Ольга Форостян, Ганна Соколова. Особливості емоційного вигорання педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

// Наука і освіта.  2021.  №2. 53-59.

Ольга Форостян,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Ганна Соколова,
доктор психологічних наук, доцент,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ,
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена емпіричному дослідженню особливостей емоційного вигорання педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Проблема посилюється необхідністю відповідати високим професійним та особистісним стандартам, надавати освітні послуги на високому рівні, зберігати власне психологічне здоров’я та протікання діяльності в особливих педагогічних умовах. Усі виділені чинники впливу та відповідності ставлять сучасного спеціального педагога в нові умови, які суттєво ускладнюють його і без того напружену діяльність. Висока стресогенність педагогічної діяльності створює ризики формування емоційного вигорання. Проведене емпіричне дослідження розкрило специфіку емоційного вигорання педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, виділило зони позитивних проявів, через активізацію яких можна здійснювати психопрофілактичні заходи. Виявлено, що особлива роль у формуванні емоційного вигорання належить резистенції, яка може виконувати функцію «психологічного спротиву» педагога умовам та специфіці його професійного життя та дозволяє виконувати професійні обов’язки. У структурі емоційного вигорання педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, саме резистенція виконує провідну роль, дозволяє, не кидаючи професію, здійснювати складну процедуру психолого-педагогічного супроводу особливих дітей. Показано особливу роль у запобіганні емоційного вигорання віку та педагогічного стажу фахівця. Життєвий досвід, особистісна зрілість та усталеність ціннісної сфери сприяють більшому опору щодо негативних чинників напруженої психоемоційної діяльності педагога, нівелюють прояви багатьох показників емоційного вигорання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 емоційне вигорання, особистість, педагогічна діяльність, резистенція, вік, педагогічний стаж.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гречко Л. М. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання: дис. … канд. психол. наук: 19.00.08. Київ, 2008. 180 с.
2. Калініна Т. С. Психологічний супровід молодших підлітків із затримкою психічного розвитку в школі інтенсивної педагогічної корекції: дис. … канд. психол. наук: 19.00.08. Київ, 2014. 246 с.
3. Кобильченко В. В. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх чинників у розвитку особистості. Дефектологія. 2000. № 3. С. 23–26.
4. Луценко І. В. Запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах. Практика управління дошкільним закладом. 2016. № 1. С. 6–11.
5. Рогов Е. І. Настільна книга практичного психолога: навч, посібник. У 2 кн. Кн. 2. Робота психолога з дорослими. Корекційні прийоми і вправи. Москва: ВЛАДОС-ПРЕС, 2001. С. 224–230.
6. Сербова О. В., Лопатіна Г. О., Цибуляк Н. Ю. Емоційне вигорання спеціального педагога. Актуальні питання корекційної освіти. 2017. URL: http://aqce.com.ua/
7. Соколова Г. Б. Особливості емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна. Наука і освіта. 2018. № 5-6. С. 118–122.
8. Цьомик-Яворська Т., Костюк О. Особливості емоційного вигорання педагогів. Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами. Вінниця. 2020. Випуск 3. С. 201–204.
9. Щербан Т., Брецко І. Особливості, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків у процесі спілкування з дорослими. Наука і освіта. 2018. №1.131– 138.
10. Яковлева М. В. Эмпирическое исследование эмоционального выгорания педагогов инклюзивного образования. Концепт. 2015. Спецвыпуск №1. ART 75019. 0,3 п.л. URL: http://e-kon-научно-методический электронный журнал.
11. Maslach С., Jackson S.E., Leiter M.P. Maslach Bumout Inventory Manual (Third Edition). Palo Alto, California: Consulting Psychological Press, Inc., 1996.
12. Tsarkova O. V., Prokofieva O. O., Prokofieva O. A. The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists. Science and Education. 2016. № 2-3. 44–49.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.