Раїса Мартинова. Моделювання ланок організаційного і змістовного блоків процесу навчання освітнім дисциплінам.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 155-163.

Мартинова Р. Ю.,
доктор педагогічних наук, професор,
ДЗ «Південноукраїнский національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського»,
вул. Старопортофранковська, 26, Одеcа, Україна


МОДЕЛЮВАННЯ ЛАНОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І ЗМІСТОВНОГО
БЛОКІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ОСВІТНІМ ДИСЦИПЛІНАМ


АНОТАЦІЯ:

У всі часи розвитку суспільства навчання і виховання підростаючого покоління по праву вважалося найбільш важливим і складним завданням. Адже тільки високоосвічена і висококваліфікована молодь може в суспільстві, що постійно удосконалюється, сприяти його розвитку. Однак проводити ефективні освітні процеси навіть при чималому педагогічному досвіді неможливо без їх попереднього ретельного обмірковування, планування і моделювання. В наших попередніх роботах ми обґрунтували структуру дидактичної моделі процесу навчання, що складається з трьох блоків: організаційного, змістовного і процесуального. До 1 блоку відносяться етапи навчання, до 2 блоку – цілі навчання, елементи предмету навчання і компоненти змісту навчання, до 3 блоку – методи, засоби і контроль результатів навчання. Метою даної роботи є моделювання перших двох з названих блоків, а саме: організаційного і змістовного блоків процесу навчання будь-якої  освітньої дисципліни та зокрема курсу «Історії методики навчання іноземних мов» студентів гуманітарних факультетів на основі встановлених нами методологічних закономірностей. Результати проведеного дослідження показали, що:  навчання будь-якої освітньої дисципліни правомірно здійснювати: 1) на чотирьох етапах: рецептивному, репродуктивному, продуктивному і рефлексивному; 2) з цілями: а) сприйняття і осмислення матеріалу, що вивчається, на першому етапі; б) відтворення матеріалу, що вивчається, на другому; в) аналізу і обговорення матеріалу, що вивчається, на третьому; г) інтерпретації матеріалу, що вивчається, його доповнення, поглиблення і творчого застосування на четвертому; 3) з обов'язковим повторенням змісту попередніх елементів предмету при вивченні наступних для блокування процесу забування і системного накопичення знань, що набуваються; 4) шляхом набуття знань кожного елемента предмету навчання і розвитку на їх основі вмінь, що поступово ускладнюються: від рецептивних до репродуктивних, а від них до продуктивних і рефлексивних.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

моделювання, модель процесу навчання, організаційний і змістовний блоки процесу навчання, освітні дисципліни.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. Київ-Кіровоград: ПОЛІУМ, 2011. 464 с.
2. Афанасьева О. В. Теория и практика моделирования сложных систем. СПб.: СЗТУ, 2005. 132 с.
3. Богатырев А. И. Моделирование в теории развивающего образования. Москва: Просвещение. 2006. C. 4-65.
4. Борисенко Н. М. Моделювання самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи: діагностичний аспект. Педагогіка вищої та середньої школи. 2016. Вип. 47. С. 17-24. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/PVSSh_2016_47_6.
5. Веников В. А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики). Москва: Высшая школа, 1976. 479 с.
6. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. Исследования мышления в советской психологии / под ред. В.В. Шороховой. Москва: Наука, 1966. С. 236-278.
7. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 120 с.
8. Дахин А. Н. Моделирование в педагогике. Идеи и идеалы. 2010. № 1 (3) Том 2. С. 11-21.
9. Жинкин Н. И. Механизмы речи. Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1958. 370 с.
10. Загвязинский В. И. Моделирование в структуре социально-педагогического проектирования. Alma mater. 2004. № 9. 21-25.
11. Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования. СПб.: Наука, 1995. 152 с. 12.Краевский В. В. Полонский В. М. Методология для педагога: теория и практика. Волгоград: Перемена, 2001. 324 с.
13. Лобашев В. Д. Структурный подход к моделированию ведущих элементов процесса обучения. Инновации в образовании. 2006. № 3. С. 99-111.
14. Мартынова Р. Ю. Виды дидактических моделей процесса обучения. Наука і освіта. 2019. № 4. 15- 22.
15. Михеев В. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. Москва: КомКнига, 2006. 200 с.
16. Монахов В.М. Проектирование авторской (собственной) методической системы учителя. Школьные технологии. 2001. № 4. С. 51.
17.Редькина Л.И. Методологические основы разработки, оценки, внедрения этнопедагогических моделей. Pedagogical Journal. 2018, N 8. 324-332.
18.Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підруч. для студ. пед. фак. Київ: Генеза, 1999. 368 с.
19. Суходольский Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности. Ленинград: Ленинградский Университет, 1976. 781 с.
20. Штофф Е. А. Моделирование и философия. Москва : Наука,1966. 258 с.
21. Ядровская М. В. Модели и моделирование в педагогике. Ростов-на-Дону: Изд. центр ДГТУ, 2014. 358 с.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.