Випуск №3 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Аблітарова А. Р.

[Тенденції розвитку стереотипів сімейного виховання дітей дошкільного віку в умовах сьогодення] 4-7

Адєєва О. В.

[Аксіологічний аспект підготовки майбутніх учителів до здорового способу життя] 7-10

Баранова В. В.

[Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку] 10-13

Бахіча Е. Е.

[Педагогічна практика як складова професійного становлення майбутніх вихователів у полікультурному середовищі Криму] 13-17

Бекирова А. Р.

[Самосознание личности младшего школьника – доминанта гражданской культуры] 18-22

Бережко О.Л.

[Модель розвитку технологічної компетентності викладачів іноземної мови авіа-ційної галузі] 22-25

Борова Т. А.

[Інноваційні інформаційні технології у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням студентам ВНЗ] 25-28

Бринза І. В.

[Особливості динаміки змін особистісних сенсів студентів] 29-32

Бугаєва П. В.

[Визначення педагогічних умов використання середовища MATLAB SIMULINK у професійній підготовці майбутніх інженерів-електриків] 33-35

Будіянський М. Ф.

[Особливості прояву агресивності в підлітків] 36-39

Будник О. Б.

[Соціально-педагогічна діяльність учителя: психологічний аналіз] 40-43

Василенко І. А., Тарарака І. С.

[Агресивність та особливості статусного положення підлітків] 44-46

Вознюк О. М.

[Дефінітивний апарат дослідження проблеми формування професійної культури майбутніх фахівців] 47-50

Головська І. Г., Голова Є. С.

[Психологічні особливості проявів харизматичності у студентів-психологів] 50-53

Гриценко В. Г.

[Місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні упродовж життя] 53-57

Денисенко Е. А.

[Актуальность гендерного подхода в развитии рекреационного потенциала Крыма] 57-59

Ендеберя І. В.

[Умови професійного становлення майбутніх практичних психологів] 60-63

Журба К. О., Заредінова Е. Р.

[Виховання культури гідності в дітей у вітчизняній і зарубіжній науці] 63-67

Казакова Н. В., Песоцкая Л. С.

[Формування мовленнєвого спілкування дошкільників в умовах різновікових груп] 67-71

Зотова І. В.

[Профессионально-педагогическая культура педагога как условие успешной подготовки будущего специалиста] 71-74

Кайдановська О. О.

[Методи формування образотворчої грамотності майбутнього архітектора] 74-78

Каленская В. П.

[Технология развития навыков общения студентов – психологов] 79-82

Кобзаренко Л. А.

[Методологічний та гносеологічний контексти висвітлення педагогічних умов виховання морально-цiннiсних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогiки] 82-85

Кудрявцева О. А.

[Активізація пізнавальної діяльності майбутніх педагогів з дошкільної освіти в процесі професійної підготовки] 86-89

Кузьома Т. Б.

[Проблема формування наукового мислення майбутніх перекладачів та викладачів іноземних мов] 90-92

Лісовська Т. А.

[Розвиток творчих здібностей старших дошкільників у процесі музично-імпровізаторської діяльності] 93-95

Лисенкова І. П.

[Використання арт-терапевтичних методик у роботі з дітьми передшкільного віку із затримкою психічного розвитку] 95-97

Листопад О. А.

[Діагностування творчого потенціалу особистості дитини] 98-102

Мардарова І. К.

[Можливості організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку засо-бами комп’ютерних технологій] 102-104

Мацишина З. А.

[Діяльність авторських шкіл як чинник розвитку національної культури] 105-108

Машкіна Л. А.

[Підготовка студентів до впровадження інноваційних технологій в дошкільних закладах] 108-111

Мироненко В. В.

[Формирование навыков владения деловым английским языком у студентов спе-циальности "Менеджмент"] 111-114

Мулик І. О.

[Формування дошкільника як мовної особистості засобами синонімії] 114-117

Мустафаева З. И.

[Педагогическая практика как средство повышения профессиональной подго-товки студентов специальности дошкольное образование] 117-120

Пархоменко В. В.

[Гуманізація економічної освіти як важливий чинник формування соціально-культурних основ особистості майбутнього фахівця] 120-124

Петренко Л.М.

[Підготовка керівника професійно-технічного навчального закладу до аналітичної діяльності: інноваційний підхід] 124-128

Погоріла С. Г.

[Педагогічні умови формування магістрів з економіки та підприємництва як май-бутніх викладачів вищої школи] 128-132

Резван О. О.

[Рефлексія рівня готовності до професійної діяльності в іноземних студентів вищих технічних закладів освіти] 132-135

Савінова Н. В.

[Теорія мовленнєвої діяльності у площині логопедичного впливу] 136-139

Саннікова О. П., Санніков О. І., Подоляк Н. М.

[Діагностика асертивності: результати апробації методики «ТОКАС»] 140-144

Санников А. И.

[Психологические особенности кризиса у лиц с различным типом принятия ре-шений] 144-149

Саннікова О. П., Страцинська І. А.

[Комунікативна креативність інтерналів і екстерналів: порівняльна характеристика] 149-153

Сафонова І. О.

[Провідні суперечності розвитку цивілізації в діалектико-синергетичному осмисленні] 154-157

Сивопляс Н. В.

[Функції "анімуса" в процесі формування жіночої мана-особистості на прикладі роботи з клієнткою] 158-161

Сівак Н. А.

[Соціальна компетентність у контексті соціалізації студентів вищих педагогічних на-вчальних закладів] 161-164

Сімкова І. О.

[Особливості формування фахової компетенції в майбутніх перекладачів] 165-168

Скоробогатова М. Р.

[Становление системы подготовки научно-педагогических кадров в Украине] 168-172

Стельмах Н. В.

[Формування гуманних потреб школярів] 172-175

Стрельбицька С. М.

[Теоретичні засади фахової підготовки соціальних помічників: проблеми і перспективи] 175-177

Токарєва С. В.

[Аналіз готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи корекційно-оздоровчої спрямованості в загальноосвітніх школах] 178-180

Тригуб Л. М.

[Пути оптимизации педагогической деятельности, направленной на формирование начал эстетического мировоззрения детей дошкольного возраста] 181-184

Хаирова С. И.

[Психологические программы по формированию социально адаптивного поведения подростков] 184-188

Хребтова В. В.

[Модель полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей] 189-192

Шевцова Н. П.

[Влияние педагогической позиции воспитателя дошкольного учебного заведения на характер взаимодействия с детьми и родителями] 192-196

Щербина С. М.

[Анализ бессознательных элементов материнского отношения к детям в заме-щающих семьях] 196-200

Юнг Н. В., Вішталенко О. Д.

[Особливості структури рис особистості педагога-менеджера] 200-203

Ящук І. П.

[Особливості виховання вчительських кадрів у 1960 – 80-х роках] 204-208

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.