Тарас Осадців. Тетяна Токар. Аліна Жайло. Контроль технічної підготовленості спортсменів у бальних танцях.

// Наука і освіта.  2022.  №1. 42-47.

Тарас Осадців,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна,

Тетяна Токар,
викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна,

Аліна Жайло,
магістрант кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна


КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлені результати вивчення особливостей спортивної діяльності у бальних танцях та розглянуті питання контролю технічної підготовленості танцювальних пар. Мета роботи – проаналізувати сучасний стан питання контролю технічної підготовленості спортсменів у бальних танцях. У дослідженні було використано групу теоретичних та емпіричних методів. Було проведено педагогічні спостереження 24 тренувальних занять, з яких 14 – у латиноамериканській і 10 – у європейській програмах у 6 клубах спортивних (бальних) танців міста Львова, з парами віком 12-13 років. Опитування 10 тренерів-хореографів і 6 суддів Вищої Національної категорії з танцювального спорту показало, що високі досягнення у бальних танцях на сучасному етапі неможливі без об’єктивного контролю за станом фізичної, технічної та функціональної під-готовленості танцювальних пар, без врахування фізіологічних механізмів і закономірностей керування рухови-ми діями танцюристів, що вимагає розробки нових підходів до усього навчально-тренувального процесу. Про-ведений аналіз танцювального руху в Європі та Україні показав, що єдина система контролю у бальних спор-тивних танцях, яка б враховувала оцінювання техніки танцювання, тільки формується. Виявлено, що конт-роль технічної підготовленості при виконанні танців як латиноамериканської, так і європейської програми повинен враховувати велику кількість компонентів: взаємне розташування ланок тіла, специфіку розподілу ваги тіла спортсмена, темпоритмові характеристики кожного танцю, синхронність, баланс, презентацію, динаміку та й загалом цілісність танцю. Отримані результатидослідження доповнюють окремі положення теорії підготовки спортсменів віком 12 – 13 років, щодо застосування контролю технічної підготовленості танцювальних пар та можуть бути використані в практиці роботи педагогів-хореографів у бальних спортив-них танцях.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

контроль, технічна підготовленість, спортивна діяльність, спортсмени, бальні танці.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бредихина Ю. П. Физиологические основы координации парных двигательных действий у спорт-сменов (на примере спортивных бальных танцев) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.03.01. Сиб. гос. мед. ун-т. Томск, 2013. 19 с.
2. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учеб. для вузов] / Л. В. Волков. К. : Олімпійська література, 2002. 295 с.
3. Гусєва Р. В. Некоторые аспекты оптимизации учебно-тренировочного процесса в спортивных тан-цах. Современный олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. VII Междунар. науч. конгр. М., 2003. Т. 3. С. 159–160.
4. Джала Т. Р. Вивчення фігур латиноамерикан-ських танців на етапі попередньої базової підготовки. Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Між. наук. конгр. К., 2005. С. 561.
5. Ересько И. Е. Методика совершенствования тренировочного процесса танцоров 7–9 лет на основе использования средств хореографии : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04; Дальневосточная ГАФК. Хабаровск, 2005. 25 с.
6. Жаворонкова И. А. Комплектование пар в спортивных бальных танцах (на примере детей 12–15 лет) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04; РГУ-ФКСиТ. М., 2007. 23 с.
7. Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посіб. К. : Олімп. л-ра, 2011. 224 с.
8. Лі Бо. Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних можливостей у спортивних тан-цях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»; НУФВСУ. К., 2011. 22 с.
9. Осадців Т., Петренко К., Бубела О. Альтерна-тивний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях. Молода спортивна наука Украї-ни : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здо-ров’я людини. Л., 2013. Вип. 17, т. 2. С. 114–117.
10. Осадців Т. П. Оцінка технічної підготовлено-сті танцюристів на етапі попередньої базової підгото-вки. Науковий часопис нац. пед. у-ту імені М. П. Дра-гоманова Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. К., 2014. Вип. 12 (53) 14. С. 81–85.
11. Павлов С. В. Комплексный контроль состоя-ния спортивной подготовленности в процессе соревновательной деятельности единоборцев: на примере тхэ-квондо : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Тюмень, 2004. 316 c.
12. Петренко Г. К. Артистизм і технічна підготов-ка у тренуванні спортсменів-танцюристів. Динаміка наукових досліджень «2004» : матеріали III Між. наук.-пр. конференція. Д., 2004. Т. 2. С. 42–45.
13. Платонов В. Н. Система подготовки спортсме-нов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-ческие приложения : [учеб. тренера высш. квалиф.]. К. : Олимп. литература, 2004. 808 с.
14. Franklin E. Conditioning for dance. Champaign : Human Kinetics, 2004. Vol. 8. 240 p.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.