Оксана Кравченко, Марина Міщенко. До проблеми фізичного супроводу осіб з інвалідністю.

// Наука і освіта.  2021.  №1. 56-61.

Оксана Кравченко,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна,
Марина Міщенко,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 2, м. Умань, Україна


ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ


АНОТАЦІЯ:

На сьогодні діяльність усіх органів державної влади (центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я України та органи місцевого самоврядування) створюють найбільш сприятливі умови для осіб з інвалідністю, з метою комфортного входження в суспільство, участь у суспільних процесах та повноцінній життєдіяльності особистості. Повноцінна участь людей з інвалідністю в житті суспільства не можлива через численні бар’єри та перешкоди. «Звичайна» людина їх може не помічати, а особі з інвалідністю доводиться боротися з ними щоденно. Метою дослідження є здійснення аналізу підготовки фахівців супроводжуючий осіб з інвалідністю. Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічних джерел з досліджуваної проблематики, узагальнення та систематизація даних щодо підготовки фахівців – супроводжувач осіб з інвалідністю; емпіричні – опитування. Вибірку дослідження склали 10 волонтерів, які забезпечували супровід учасників Міжнародного художнього симпозіуму-пленеру осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень». Волонтери в опитувані зазначили, що переважна більшість не мають кваліфікованої підготовки. Серед проблем, з якими стикаються під час супроводження людей з інвалідністю, вказують наступні: необізнаність оточуючих щодо можливостей і потреб людини з інвалідністю; складність у налагодженні міжособистісного спілкування; наявність архітектурних бар’єрів, що унеможливлюють безперешкодне пересування або доступ до того чи іншого об’єкту; неправильний підхід, що не враховує думку людей з інвалідністю у вирішенні їхніх проблем; стан відчаю чи безпорадності таких людей тощо. За результатами дослідження встановлено важливість введення в дію стандарту професії «Супроводжувач осіб з інвалідністю» та підготовка фахівців з присвоєнням однойменної кваліфікації є суттєвим кроком на шляху щодо забезпечення доступу до суспільних благ всіх категорій громадян, в тому числі з інвалідністю. Водночас, соціальна послуга фізичного супроводу є складовою із системи заходів, які сприяють соціальній реабілітації людей з інвалідністю.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізичний супровід, інвалідність, супроводжувач осіб з інвалідністю, соціальна послуга, бар’єри, загальні компетентності, професійні компетентності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум. 2012. 536 с.
2. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
3. Конопляста С. Ю., Сак Т. В. Логопсихологія : навч. посіб.; за ред. М. К. Шеремет. К. : Знання. 2010. 293 с.
4. Літяга І. В., Коляденко С. М., Ситняківська С. М. Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка. 2-ге вид., перероб. і доп.; за заг. ред. Н. А. Сейко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2015. 196 с.
5. Мельник Ю. Б. Теоретичні та методологічні засади медично-психологічного супроводу. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. Х.: ХНПУ; ХОГОКЗ. 2012. С. 147–154. URL: https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Arhiv_DOI/01_H NPU_2012/teore_2012.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
6. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» від 23.06.2020 р. №429. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34926.html (дата звернення: 25.12.2020).
7. Попович А. М. Соціальні бар’єри та соціальна реабілітація. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Випуск 1 (40). С. 227–229.
8. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. URL: http://dsp.kyivcity.gov.ua/content/socialni-poslugy.html (дата звернення: 25.12.2020).
9. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю : Закон України від 21.06.2001 р. № 2558-III. URL: http://kodeksy.com.ua/pro_sotsial_nu_robotu_z_sim_yam i_dit_mi_ta_moloddyu/statja-1.htm (дата звернення: 25.12.2020).
10.Словник української мови : в 11 т.; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка. 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/s/suprovodzhuvaty (дата звернення: 25.12.2020).
11.Якушенко Л. М. Актуальні проблеми соціального захисту людей з інвалідністю. Аналітична записка. Серія «Соціальна політика». 2019. № 9. С.1–11. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019- 12/analit-yakushenko-social-policy-9-2019.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.