Anastasiia Bolshakova. Features of Subjective Vision of Life Journey as Predictors of Personal Potential Exhaustion.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 79-84.


DOI:

Анастасія Большакова,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології,
Харківська державна академія культури,
Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, Україна


ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ
ЯК ПРЕДИКТОРИ ВИЧЕРПАНОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ


АНОТАЦІЯ:

У роботі наведено результати дослідження особливостей суб’єктивної картини життєвого шляху як предикторів розвитку феномена особистісної реалізованості. У відповідності до авторської концепції, особистісну реалізованість вивчено як психічний образ, пов’язаний з негативними переживаннями суб’єктивної вичерпаності особистісного потенціалу у трьох часових вимірах: теперішнє, минуле, майбутнє. Діагностику особистісної реалізованості було проведено за допомогою авторської методики «Опитувальник особистісної реалізованості», яка містить три шкали: «ретроспектива»; «поточний момент»; «перспектива». Для діагностики особливостей суб’єктивної картини життя використовувалися методики: Семантичний диференціал часу (СДЧ) – для оцінки неусвідомлюваного ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього (Вассерман,2005); Опитувальник ZTPI – для вивчення часових перспектив (Сырцова, 2007); Методика «Оцінювання п’ятирічних інтервалів (ОПІ) – для визначення усвідомлюваних оцінок минулого, теперішнього та майбутнього (Кроник, 2003). Статистичні методи: кластерний аналіз, множинний регресійний аналіз, однофакторний дисперсійний аналіз, тест Левена, тест Дункана. У дослідженні взяли участь 243 особи віком від 21 до 49 років. Близько 42% досліджуваних мають середній рівень особистісної реалізованості за загальним показником та всіма окремими вимірами, близько 24% – високий, 34% - низький рівень реалізованості. За допомогою множинного регресійного аналізу визначено, що найсуттєвішими предикторами високого рівня особистісної реалізованості є такі особливості суб’єктивної картини життєвого шляху: реалізованість, негативне минуле, позитивне минуле (зворотний вплив) та фаталістичне теперішнє. Показано, що помірне прогностичне значення мають оцінка насиченості подіями минулого та гедоністичне теперішнє. Оцінка насиченості подіями майбутнього, коефіцієнт дорослості та неусвідомлюване ставлення до минулого та теперішнього мають досить слабкий вплив на особистісну реалізованість. Психологічний вік, очікувана тривалість життя та часова перспектива «майбутнє» взагалі не є предикторами суб’єктивної вичерпаності особистісного потенціалу. Більшістю предикторів особистісної реалізованості є показники суб’єктивної картини життєвого шляху щодо психологічного минулого.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу, особистісна реалізованість, суб’єктивна картина життя, психологічне минуле, психологічне теперішнє, психологічне майбутнє.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. – СПб. : Алетейя, 2001. – 304 с.
2.Большакова А. М. Опитувальник особистісної реалізованості / А. М. Большакова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28. – Ч. 1. – С. 14–24.
3.Большакова А. М. Психологія особистісної реалізованості суб’єкта життєвого шляху : монографія / А. М. Большакова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 312 с.
4.Вассерман Л. И. Семантический дифференциал времени как метод психологической диагностики личности / Л. И. Вассерман, О. Н. Кузнецов, В. А. Ташлыков. – СПб. : СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. – 27 с.
5.Кроник А. А. Каузометрия : Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров. – М. : Смысл, 2003. – 258 с.
6.Сырцова А. Методика Ф. Зимбардо по временной перспективе / А. Сырцова, Е. Т. Соколова, О. В. Митина // Психологическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 85–106.
7.Boyd J. N. Time perspective, health and risk taking / J. N. Boyd, P. G. Zimbardo // Understanding Behavior in the Context of Time : Theory, Research and Applications. – Mahwah, N. J. : Erlbaum, 2005. – Р. 85– 107.
8.Buhler C. Fulfillment and Failure of Life / C. Buhler // The Course of Human Life : A Study of Goals in the Humanistic Perspective / C. Bhhler & F. Massarik (Eds.). – New York : Springer Publishing Co, Inc., 1968. – P. 400– 421.
9.Zimbardo P. G. Present time perspective as a predictor of risky driving / P. G. Zimbardo, K. A. Keough, J. N. Boyd // Personality and Individual Differences. – 1997. – № 23. – Р. 1007–1023.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory