Олена Мірошниченко, Олександра Гуцуляк. Роль акцентуації характеру в адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 26-36.

Олена Мірошниченко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами,
Олександра Гуцуляк,
аспірант кафедри теоретичної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


РОЛЬ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ В АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена розгляду питання щодо особливостей акцентуації характеру українських зимівників та її роль в процесі адаптації до умов життєдіяльності в Антарктиці. Актуальність статті обумовлена тим, що Україна є однією з 29-ти країн світу, що мають на Антарктиді постійно діючу наукову станцію, і, починаючи з 1995 року має можливість проводити наукові дослідження згідно Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки. Основним питанням напряму медико-фізіологічних досліджень, в межах якого відбувається наша наукова робота, є психологічна підготовка українських зимівників, що перебувають тривалий час (12–13 місяців) на антарктичній станції. Це вимагає від учасників експедицій ефективної психологічної адаптації до співіснування в умовно замкненому просторі. Крім того, психологічна адаптація зимівників проходить в умовах суворого клімату і багато в чому залежить від психофізіологічних особливостей учасників експедиції. Психофізіологічні характеристики особистості, зокрема, акцентуації характеру, відіграють помітну роль у процесі адаптації. Метою статті є представлення психологічних досліджень акцентуацій характеру у зимуючих в Антарктиці як передумови психологічної адаптації особистості. Проаналізовано наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників, що займаються проблемою адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах. Уточнено поняття психологічної адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах; визначено типи акцентуацій українських зимівників; представлено методологічний інструментарій психологічного дослідження. Виділено основні акцентуації, що є характерними для зимівників, та описано особливості поведінки особистості з різними типами акцентуацій. Такі результати дозволили визначити нові критерії психофізіологічного та психологічного прогнозування, а також підтвердили необхідність застосування психологічних досліджень антарктичних зимівників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 акцентуація характеру, акцентована особистість, адаптація, життєдіяльність, групи особистостей за типами акцентуацій.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Башкина О. Е. Психологические аспекты профотбора в режимных видах деятельности. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. №3 (10). URL: http://www.humjournal.rzgmu.ru (дата звернення: 16.07.020).
2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. Санкт-Петербург: Речь, 2004. 272 с.
3. Карелин А. А. Большая энциклопедия психологических тестов. Москва: Эксмо, 2007. С. 193–206.
4. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев: Вища школа, 1981. 392 с.
5. Мирошниченко О. А. Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике. Наука i освіта. 2016. № 7. С. 126–132.
6. Мірошниченко О. А., Моісеєнко Є. В., Литвинов В. А. Основи психофізіологічних та психологічних умов діяльності: підручник. Житомир: Рута, 2015. 296 с.
7. Мірошниченко О. А. Готовність українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p. Maria Curie-Sklodowska Universit, С. 242–259.
8. Міхеєнко О. І. Конкретизація сутності поняття «здоров’я» як методологічне підґрунтя практики оздоровлення організму людини. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 2. С. 42–46.
9. Михлюк Е. І. Вплив акцентуацій особистості на успішність професійної діяльності. Проблеми екстремальної та кризової психології. Харків: Національний університет цивільного захисту України. 2012. Вип. 12, Ч. 2. С. 11–18.
10. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. Москва: Эксмо, 2010. 386 с.
11. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тексты. Учебное пособие. Самара: «БАХРАХ-М», 2008. 672 с.
12. Bakhmutova L. Factors and models of interpersonal interaction of participants in long-term Ukrainian Antarctic Expeditions. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Ottawa, Ontario, Canada. 2019. Vol. 36, No 6. Р. 48–55.
13. Mehta M., Chugh G. Achievement Motivation and Adjustment in Members of Indian Scientific Expedition to Antarctica. Psychological Studies. 2011. № 56 (4). DOI: https://doi.org/10.1007/s12646-011-0109-7.
14. Moiseyenko E., Sukhorukov V., Pyshnov G., Mankovska I., Rozova K., Miroshnichenko O. et al. Antarctical challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multidisciplinary prospective studies in the Ukrainian Akademik Vernadsky Station EPMA Journal. 2016. Vol. 11. No 7. DOI: https://doi.org/10.1186/s13167-016-0060-8. URL: http://epmajournal.biomedcentral.com.
15. Perelygina L., Mykhlyuk Е. The dynamics of manifestation of professionally caused accentuations in employees of the state emergency service of Ukraine. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p. Maria Curie-Sklodowska Universit, P. 305–322.
16. Sannikov O. Information system operator: the structure and components of personal choice. Наука i освіта. 2016. № 7. P. 133–143.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.