Lesia Prokhorenko. Psycho-Correction of Motivation For Learning Achievements Among Schoolchildren With Cognitive Development Disorders.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 52-57.


DOI:

Леся Прохоренко,
доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, Україна


ПСИХОКОРЕКЦІЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ


АНОТАЦІЯ:

За міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду до загальних ознак порушення когнітивного розвитку (F06.7) відносять різноманітні відносно легкі аномалії розвитку, що характеризуються незрілістю емоційно-вольових функцій, уповільненим темпом психічного розвитку, негрубими порушенням пізнавальної діяльності, особистісною незрілістю, які за структурою та якісними показниками відрізняються від розумової відсталості і мають тенденцію до компенсації та розвитку. Організація навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку залежить від того, наскільки їхній актуальний розвиток наближається до рівня готовності засвоювати шкільну програму, прийняти позицію учня. Як відомо, навчальна діяльність дитини формується на підґрунті поступового переходу від домінування неусвідомлених мотиваційних процесів до домінування усвідомлених мотивів діяльності. У підґрунті мотивації школярів з порушеннями когнітивного розвитку полягають потреби, які не спрямовують активність дітей на досягнення поставленої мети, водночас, унаслідок церебральних чи системних причин, процес мотивації у таких дітей протікає з певними особливостями і ускладненнями. Метою статті є висвітлення результатів дослідження формування якісних мотиваційних процесів, від яких залежить продуктивність пізнавальної діяльності, що сприяє підвищенню рівня реалізації можливостей дитини у вирішенні поставлених перед нею завдань. Реалізація цих завдань спонукала визначення критеріїв мотивації досягнення, до яких увійшли: співвіднесення заданих умов з уявним очікуваним результатом; вибір альтернативного варіанту дій; утворення наміру; контроль над задумом; оцінка мотиваційних процесів після завершення дії (оцінка міри досягнення поставленої мети). Експериментальна програма з формування мотивації досягнення школярів передбачала адаптацію/модифікацію таких методик як: «Комунікативна атака», «Дискусія», «Створення проблемної ситуації», «Створення ситуації успіху» (H. Eysenck, D. McClelland, Д.ЕльконінаВ.Давидова, Ю. Тамберг, К. Поппер). Кількісний і якісний аналіз результатів дав змогу зробити висновок – розроблена психокорекційна програма з формування мотивації навчальних досягнень сприяла якісним зрушенням у розвитку всіх компонентів саморегуляції школярів з порушеннями когнітивного розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мотивація досягнення, оцінка мотиваційних процесів, проблемна ситуація, ситуація успіху, школярі з порушеннями когнітивного розвитку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб. : Питер, 2003 – 352 с.
2. Неймарк М. С. Изучение мотивации поведения детей / М .С. Неймарк, В .Э. Идиновский. – М. : Педагогика, 2011. – 384 с.
3. Прохоренко Л. І. Мотиваційні чинники навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л. І. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 1(73). – С. 58–64.
4. Прохоренко Л.І., Бужинецька К.Б. Психологічні аспекти пізнавальної мотивації дітей з порушеннями когнітивного розвитку / Л.І. Прохоренко, К.Б. Бужинецька // Тези доповідей Міжнародної науково-практична конференція "Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26-27 березня 2018 року). – Теребовля : Інтерсервіс, 2018. – С. 184– 187.
5. Прохоренко Л.І. Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л. І. Прохоренко // Вісник одеського національного університету. – 2017. – № 45. – С. 61-70.
6. Сак Т.В. Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Т. В. Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – №4 (69). – С. 3-6.
7. Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психологопедагогічних типів / Т. Сак // Особлива дитина: Навчання і виховання. – №1. – 2017. – С. 13-21.
8. Соколова Г. Б. Актуальні питання психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з обмеженими можливостями здоров’я / Г. Б. Соколова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. Наукових праць. – Кам’янець-Подільський. – 2016. – Вип.7, т.1. – С. 383- 393.
9. Bandura A. Social cognitive theory of selfregulation / A. Bandura // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991(a). – V. 50, P 248–287.
10. David McClelland's Research into Achievement Motivation / D. McClelland's // Team Building Training and Development. – 2010. – Web. 03 Nov.
11. Eysenk M.W. Cognitive psychology: A student's Handbook / M. W. Eysenk., M. T. Keane. – Hillsdale: Erlbaum, 1993. – 557 р.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory