Злата Ржевська-Штефан. Мотивація учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 79-84.

Злата Ржевська-Штефан,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри
соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна


МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ПЕРШОГО КУРСУ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлені результати емпіричного дослідження, метою якого є вивчення особливостей мотивації учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю побудови ефективної системи підготовки майбутніх вчителів в умовах реформування освіти, а також наявністю проблеми зниження у студентів інтересу до навчання та тенденції до відмови працювати за фахом після закінчення вишу. Для досягнення поставленої мети нами був використаний наступний психодіагностичний інструментарій: «Шкала академічної мотивації» Т. О. Гордєєвої, методика визначення типу спрямованості особистості (тест Т. Данілової) та методика «Мотиви вибору професії» В. А. Семиченко. У дослідженні взяли участь студенти першого курсу факультету іноземних мов ЦДПУ імені Володимира Винниченка (41 особа). Аналіз результатів дослідження засвідчив, що незважаючи на переважання у більшості студентів внутрішньої мотивації над зовнішньою (оптимальну академічну мотивацію демонструють дві третини студентів), існує низка негативних тенденцій: 1) гуманістична складова, важлива для спрямованості майбутніх вчителів, у студентів І курсу не виражена навіть у групі з високим рівнем внутрішньої і низьким рівнем зовнішньої мотивації; 2) суттєві зв’язки між типом спрямованості і мотивами навчання майже відсутні, що свідчить про невизначеність сфери професійної спрямованості більшості студентів; 3) найбільш дієвим мотивом вибору професії для переважного числа студентів факультету іноземних мов є можливість використовувати професійні уміння поза роботою, що вказує на низьку зацікавленість здобувачів до оволодіння педагогічною професією. Загалом це свідчить про певну незрілість мотивації до навчання першокурсників, яка є природним наслідком їх вікової психодинаміки. Отримані результати можуть бути використані при розробці психологічного супроводу першокурсників з урахуванням особливостей їх мотиваційних профілів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 академічна мотивація, внутрішня, зовнішня мотивація, амотивація, мотиваційний профіль, спрямованість особистості, мотиви вибору професії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гордеева Т. О., Мотивационные профили как предикторы саморегуляции и академической успешности студентов. Вестник Московского ун-та. Серия 14. Психология. 2017. № 1. C. 67–87.
2. Гордеева Т. О. Опросник «Шкалы академической мотивации». Психологический журнал. 2014. Т.35. № 4. С. 98–109.
3. Мачушник О. Л. Вивчення особливостей професійної спрямованості майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. №2. Т.2. С. 77–81.
4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Москва: «Бахрам», 2000. С. 232–235.
5. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль „Направленность”. Киев: Миллениум, 2004. 521 с.
6. Турбина Е. П. Формирование профессиональной мотивации студентов педагогического вуза. Вестник Шадринского государственного педагогического университета, 2017. № 3 (35). С.65–70.
7. Чала О. А. Специфіка мотивації майбутньої професійної діяльності студентів педагогічного університету. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка АПН України за ред. С. Максименка. Київ: Логос, 2008. №7, вип. 15. С.305–309.
8. Dokuchyna T. Academic motivation of students Majoring in “special education”. Science and Education. 2018. Issue 2. p.94–100. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-2-12.
9. Kuzo L. I. Motivational Characteristics of Temporal Perspective of English Learners Majoring in Different Specialties. Science and Education. 2017. Issue 1. р. 55–62. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665- 2017-1-9.
10. Ryan R. M., Deci E. L. (2017) Selfdetermination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. London, New York: Guilford Press, 2017. 756 p.
11. Titrek, Osman & Çetin Ceren & Kaymak Esra & Kaşikçi Merve. Academic Motivation and Academic Selfefficacy of Prospective Teachers. Journal of Education and Training Studies. Journal of Education and Training Studies. 2018. 6(11), 77–87. DOI: https://doi.org/10.11114/jets.v6i11a.3803
12. Yaskevych O., & Мykolaychuk M. Learning motivation peculiarities of first-year students of psychological specialties. Psychological journal. 2018. 4(5), Р.268–282. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.17

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.