Олексій Чебикін. Антоніна Кічук. Дослідження взаємозв’язку особливостей психоемоційного здоров’я з даними життєдіяльності у молоді.

// Наука і освіта.  2022.  №1. 22-29.

Олексій Чебикін,
доктор психологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,

Антоніна Кічук,
доктор психологічних наук, доцент,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я З ДАНИМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДІ


АНОТАЦІЯ:

У статті аналізується проблема своєрідності психоемоційного здоров’я особистості у період зрілого юнацького віку. Окреслюються провідні складники цього феномену. Обґрунтовується доцільність розглядати конструкт «психоемоційне здоров’я» в якості самостійного предмета дослідження. Психоемоційне здоровʼя розуміється нами як інтегративна властивість особистості має пожиттєву (непересічну) цінність через детермінованість пошуку сенсу життя. Воно характеризує особистість цілісно, її психологічну ресурсність, визначаючи здатність розвивати власну субʼєктність у сучасному змінному світі. В різні вікові періоди воно має різні темпи становлення, шкали якості, зумовлені здатністю особистості до саморозвитку. Це особливо рельєфно простежується у зрілому юнацькому віці, коли вважається, що всі науково встановлені виміри емо-ційної сфери психіки людини набувають чіткого вияву (самотворення емоцій; знак, модальність, інтенсив-ність емоційних переживань; наявний вектор вияву емоційної особистісної готовності; вимір емоційного са-мопізнання; здатність до духовних переживань). Психологічними механізмам позитивної динаміки психоемо-ційного здоровʼя особистості є ідентифікація, емоційна саморегуляція, рефлексія, емпатія, наслідування, пси-хологічне зараження. Висвітлюються результати аналітичної роботи, спрямованої на уточнення компонент-ного складу (аксіологічний, когнітивно-афективний, конантивно-інструментальний, соціально-визначальний) та шкали рівнів психоемоційного здоров’я особистості у період зрілого юнацького віку (субʼєктний – прогнозу-вально-креативний; особистісний – адаптивно-програмувальний; соціальний – уподібнювально-пристосувальний; індивідний – психоемоційне нездоровʼя). Висвітлюється своєрідність авторського опитува-льника та деяких паралельних методик, спрямованих на встановлення зв'язків психоемоційного здоров’я студе-нтів із життєстійкістю, показниками стресостійкості, депресії, субʼєктивного відчуття самотності. Виок-ремлено результати факторного аналізу, які детермінують динаміку процесів самопізнання, самозбереження, самовідновлення та зміцнення психоемоційного здоров’я здобувачів освіти, зокрема, в умовах вищої школи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психічне здоров’я, психологічне здоров’я, емоційне здоров’я, психоемоційне здоров’я, життєстійкість, особистість зрілого юнацького віку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Братусь Б. С. К проблеме человека в психоло-гии. Вопросы психологии. 1997. №5. С.23-35.
2. Дубровина И. В. Психическое и психологиче-ское здоровье в контексте психологической культуры личности. Вестник практической психологии образо-вания. 2009. №3. С.17-21.
3. Ермолаева М. В. Психология развития. Изд. 3-е Стереотип. Москва: Моск. психол. ин-т. 2006. 376с.
4. Каган В. Е. Внутренняя картина здоровья – термины или концепция? Вопросы психологии. 1993.№1. С.86-88.
5. Королева З. «Говорящий» рисунок: 100 гра- фических тестов. Екатеринбург: У-Фактория. 2005. 304с.
6. Lessard, F. E. Enquete sur la Sante Psychologique ETUDIANTE. Montreal: Federation des Associations Etudiantes du Capus de LʼUniversite de Montreal, 2016.129p.
7. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизне-стойкости. Москва: Смысл. 2006. 63с.
8. Мадди Р. Теории личности: сравнительный анализ /пер. с англ. И.Ю.Авдидов и др. СПб: Речь. 2002.539с.
9. Міляєва В. Р., Бреус Ю. В. Емоційне здо-ров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій. Актуальні пробле-ми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології НАПН України ім. Г. Костюка Т.80. Вип.23 Київ.2013. С. 414-422.
10. Савчин М.В. Здоров’я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри: монографія. Дрого-бич: ПП «Посвіт», 2019. 232с.
11. Самусева Н.В. Самооценка состояния физи-ческого, психического и социального здоровья лично-сти. Здоровье студенческой молодёжи: достижения теории и практики физической культуры, спорта и туризма на современном этапе: Сб.н. тр. Минск: РИВШ.2015. С.190-191.
12. Сергієні О.В., Демчук Т.П. Трансформація компонентів психічного здоров’я студентів під час навчання в умовах реформування вищої освіти. Про-блеми сучасної психології. 2020. №3(19). С.108-116.
13. Чебикін О. Концептуальні підходи можливо-стей дослідження основ емоційного здоров'я учасни-ків навчальної діяльності в умовах коронавірусної пандемії. Наука і освіта. 2021. №4. С. 23-29.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.