Cao Hongkai. Ability to Conduct a Chorus as an Element of Professional Competence of a Teacher

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 90-95.

Цао Хункай,
аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ЗДАТНІСТЬ ДО КЕРУВАННЯ ХОРОМ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено проблемі вивчення здатності вчителя музики до управління хоровим співом. Особливість нашого підходу полягає в тому, щоб з’ясувати, які властивості найбільшою мірою необхідні вчителю музики для здійснення завдання керівництва хором. Завдання статті полягає у виявленні комплексу властивостей вчителя музики, необхідних і достатніх для ефективного керівництва хоровим співом учнів. Здатність вчителя музики до управління хором – це комплекс тих якостей його особистості, які необхідні та достатні для позитивно результативного виконання завдань колективного музикування учнів. У комплекс обов’язкових властивостей здатності вчителя до управління хором входять: а) розвинений музичний слух і музична пам’ять; б) навик вокалізації; в) навик диригентської жестикуляції; г) вольові та художньо-організаційні здібності. Специфічним компонентом здатності до управління хором є здатність вчителя досягти ефекту синергії у взаємодії учасників процесу музикування. Стверджується, що найважливішим компонентом є воля, спрямована на досягнення в процесі колективних дій певного звукового результату. Особливою якістю здібності вчителя музики до керівництва хором є вміння об’єднати та спрямувати волю всіх учнів на дію і результат спільного співу, тобто здатність вчителя досягти ефекту синергії у взаємодії всіх учасників процесу хорового співу. Така точка зору відкриває можливості для розвитку синергетичного підходу до вивчення феномена музичного навчання. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вчитель музики, хоровий спів, керівництво хором, здатність, воля, синергія.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитревский. – М. : Музгиз, 1948.
2. Ергиев И. Исполнительская синергия как главный системообразующий элемент артистического универсума / И. Ергиев // Методологія, теорія і практика музичного виконавства. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. – К. : НМАУ, 2010. – Вип. 107. – С. 28-40.
3. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 1308 с.
4. Кондрашин К. Мир дирижера (технология вдохновения) / К. Кондрашин. – Л. : Музыка, 1976. – 192 с.
5. Крюкова О. Синергетика и педагогика [Электронный ресурс] / Ольга Крюкова / Независимая академия эстетики и свободных искусств. Вып. 12. Тетрадь седьмая. Проблемы образования. – Режим доступа : http://www.independent- аcademy.net/science/tetradi/12/kryukova.html.
6. Матвійчук Т. В. Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу з позицій інтегрального дослідження індивідуальності [Електронний ресурс] / Т. В. Матвійчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2009. – № 1. – С. 89-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2009_1_23.
7. Ольхов К. А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров / К. А. Ольхов. – Л. : Музыка, 1979. – 200 с.
8. Птица К. Б. О хоровом дирижировании / К. Б. Птица – М. : Профиздат, 1960.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М., СПб. : Изд-во «Питер», 2013. – 713 с.
10. Теплов Б. Способности и одаренность / Б. М. Теплов. Избранные труды. В 2-х томах. Т.1. – М. : Педагогика, 1985. – С. 15-41.
11. Хуан Цзя. Интонационная синергия партий голоса и фортепиано в камерной музыке / Хуан Цзя // Аркадія: культурологічний та мистецтвознавчий журнал. – №1 (42). – Одеса, 2015. – С. 107-111.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory