Антоніна Міненок, Тетяна Кійко, Ігор Донець. Профілактика надлишкової маси тіла населення в умовах карантинних обмежень під час пандемії.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 20-26.

Антоніна Міненок,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри дошкільної та початкової освіти,
Тетяна Кійко,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри біологічних
основ фізичного виховання, здоров’я і спорту,
Національний університет «Чернігівський Колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна,
Ігор Донець,
кандидат педагогічних наук, лейтенант внутрішньої служби,
Академія Державної пенітенціарної служби,
вул. Гонча, 34, м. Чернігів, Україна


ПРОФІЛАКТИКА НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА НАСЕЛЕННЯ
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ


АНОТАЦІЯ:

Висвітлено негативні тенденції погіршення стану здоров’я населення, що потребує відповідального ставлення суспільства та держави до зміцнення і збереження здоров’я. Виникає необхідність визначення нових підходів та розроблення програм для розв’язання проблем у сфері громадського здоров’я, оскільки наявна система медичної допомоги в Україні фактично не передбачає профілактичної складової частини, як зазначається в Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Зазначено, що поряд з низкою небезпечних хвороб та інших важливих проблем здоров’я, проблема надмірної маси тіла та ожиріння залишається актуальною для всіх вікових груп і не має кордонів. Однією з причин їх виникнення є порушення енергетичної рівноваги між споживаними та витраченими калоріями, тобто, надмірне вживання висококалорійної їжі та низький рівень фізичної активності, що пов’язаний з малорухливим способом життя, особливо в період пандемії. Збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей є одними з найважливіших цілей світової спільноти, відображених у засадах європейської політики. Досягнення європейських стандартів якості життя та благополуччя населення є одним із основних завдань, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна–2020». Головними напрямами реформ мають стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для них вільного вибору постачальників медичних послуг належної якості, надання для цього адресної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я. Теоретичні дослідження щодо вибору ефективних методів дослідження надлишкової маси тіла свідчать, що для оцінки ступеню надлишкової маси, учені були запропонували десятки різних підходів, які включають як прості вимірювання, так і найсучасніші й дорогі методи. Але, найбільш зручним залишається визначення індексу маси тіла (ІМТ), який більш тісно пов’язаний із вмістом жиру в організмі людини, ніж інші антропометричні співвідношення маси та довжини тіла, тому отримав широке застосування в клінічній практиці. Досліджено динаміку та вказано на важливі питання профілактичних дій щодо надлишкової маси та ожиріння, вказано причини збільшення маси тіла респондентів та надані рекомендації для збереження індивідуального здоров’я в умовах пандемії.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

громадське здоров’я, пандемія, надлишкова маса тіла, ожиріння, індекс маси тіла.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Воскобойнікова Г. Л. Медико-валеологічна компетентність майбутнього учителя початкової школи : теоретичні та методичні основи формування : монографія. Київ: 2012. 416 с.
2. Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни / За ред. Є. Г. Гончарука. К.: Вища школа, 1995. 552 с.
3. Ігнатенко С. А., Міненок А. О. Модель формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів молодших класів. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. May. VIII (92), No 228. С. 27–32. URL: http://seanewdim.com/uploads /3/4/5/1/34511564 ped_psy_viii_228_92.pdf
4. Кійко Т. Б., Міненок А. О., Воскобойнікова Г. Л. Сучасні проблеми формування індивідуального здоров’я студентів у вищій педагогічній школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 139. Т. ІІ. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С. 20-24.
5. Мартиросов Е. Г., Николаев Д. В., Руднев С. Г. Технологии и методы определения состава тела человека. Москва: Наука, 2006. 248 с.
6. Міненок А. О., Донець І. О., Кошель А. П. Гігієнічне виховання як початковий етап формування соціально-побутових потреб дітей початкової школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я людини у соціальному і освітньому вимірах: міжнародне соціальне та освітнє партнерство» (м. Київ, 14–15 листопада 2017 р.). Київ, 2017. (Ч. 1). С. 79–81.
7. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Законодавство України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/344/2013 (дата звернення: 10.06.2020).
8. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата звернення: 10.06.2020).
9. Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я: Розпорядження Прем’єрміністра України від 30 листопада 2016 р. № 1002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016- %D1%80#n8; https://www.kmu.gov.ua/npas/249618799 (дата звернення: 10.06.2020).
10. Bosenko A. Natural science training as a component of professional maturity of physical culture specialists. Problemele acmeologice in domeniul culturii fizice: Materialele conferintei stiintifice internationale, Editia a 2-a, 1 decembrie 2016/col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. 1 decembrie 2016, Chişinău. Chisinau: USEFS, 2016 (Tipogr. «Valinex» SRL). Р. 89–95.
11. Iagotin R., Degtyarenko T. Research of students' adaptability according to an individualized assessment of their psycho-physiological state. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Fundacja central european academy studies and certification (ceasc). Polska. 2018. 9(1) Р. 15-20.
12. Javed A., Jumean M., Murad M., Okorodudu D., Kumar S. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Pediatric Obes. 2015. Vol. 10(3). P. 234-244.
13. Kyyko Tatyana. Aktuální otázky v oblasti vzdělávání učitelů ve sfeře uschování zdravé pedagogické činnosti. Modern Science-Moderní věda. Praha, 2014. № 3. Р. 167-174.
14. Podrigalo L. V, Iermakov S. S, Jagiełło W. Special indices of body composition as a criterion of somatic development of martial arts practitioners. Arch Budo Sci Martial Art Extreme Sport. 2017. Vol. 13. Р. 5-12.
15. Rogers M. E., Creed P. A., Searle J. Emotional labour, training stress, burnout, and depressive symptoms in junior doctors Journal of Vocational Education and Training. London: Institute of Education. 2014. Vol. 66. № 2. P. 232-248. DOI: https://doi.org/10.1080/13636820.2014.884155
16. Samokish Ivan, Bosenko Anatoly, Pryimakov Oleksandr, Biletskaya Viktoriya. Monitoring system of functional ability of university students in the process of physical education. .Central European Journal of Sport Sciences and Medicine a quarterly journal. 2017. Vol. 17, No. 1. Р. 75-80
17. Voskoboinikova H., Dovzhuk N., Dovzhuk V., Konovalova L. Implementation of relevant pharmaceutical practices in the master training in university education of the European Union and Ukraine to improve professional adaptation of future protectors. Modern Science-Moderní věda. Praha, 2017. № 3. Р. 77– 83.
18. Yagotin R., Degtyarenko T., Bosenko A., Plisko V., Dolinsky B. Criterion score of the physical and psychophysiological condition of students in the context of determining their individual adaptability to physical loads. Physical education of students. 2019. 23(1). Р. 51– 57.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.