистості юнацького віку]

Ситнік С. В.

[Індивідуально-психологічні передумови міжособистісної взаємодії студентів-психологів]

Штепа О. С.

[Особливості психологічної ресурсності осіб 20-25 років з різним статусом ідентичності]

Шукалова О. С.

[Дедуктивне дослідження авторитарного стилю сімейного виховання молодших школярів]

Андрєєва І. А.

[Психологічна характеристика особистості працівників підприємств вугільної промисловості]

Водолазська О. О.

[Психологічні особливості комунікативних якостей майбутніх психологів]

Галкіна  О. О.

[Соціально-психологічні відмінності у сприйнятті сучасної картини світу студентською молоддю України та Євросоюзу]

Головская И. Г., Далакова А. С.

[Возникновение синдрома выгорания на ранних этапах профессионального становления личности]

Головська І. Г., Ушакова Т. Ю.

[Психологічні умови розвитку педагогічного спілкування]

Дегтяренко Т. В., Арабаджи-Сапункова С. С.

[Психологические особенности адаптированности начинающих психологов к своей профессиональной деятельности]

Заваленко С. В.

[О роли личностных свойств в формировании стиля принятия управленческих решений]

Кузнецова О. В.

[Адаптивність особистості як чинник професійної надійності у представників екстремальних видів діяльності]

Кухта С. О.

[Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості]

Плохих В. В.

[Установочная детерминация возрастных изменений субъективных оценок и переживаний течения времени]

Подоляк Н. М.

[Факторна структура особистості асертивних та неасертивних осіб]

Саннікова А. О.

[Уявлення досвідчених виконавців про прояви сценічних бар’єрів]

Сергеева А. В.

[Особенности трансформации интегральной идентичности личности в процессе учебно-тренинговых занять]

Симоненко С. М., Чебан О. М

[Особливості впливу індивідуально-психологічних властивостей на творчу діяльність особистості]

Скляренко О. М.

[Особистісно-професійні якості службовців організацій державної служби надзвичайних ситуацій]

Страцинська І. А.

[Психологічна проникливість осіб з різним типом локалізації контролю]

Чайка О. І.

[До питання підвищення адаптаційного потенціалу диспетчерів управління повітряним рухом]

Шаюк О. Я.

[Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів]

Шевченко Н. Ф.

[Детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності]

Санников А. И.

[Личностные аспекты принятия решений профессионалом]

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.