Олександр Євтушенко. Функціональний стан кардіореспіраторної системи борців греко-римського стилю на етапі попередньої базової підготовки.

// Наука і освіта.  2022.  №1. 29-35.

Олександр Євтушенко,
аспірант кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

Греко-римська боротьба висуває високі вимоги до функціональних можливостей спортсменів, що зумов-лює їх подальшу успішність технічної і тактичної підготовленості. Мета статті - визначити особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи борців греко-римського стилю на етапі попередньої ба-зової підготовки у підготовчому періоді. У дослідженні були використані теоретичні методи дослідження (теоретичний аналіз наукової та методичної літератури) та емпіричні: компʼютерна реографія (для визна-чення функціонального стану серцево-судинної системи), компʼютерна спірографія (для визначення функціона-льного стану системи зовнішнього дихання), а також методи математичної статистики. Середнє значення життєвої ємності легень в групі борців на початку дослідження становило 2,40±0,04 л, що складало 80,78±1,85 % від належних значень та свідчило про знижені можливості функції зовнішнього дихання та ригі-дність грудної клітки. Детальний розподіл борців греко-римського стилю за показником форсованої життєвої ємності легень відносно нормативних значень показав, що в нормі цей показник був у 26% досліджуваних, в умовній нормі – у 41%, у 36% - в легкому зниженні. Знижені відносно норми значення ударного об’єму (45,70±1,41 мл) свідчили про зменшення скорочувальної здатності міокарда, а належні значення хвилинного об’єму кровотока досягалися за рахунок підвищеної частоти серцевих скорочень, що не є раціональною адап-тивною реакцією в стані спокою. Функціональна підготовка є важливою складовою етапу попередньої базової підготовка, програма її удосконалення у греко-римській боротьбі у підготовчому періоді є актуальним науково-практичним завданням сучасного спорту, а отримані показники фізичної підготовленості є передумовою розробки програми її удосконалення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

борці, функціональна підготовленість, етап попередньої базової підготовки, кардіореспі-раторна система, греко-римська боротьба.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрейцев В., Яременко В. Особенности со-ревновательной деятельности борцов вольного стиля. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015. № 3. С. 9–13.
2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 3-е изд. М. : Советский спорт, 2013. 216 с.
3. Волков Л., Захарків С. Взаємозв’язок спеціа-льної і функціональної підготовленості борців вільного стилю на різних етапах спортивної підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019. № 3. С. 18–25.
4. Дяченко А. А., Ковальчук А. А., Яковлів В. Л., Антонюк, А. Е. Удосконалення спеціальної фізич-ної підготовленості борців вільного стилю з акцентом на розвиток силових якостей. Науковий часопис Наці-онального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні пробле-ми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. № 3 (133). С. 43–46.
5. Корольчук А., Гимбель В., Настрога В. Удо-сконалення фізичної підготовленості борців греко-римського стилю на етапі попередньої базової підго-товки. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2018. №2 (6). С. 26–30.
6. Никитюк М. В. Подготовка борцов греко-римского стиля с учетом биоэнергетических типов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Набереж-ные челны, 2015. 22 с.
7. Хорьяков В. А. Вегетативные и нервные ме-ханизмы адаптации организма юных борцов к специ-фическим нагрузкам. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. №1. С. 64–66.
8. Шиян В. В. Совершенствование специальной выносливости борцов. Москва, 1997. 166 с.
9. Arakawa H., Yamashita D., Arimitsu T., Kawano T., Wada T., Shimizu S. Body Composition and Physical Fitness Profiles of Elite Female Japanese Wrestlers Aged 20 Years. Sports (Basel). 2020. Vol. 8(6). P. 81.
10. Basar S. Differences in strength, flexibility and stability in freestyle and Greco-Roman wrestlers. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2014. V. 27. P. 321–330.
11. Chaabene H., Negra Y., Bouguezzi R., Mkaouer B., Franchini E., Julio U., Hachana Y. Physical and Phys-iological Attributes of Wrestlers: An Update. J Strength Cond Res. 2017. Vol. 31(5). P. 1411–1442.
12. Cieśliński I., Gierczuk D., Sadowski J. Identification of success factors in elite wrestlers-An exploratory study. PLoS One. 2021. Vol. 16 (3). P. 125–130.
13. Dehnou V. V., Azadi S., Gahreman D., Doma K. The effect of a 4-week core strengthening program on determinants of wrestling performance in junior Greco-Roman wrestlers: A randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2020. Vol. 33(3). P. 423–430.
14. Demirkan E., Kutlu M., Koz M., Ozal M., Favre M. Physical Fitness Differences between Freestyle and Greco-Roman Junior Wrestlers. J Hum Kinet. 2014. Vol. 8 (41). P. 245–251.
15. Marques V., Coswig V., Viana R., Leal A., Alves F., Alves A., Teles G. et al. Physical Fitness and Anthropometric Measures of Young Brazilian Judo and Wrestling Athletes and Its Relations to Cardiorespiratory Fitness. Sports (Basel) 2019. Vol. 7(2). P. 38.
16. Sazonov V. V. Peculiar aspects of qualified wrestlers’ special workability and supreme nervous system functioning at special training stage of preparatory period. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017. Vol. 1. P. 46–50.
17. Voronyi V.O., Lukina O.V., Mikitchik O.S. Relationship between indicators of physical development, physical preparedness and competitive activity of qualified Greco-Roman style wrestlers at the stage of specialized basic training. Polish Journal of Science. 2020. № 28. Vol. 3. P. 29–36.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.