Випуск №6 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Александров Д. О.

[Емпіричне дослідження нервово-психічної стійкості у структурі особистості пра-цівника ОВС]

ВанДжун

[Динаміка вікових змін самоставлення в молодшому підлітковому віці]

Дегтяренко Т.В.

[Професійно важливі якості операторів транспорту за результатами психофізіологіч-ної експертизи]

Єгорченко С. П.

[Психологічні та сімейні характеристики матерів наркозалежних, що споживають канабіноїди]

Исаенко О. С.

[Социальное взросление: бессознательная потребность в ритуалах инициации]

Кантарева Н. В.

[Специфика формирования отношения к здоровью у подростков со склонностью к частым ОРВИ]

Максименко Ю.Б., Ткачук О.В.

[Феноменология смеха: теоретико-методологический анализ]

Мельнік Н. Ю.

[Дослідження прогностичних здатностей у студентів]

Москалюк Е. В.

[К вопросу об определении психологических особенностей развития англоязычной профессиональной речи будущих политологов]

Снігур Л. А.

[Роль учителя у сприянні психологічній стійкості особистості в юнацькому віці]

Хуан Ин

[Взаимосвязь черт личности родителей и стилем взаимодействия с ребенком]

Чебикін О.Я., Булгакова В.О.

[Психологічні основи правової культури та умови її корекції]

Чебикін О.Я., Дегірменджі Е.В.

[Психологічні основи емоційно-комунікативного методу інтенсивного навчання іноземної мови]

Шевченко Р. П.

[Особенности детско-родительских отношений в семьях военнослужащих с психо-соматическими расстройствами]

Бендяк К. І.

[Методичний компонент у системі мовної підготовки іноземних громадян в Україні у другій половині ХХ ст.]

Варварецька Г. А.

[Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки]

Гелло Т. А.

[Творческая самореализация студента в учебном и внеучебном процессе]

Джуринський П. Б.

[Діяльнісний компонент у структурі підготовки майбутніх учителів фізичної ку-льтури до здоров’язбережувальної і фізкультурно-оздоровчої роботи]

Кисельова О. І., Янкова О. В.

[Зміст та завдання стандартизації вищої освіти]

Кудря Я. В.

[Професійний образ сучасного наукового керівника]

Курлянд З. Н.

[Інтегративні технології навчання в підготовці майбутніх учителів у площині ідей К. Д. Ушинського]

Марачковская О. Л., Курлат А. М.

[Структурные компоненты воспитания поведенческой гибкости будущих педагогов]

Молоков Д.С., Ходырев А.М.

[Творческое наследие К.Д. Ушинского в советский период истории]

Савлучиньска Л.Г.

[Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів на уроках природознавства]

Скоромна М.В.

[Компонентна структура культури почуттів майбутнього вчителя]

Топор Г.В., Бубела О.В.

[Значення міжнародного досвіду в організації екологічної освіти]

Турбовской Я.С.

[Дилемма Ушинского]

Ткачук А. А., Ушнурцева Н.Н.

[Развитие профессиональной компетентности будущего учителя сред-ствами педагогической практики]

Трифонова О. С.

[Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування мовленнєвої особи-стості старшого дошкільника]

Бабий Е.Н.

[Обогащение словарного запаса студентов – важный этап формирования коммуникативных компетенций будущего преподавателя]

Базелюк Н.Л.

[Комп'ютерна графіка як ефективний метод розробки майбутніми дизайнерами ескізів і моделей одягу]

Ізмайлова О.А.

[Формування німецькомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами автентичного тексту]

КовальВадим

[Вікові особливості фізичного виховання дітей старшого шкільного віку в процесі формування здорового способу життя]

Кузнецова Н. В.

[Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдаро-ваних учнів старшої школи]

Курлат А. М., Нестеренко О.П.

[Шляхи розробки моделі навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів: модульно-компетентнісний підхід]

Матюха Г. В., Ступак М.В.

[Навчання техніки читання англійською мовою] {Teaching reading technics in English} 162

Посторонко А. І.

[Формування у студентів професійних умінь і навичок при вивченні фахових дисциплін]

Романюк О. С.

[Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей]

Савлучинська Л.Г., Філь І.В.

[Формування пізнавальних інтересів молодших школярів]

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.