Геннадій Нарскін, Михайло Кобринський, Олексій Нарскін. Функціональне тренування в аспекті спортивної підготовки.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 91-96.

Геннадій Нарскін,
доктор педагогічних наук, професор
ЗО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»,
вул. Советська, 102, м. Гомель, Республіка Білорусь,
Михайло Кобринський,
доктор педагогічних нук, професор,
Білоруський державний університет фізичної культури,
проспект Переможців, 105, м. Мінськ, республіка Білорусь,
Олексій Нарскін,
кандидат педагогічних наук, доцент,
ЗО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»,
вул. Советська, 102, м. Гомель, Республіка Білорусь


ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ В АСПЕКТІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються питання функціональної підготовленості в спорті. На сьогоднішній день в спорті вищих досягнень цільова спрямованість на максимальні змагальні результати зумовлює необхідність наявності раціональної системи спортивної підготовки, що базується на сучасних досягненнях науки і практики. Сформована до теперішнього часу в системі спортивної підготовки загальновизнана, традиційна класифікація основних її видів, передбачає розподіл на фізичну, технічну, тактичну, психічну і інтегральну. Це дозволяє досить ефективно планувати кошти і методи тренування, виходячи з педагогічних принципів і основ. Однак методична уніфікація спортивної підготовки, яка базується лише на педагогічних принципах, часто призводить до її редукування, застосування лише стандартних, давно розроблених тренувальних планів, найчастіше що проектуються при цьому на цілу групу спортсменів. Подальший розвиток і вдосконалення теорії і методики спорту обумовлено неминучим розумінням системи підготовки спортсменів, як процесу формування належного рівня функціональної підготовленості за допомогою впливу на людський організм специфічних тренувальних чинників – фізичних вправ. Високий рівень функціональної підготовленості є результатом адаптації організму до фізичних навантажень, тому закономірності адаптації фізіологічних систем до м’язової роботи необхідно розглядати як біологічний базис, що забезпечує належний тренувальний ефект. Існуюча різноманітність наукових досліджень та їх результати в галузі функціональної підготовки та тренувань, іноді постулюються як методологічна основа спортивного тренування. Суперечності, виявлені під час аналізу науково-методичної літератури, та певна неоднозначність результатів та висновків різних авторів визначає необхідність подальшого вивчення цієї проблеми як в теоретичному, так і в практичному аспектах.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

функціональна підготовка, функціональна підготовленість, спортивна атлетична підготовка, адаптація, функціональні системи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Фомин В. С. Физиологические основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов: учебное пособие. Москва: МРСИПС, 1984. 64 с.
2. Иссурин В. Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки. Москва: Советский спорт, 2010. 284 с.
3. Kуslenko, D., Bondarenko, V., Plisko, V., Bosenko, A., Danylchenko, V., Kuzmichova-Kyslenko, Ye., Tylchyk, V., & Donets, I. (2019). Dynamics of security specialists’ physical condition during professional training. Journal of Physical Education & Sport, 19 (2), 1099–1103.
4. Павлов С. Е. Основы теориии адаптаци и спортивная тренировка. Теория и практика физической культуры. 1999. № 1. С. 12–17.
5. Платонов В. Н. Теория адаптации и резервы совершенствования системы подготовки спортсменов. Наука в олимпийском спорте. 2017. № 1. С. 29–47.
6. Солопов И. Н., Горбанева Е. П., Чемов В. В., Шамардин А. А., Медведев Д. Н., Камчатников А. Г. Физиологические основы функциональной подготовки спортсменов: монография. Волгоград: ВГАФК, 2010. 351 с.
7. Верхошанский Ю. В. Теория и методология спортивной подготовки: блоковая система тренировки спортсменов высокого класса. Теория и практика физической культуры. 2005. № 4. С. 2–14.
8. Селуянов В. Н. Методы построения физической подготовки спортсменов высокого класса на основе имитационного моделирования: автореф. … д. п. н.: 13.00.04. Москва: Государственный ордена Ленина институт физической культуры, 1992. 47 с.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.