Олена Косьянова. Ольга Радченко. Психологічні особливості регуляції діяльності та соціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації. (2)

// Наука і освіта.  2022.  №1. 13-21.

Олена Косьянова,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри теорії та методики практичної психології,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,

Ольга Радченко,
здобувач вищої освіти II магістерського рівня
зі спеціальності 053 Психологія,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У МЕНЕДЖЕРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЗАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються результати досліджень психологічних особливостей регуляції діяльності та со-ціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації. Перед початком роботи була пос-тавлена гіпотеза щодо наявності впливу невротизації на складові соціально-психологічної адаптації у осіб, що працюють у сфері менеджменту, та їх кореляційні зв’язки. Для дослідження був обраний поширений комплекс методик: методика діагностики соціально-психологічної адаптації (Даймонд Р.Е., 2004 р.), методика діагнос-тики самооцінки психічних станів (Айзенк Г., 1963 р.), методика діагностики рівня невротизації (Вассерман Л.І., 1987 р.), методика вимірювання ригідності (Айзенк Г., 1965 р.), методика експрес діагностики неврозу (Хесс Х., Хек К., 1975 р.). Вказані методики дозволили виявити та кількісно оцінити рівень невротизації у рес-пондентів та особливості їх психологічного стану, в тому числі рівень адаптації, самоприйняття, прийняття інших осіб, емоційної комфортності, інтернальності, прагнення домінувати, тривожності, агресивності, фрустрації, ригідності тощо. Після проведення аналізу та порівняння результатів, було виявлено, що рівень невротизації дійсно має вплив на особливості соціально-психологічної адаптації та її складових. Виявлено, що при збільшені рівня невротизації відбувається погіршення психологічної регуляції діяльності та соціально-психологічної адаптації особи. Із результатів дослідження можна побачити, що у респондентів з високою невротизацією відмічається підвищений рівень тривоги, фрустрації, агресії та ригідності, а також спостері-гається напруження та складність при адаптації. Такі особи не зовсім повноцінно приймають себе та інших, мають гірший рівень емоційної комфортності, у них збільшений рівень прагнення домінувати, а відповідаль-ність за результати своєї діяльності або ситуацію навколо себе вони частіше відносять до інших обставин або «рішення» долі. Респонденти з низьким рівнем невротизації мають кращі показники щодо психологічної регуляції своєї діяльності та соціально-психологічної адаптації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічна регуляція діяльності, соціально-психологічна адаптація, рівні невротизації, адаптація менеджерів, вплив невротизації на адаптацію.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. М., 2002.
2. Артемов С. Д. Социальные проблемы адапта-ции. М., 1990. 180 с.
3. Астапов В. Н. Функциональный подход к изучению состояния тревоги. Психологический жур-нал, 1992. т. 13. №5.
4. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуля-ция поведения. М., 1978.
5. Воронов И. А. Невротические реакции. Газета «Кенгуру-класс для мам», 2005. № 12. С. 13-16.
6. Дрокина О. В. Проблема регуляции психиче-ской деятельности в психологической литературе. Гаудеамус, 2003. №1 (3). С. 76-82.
7. Дикая Л. Г. Адаптация: методологические проблемы и основные направления исследований. Психология адаптации и социальная среда: современ-ные подходы, проблемы, перспективы. М., 2007. С. 17-42.
8. Георгиева И. А. Социально-психологические факторы адаптации личности в коллективе: Авторе-ферат дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук. Л., 1985. 22 с.
9. Голованова А. А., Тарасова Л. Е., Шамионов Р. М. Адаптация личности в современном мире: Меж-вуз. сб. науч. тр. Саратов: «Научная книга», 2011. 321 с.
10. Карвасарский Б. Д. Неврозы. Медицина, СП., 1990. 576 с.
11. Карелин А. А. Большая энциклопедия психо-логических тестов. М.: Эксмо, 2007. 234 с.
12. Ломов Б. Психическая регуляция деятельно-сти. Избранные труды. «Институт психологии РАН». Москва, 2006.
13. Осницкий, А. К. Определение характеристик социальной адаптации. Психология и школа, 2004. № 1. С.43-56
14. Почебут Л. Г. Социальная психология. Санкт - Петербург: «Питер», 2017.
15. Райгородский Д. Я. Практическая психодиаг-ностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Сама-ра, Бахрах-М, 2012. 672 с.
16. Свиридов Н. А. Социальная адаптация лично-сти в трудовом коллективе: Автореферат дис. на со-искание ученой степени кандидата философских наук. Ленинград, 1974. 23 с.
17. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Прак-тикум. Ростов Н/Д., 2009. 703 с.
18. Шафранская К. Д. Адаптивные реакции при психических состояниях человека. М.: Академ, книга, 1993.
19. Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы. СПб., 1997. 295 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.