Сергій Сєвдалєв, Марина Кожедуб. Моделювання змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у сучасному п’ятиборстві.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 125-131.

Сергій Сєвдалєв,
кандидат педагогічних наук, доцент,
декан факультету фізичної культури,
Марина Кожедуб,
магістр педагогічних наук,
викладач кафедри теорії і методики фізичної культури,
ЗО «Гомельський державний університет імені Ф.Скоріни»,
вул. Советська, 98, Гомель, Республіка Білорусь


МОДЕЛЮВАННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ


АНОТАЦІЯ:

Сучасне п’ятиборство є комплексним видом спорту, що включає в себе: фехтування, плавання, верхову їзду (конкур) і комбінований вид (біг, стрільба). Різні за спрямованістю і характером види спорту, які входять до його складу, вимагають від спортсменів прояви значної кількості різних за спрямованістю фізичних здібностей і рухових навичок, обумовлених структурою і змістом змагальної діяльності виду спорту. Оптимізувати побудову тренувального процесу дозволить розробка ефективних моделей змагальної діяльності, структурованих на основі аналізу результатів, показаних провідними спортсменами на найбільших змаганнях. Метою дослідження було побудувати узагальнену модель змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації офіційного сайт міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (офіційні протоколи змагань); моделювання; методи математичної статистики. У процесі досліджень проаналізовано структуру змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві. Виявлено, що при формуванні моделей змагальної діяльності слід орієнтуватися на значущі для досягнень в конкретному виді змагань характеристики. Ґрунтуючись на даних про середні результати, показаних спортсменками в окремих видах, побудована узагальнена модель змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві. Визначено два типи групових моделей змагальної діяльності в жіночому сучасному п’ятиборстві. Перший тип характерний для групи спортсменок, здатних переважно досягати високих результатів у фехтуванні, що відрізняються високим рівнем швидкісно-силових і координаційних здібностей. Другий об’єднує спортсменок, що досягають високих результатів в комбінованому вигляді сучасного п’ятиборства. Отже, при підготовці спортсменок, які спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві, особливу увагу слід приділяти фехтуванню і підвищенню ефективності бігової підготовки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

змагальна діяльність, спортивна підготовка, багатоборці, моделювання, сучасне п’ятиборство, висококваліфіковані спортсменки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Добрынская Н., Козлова Е. Моделирование соревновательной деятельности как основа индивидуализации построения многолетней подготовки в легкоатлетическом многоборье (женщины). Современный олимпийский спорт. 2013. № 3. С. 31–37.
2. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.
3. Полищук В. Д. Легкоатлетическое десятиборье. Киев: Науковий світ, 2001. 252 с.
4. Севдалев С. В., Кожедуб М. С., Врублевский Е. П., Митусова Е. Д. Индивидуализация тренировочного процесса легкоатлеток, специализирующихся в беге на разные дистанции, на основе учета биоритмики их организма. Теория и практика физической культуры. 2020. №5. С. 83–85.
5. Врублевский Е. П., Севдалев С. В., Нарскин А. Г., Кожедуб М. С. Технология индивидуализации подготовки квалифицированных спортсменок (теоретико-методические аспекты): монография. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. 223 с.
6. Vrublevsky Е., & Kozhedub М. The level of specific motor properties in the individual phases of the menstrual cycle among young sportswomen practicing sprints. Rocznik lubuski. 2018; 44: 105–115 [in English].
7. Vrublevskiy E. P., Khorshid A. Kh., & Albarkaii D. A. Focused strength and speed-strength trainings of sprinters. Theory and practice of physical culture. 2019; 4: 3–5 [in English].
8. Врублевский Е. П., Севдалев С. В., Лашкевич С. В., Геркусов А. С. Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных бегуний на короткие дистанции с учетом их индивидуальные особенностей. Физическое воспитание студентов. 2019. № 6. С. 269– 275.
9. Vrublevskiy Е. Р., Skrypko А., & Asienkiewicz R. Individualization of selection and training of female athletes in speed-power athletics from the perspective of gender identity. Рhysical education of student. 2020; 4: 135–142 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.