Борис Долинский. Божена Буховець. Галина Дишель. Побудова та апробація системи фізкультурно-спортивної реабілітації на мозкову гемодинаміку дітей хворих на дцп.

// Наука і освіта.  2022.  №1. 54-60.

Борис Долинский,
доктор педагогічних наук, професор
кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,

Божена Буховець,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
викладач кафедри гімнастки та спортивних єдиноборств,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,

Галина Дишель,
старший викладач кафедри біології та охорони здоров'я,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ПОБУДОВА ТА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА МОЗКОВУ ГЕМОДИНАМІКУ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ДЦП


АНОТАЦІЯ:

В клінічній картині дітей хворих на ДЦП нарівні з руховими розладами відмічається і недостатність мо-зкового кровообігу. Для регуляції мозкової гемодинаміки в фізкультурно-спортивній реабілітації доцільно роз-робляти програми з застосуванням методу кінезіотейпування. Мета дослідження – теоретично обґрунтува-ти та розробити програму фізкультурно-спортивної реабілітації для дітей хворих на ДЦП у формі спастич-ного геміпарезу, з застосуванням методу кінезіотейпування. Методи та результати дослідження: теоретич-ний аналіз літературних джерел; експеримент, інструментальний (транскраніальна доплерографія судин го-ловного мозку), математична обробка даних. У констатувальному експерименті приймала участь 71 дитина віком 4-х років хворих на ДЦП у формі спастичного геміпарезу. Розглядаючи аналіз мозкової гемодинаміки за показниками лінійної швидкості кровотоку по відповідним судинам досліджуваних було звернено увагу на те, що до реабілітації між досліджуваними показниками представників КГ та ОГ не спостерігалося (p>0,05). Після реабілітації частка дітей з відсутністю порушень кровотоку у дітей КГ збільшилася наступним чином: по загальним сонним артеріям – на 28,60 %, по внутрішнім сонним артеріям – на 20,0 %, по у хребцевим артеріям V3 – на 25,70 %, по переднім мозковим артеріям – на 28,6 % по середнім мозковим артеріям – на 25,70 %, по заднім моковим артеріям – на 25,7 %, по у хребцевим артеріям V4 – на 22,90 %. Практичну ефективність запропонованої програми доводять кількісні зміни (на рівні р < 0,05) досліджуваних показників. Розроблена система кінезотейпування в програмі фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з ДЦП була спрямована на покращення показників мозкової гемодинаміки, за рахунок методики накладання тейп-стрічки та її терапевтичних властивостей. На основі узагальнення одержаних даних доведено ефективність реаліза-ції та раціональну спрямованість впровадженої системи фізкультурно-спортивної реабілітації для дітей хво-рих на ДЦП у формі спастичного геміпарезу, з застосуванням методики кінезіотейпування на покращення по-казників мозкової гемодинаміки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізкультурно-спортивна реабілітація, церебральний параліч, кінезіотейпування, спастич-ний геміпарез, кровоток.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Байтерякова Ю. В. Кинезитейпирование. Інноваціонная наука. 2019. № 12. С. 167-168.
2. Тучков В. Е. Использование метода кинези- тейпирования в реабилитации детей с гемипаретичес- кой формой ДЦП. Медико-биологические науки. 2016. № 8. С. 30-37.
3. Andrieieva O., Hakman A, Кashuba V, Vasylenko M, Patsaliuk K, Koshura A, Istyniuk I. Effects of Physical Activity on Aging Processes in Elderly Persons. Journal of Physical Education and Sport. 2019. № 19. Р. 1308-1314.
4. Bukhovets B. O. Effectiveness of the Bobat method in correction of the psychophysical state of children of preschool age, patients with cerebral palsy. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. 2016. №3. Р. 73– 81.
5. Bukhovets B. Motor function and motor possibilities of children with cerebral palsy during physical rehabilitation using the Bobat method. Bulletin of the Precarpathian University. Physical Education. 2017. № 27-28. Р. 48–54.
6. Kashuba V., Bukhovets B. The indicators of physical development of children with Cerebral Palsy as the basis of differential approach to implementation of the physical rehabilitation program of using Bobath-therapy method. Journal of Education, Health and Sportformerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. 2017. № 7. Р. 835–849.
7. Kashuba V., Bukhovets В. Indicators of Cerebral Blood Flow Changes in Venous Vessels of Children With ICP in the Course of Physical Rehabilitation Using the Bobath Therapy Method. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 28. Р. 156-63.
8. Lennon S., Ashburn A. The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experi-enced physiotherapists' perspective, Disabil Rehabil. 2000. № 22. Р. 665-666.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.