Ольга Ситник, Ольга Єжова, Оксана Мелеховець. Фізична терапія осіб зрілого віку з діабетом другого типу.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 47-57.

Ольга Ситник,
кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини,
Ольга Єжова,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри, доцент кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та спортивної медицини,
Оксана Мелеховець,
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри сімейної медицини,
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна


ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ З ДІАБЕТОМ ДРУГОГО ТИПУ


АНОТАЦІЯ:

Діабет є одним з найпоширеніших у світі хронічних захворювань. Останнім часом ця хвороба стала вивчатися як соціальна проблема, що стає все більш актуальною. Зростання захворюваності та смертності від діабету 2 типу, що спостерігається в останні десятиліття, вимагає активного впливу на фактори ризику, розробки профілактичних заходів, оптимізації схем лікування, активного застосування засобів фізичної терапії. Метою роботи було охарактеризувати програму фізичної терапії при діабеті другого типу у осіб зрілого віку з ожирінням та оцінити її ефективність. Методи дослідження: опитування (опитувальник WHOQOLBREF), соматометрія (зріст, вага, обхвати), гоніометрія, пульсометрія, тонометрія, динамометрія (сила кисті), функціональні проби (статико-силова витривалість, аеробна витривалість), інтенсивність навантаження (Шкала Борга). Запропонована адекватна програма фізіотерапії для осіб зрілого віку з діабетом 2 типу, яка придатна для застосування в лікувально-реабілітаційному процесі. Програму впроваджено в діяльність Університетської клініки Сумського державного університету. За результатами дослідження в теоретичній частині роботи підкреслено, що застосовуючи лише комплексний підхід можна нормалізувати показники вуглеводного обміну, підвищити толерантність до фізичних навантажень, знизити масу тіла, покращити якість життя. Під час реалізації експериментальної частини дослідження ми сприяли формуванню мотивації до збільшення рухової активності, впроваджували програму фізичної терапії для осіб зрілого віку з діабетом 2 типу з ожирінням І-ІІ ступеня, яка базується на вправах помірного навантаження силового і аеробного спрямування та вправах на розслаблення. Емпірична частина роботи доводить ефективність програми. Аналіз результатів вказує на позитивні зміни в функціональних системах організму, а саме, зниженні маси тіла, околу талії, околу стегон, околу шиї, довжини плечової дуги, збільшенні околу гомілки, індексу маси тіла, індексу співвідношення околу талії до околу стегон, зростанні статико-силової витривалості м’язів живота, індексу сили м’язів кисті, покращенню рухливості шийного і грудного відділу хребта. Ці зміни позитивно впливають на якість життя людини, самооцінку фізичного і, особливо, психічного здоров’я. Результати дослідження можуть бути запропоновані для широкого застосування в практичній діяльності фізіотерапевтів, які працюють з хворими на цукровий діабет 2 типу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діабет 2 типу, зрілий вік, ожиріння, програма фізичної терапії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Булнаева Г. И., Хамнуева Л. Ю., Хантакова Е. А. Лечебная физическая культура при сахарном диабете: учеб. пособие; ГОУ ВПО ИГМУ Росздрава. Иркутск: ИГМУ, 2010. 49 с.
2. Власенко М. В., Семенюк І. В., Слободянюк Г. Г. Цукровий діабет і ожиріння – епідемія ХХІ століття: сучасний підхід до проблеми. Український терапевтичний журнал. 2011. № 2. С. 50–55.
3. Канюка Є. В., Піндічев С. О. Застосування шкали індивідуального сприйняття фізичного навантаження (шкала Борга) при проведенні процедур лікувальної гімнастики. Український вісник медикосоціальної експертизи: науковий журнал. 2015. №22. C. 42–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_11 (дата звернення: 28.06.2020).
4. Крысанов И. С. Фармакоэкономика сахарного диабета. Фармакоэкономика. 2009. № 1. С. 42–46.
5. Левит Ш., Филиппов Ю.И., Горелышев А.С. Сахарный диабет 2 типа: время изменить концепцію. Сахарный диабет. 2013. Т. 16. №1. C. 91–102. DOI: https://doi.org/10.14341/2072-0351-3603.
6. Разина А. О., Ачкасов Е. Е., Руненко С. Д. Ожирение: современный взгляд на проблему. Ожирение и метаболизм. 2016. № 13. С. 3–8.
7. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека : учеб. пособие для вузов физ. культуры / под общ. ред. А. С. Солодкова; СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта. М.: Советский спорт, 2006. 192 с.
8. Спортивна морфологія : навч.-метод. посіб. до лабораторних занять / Ф. В. Музика, Г. Г. Баранецький, Л. С. Вовканич, М. Я. Гриньків, С. М. Маєвська, А. В. Малицький. Львів: Сполом, 2008. 78 с.
9. Тарасенко Н. А. Сахарный диабет: действительность, прогнозы, профилактика. Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=27144 (дата звернення: 28.06.2020).
10.Тажиева А. Е., Резник В. Л., Абсатарова К. С. К вопросу о распространенности и управлении сахарным диабетом. Вестник КазНМУ. 2016. № 1. С. 415. URL: https://cyberleninka.rurticle/n/k-voprosu-orasprostranennosti-i-upravlenii-saharnym-diabetom (дата звернення: 28.06.2020).
11.Фурман Ю. М. Завдання до лабораторних робіт зі спортивної медицини (Navchalno-metodichniy posibnik). Vinnitsya: DOV “Vinnitsya”, 2007. 56 с.
12.Шишкина Н. С., Сунцов Ю. И., Болотская Л. Л. Распространенность сахарного диабета 2 типа (по данным скрининга). Эпидемиология и регистр сахарного диабета. 2005. № 2. С. 7–8.
13.Ющук Н. Д., Маев И. В. и др. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: уч. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Аргументы недели, 2019. 536 с.
14. de Koning L., Merchant A.T., Pogue J., Anand S.S. Waist circumference and waist-to-hip ratio as predictors of cardiovascular events: meta-regression analysis of prospective studies. Eur Heart J. 2007. Vol. 28. P. 850– 856. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm026.
15. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. Psychological Medicine. 1998 № 28. P. 551–558.
16.Evan B., Stubbs Jr., Morris A. et all Randomized controlled trial of physical exercise in diabetic veterans with length-dependent distal symmetric polyneuropathy. Front. Neurosci. 2019. Vol. 13. P. 51. DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00051.
17.Eveline J. M. Wouters, Annemieke M. A. Van Nunen, Rinie Geenen, Ronette L. Kolotkin, Ad J. J. M. Vingerhoets. Effects of Aquajogging in Obese Adults: A Pilot Study Hindawi Publishing Corporation. Journal of Obesity. Volume 2010, Article ID 231074, 7 pages. DOI: https://doi.org/10.1155/2010/231074.
18. Osama A. J., Shehab Ael-K. Afr. Psychological wellbeing and biochemical modulation in response to weight loss in obese type 2 diabetes patients. Health Sci. 2015. Jun; 15 (2). P. 503–512. DOI: https://doi.org/10.4314/ahs.v15i2.25.
19.Ranasinghe C., Hills A.P., Constantine G.R. et all. Study protocol: a randomised controlled trial of supervised resistance training versus aerobic training in Sri Lankan adults with type 2 diabetes mellitus: SLDART study. BMC Public Health. 2018. Vol. 18 (1). P. 176. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5069-6.
20. Yezhova O., Melekhovets O., Sytnyk О. et all Impact of the multimodal physical program on the endothelium function in diabetic patients with obesity. Acta Balneologica. 2019. Tom LXI. 1(155). P. 11–16.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.