Ольга Вовченко. Влив емоційного інтелекту на процеси самоідентифікації підлітків з порушеннями розумового розвитку.

// Наука і освіта.  2020.  №2. 14-21.

Ольга Вовченко,
кандидат психологічних наук,
докторант Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Ярмаченка,
Національнa академія педагогічних наук України,
вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, Україна


ВЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРОЦЕСИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність дослідження обумовлена двома аспектами: по-перше, складністю підліткового віку, психологічними проблемами, з якими зустрічають самі підлітки, їх батьки, вихователі та педагоги; по-друге, малодослідженістю не лише особливостей самоідентифікації підлітків з порушеннями розумового розвитку, а саме взаємовпливом емоційного інтелекту на становлення самооцінки, «образу-Я» та самоідентифікації в цілому. Оскільки самоідентифікація та емоційний інтелект вимагають від особистості підлітка активної свідомої участі у своєму становленні та формуванні. Це два конструкта в структурі особистості, які базуються на рефлексії, саморегуляції, самосвідомості та в подальшому визначають вектор життя підлітка, його місце у соціальному житті. Метою статті є виявлення та експериментальна перевірка стану сформованості самоідентифікації у підлітків з порушеннями розумового розвитку та вплив на її формування емоційного інтелекту. В ході дослідження використовувалися теоретичні (дедуктивний, індуктивний) та емпіричні (методики психодіагностики) методи. Психологічна діагностика стану сформованості самоідентифікації у підлітків з порушеннями розумового розвитку здійснювалась за допомогою методики «Проективний апперцептивний тест (РАТ)», методики «Хто я?» (за М. Куном), бесід, спостереженнь. Результатом дослідження стала констатація факту, що у переважної більшості підлітків з порушеннями розумового розвитку – низький рівень самоідентифікації, лише у невеликого відсотка досліджуваних підлітків він характеризується середнім рівнем. Такі результати обумовлені такими особистісними властивостями підлітка, як замкнутість, тривожність, невпевненість у собі, недостатність самоконтролю, невміння контролювати напружені емоційні стани, низьким рівнем саморегуляції (зокрема емоційно-вольової саморегуляції), низьким рівнем сформованості емоційного інтелекту.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 підлітковий вік, порушення розумового розвитку, самоідентифікація, самооцінка, «образ-Я», емоційний інтелект.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Борщевська Г. Воля та емоції у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку: теоретикометодологічний аспект. Харків: Вид-во Інституту технологій та виробництва, 2017. 179 с.
2. Кириченко Т. Самосвідомість підлітка з ментальними порушеннями. Харків: ПромТТТ, 2015. 189 с.
3. Кузьмицька М. Феноменологія самостановлення у підлітковому віці. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. 220 с.
4. Маргунов Д. Самооцінка у підлітковому віці. Львів: Книго Друк, 2018. 191с.
5. Пагава Д. Емоції та почуття підліткового віку за умов психофізіологічних порушень. Харків: Київські читання, 2017. 202 с.
6. Соколова О. Пубертат у нормі та патології: емпіричні дослідження. Київ: ВВ Смарт, 2018. 132 с.
7. Чебикін О. Я. Емоційний інтелект, його пізнавально-мислєнневі ознаки та функції. Наука і освіта. 2020. №1. C. 19-28.
8. Lind A. Adolescent psychology: helping parents. New York: ЕТN, 2018. 286 p.
9. Fels P. Self-esteem of children with mental disorders. London, 2017. 205
10. Rokman D. Self-awareness of adolescents with disabilities. Toronto, 2013. 119 p.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.