Юрій Чебан. О методах дослідження емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 13-19.

Юрій Чебан,
аспірант кафедри теорії та методики практичної психології,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


О МЕТОДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлені результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми діагностики рівня розвитку емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників на байдарках і каное. Актуальність досліджуваної теми визначається важливістю емоційно-вольової підготовки спортсменів для досягнення ними максимальних результатів у спортивних змагання. Необхідним компонентом такої підготовки є психологічна діагностика емоційно-вольового потенціалу. Мета статті – дослідити можливості психологічної діагности рівня розвитку емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменіввеслувальників. Для дослідження емоційно-вольового потенціалу пропонується використовувати чотири класи методик. Перший включає методики визначення значень наявного емоційно-вольової потенціалу на основі самооцінки та експертної оцінки і такі, що будуються на певних специфічних тестових випробуваннях для визначення даних його резерву. Другий зорієнтований на діагностику різних емоційних і вольових властивостей особистості, таких як емоційність, емоційна зрілість, тривожність, емоційна стійкість, впевненість, наполегливість, самовладання тощо. Третій – містить методики оцінки таких особистісних особливостей як мотивація досягнення; рівень розвитку пізнавальних процесів, характерологічних рис, а також певних індивідуально-динамічних даних. Четвертий – засоби оцінки вмінь та навичок самобілізації в передстартовій ситуації та в процесі вирішення змагальної задачі. Результати апробації методик першого класу засвідчили, що дані, які отримані за допомогою експертного оцінювання емоційно-вольового потенціалу спортсменів, самооцінки власного потенціалу самими спортсменами та тестування емоційно-вольових можливостей під час виконання фізичних вправ, відповідають об’єктивним досягненням веслувальників у спортивних змаганнях та їх спортивній кваліфікації. Проте, в найбільше це стосується саме експертної оцінки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вольові якості, емоційні якості, висококваліфіковані спортсмени-веслувальники, спортивна діяльність, емоційно-вольовий потенціал.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бочарова С. П., Данилишина С. І. Особливості професійно-психологічної підготовки у системі навчання фахівців екстремальних професій. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. № 7. С. 63–69.
2. Воронова В. І. Психологія спорту. Київ: Олімпійська література, 2017. 272 с.
3. Габелкова О. Є. Особистісні особливості спортсменів, які впливають на досягнення високих командних результатів. Вісник Харківського національного університету: серія психологія. 2010. № 913. С. 12–14.
4. Кузнєцов М. А. Вольова регуляції діяльності: основні закономірності, етапи і механізми. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2012. № 43(1). С. 110–128.
5. Підбуцька Н.В. Особливості вольової саморегуляції професійних баскетболістів. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. № 1 (57). С. 235–244.
6. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі: монографія / За ред. С.Д. Максименка. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 400 с.
7. Рубцов В. В., Малых С. Б. Психология экстремальных ситуаций: 2-е изд., стер. Москва: Психологический ин-т РАО, 2008. 304 с.
8. Сетяева Н. Н., Фурсов А. В. Психическая саморегуляция в подготовке спортсменов высокой квалификации циклических видов спорта. Сургут: РИО СурГПУ, 2010. 203 с.
9. Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. 276 с.
10.Сопов В. Ф. Структура и содержание психологического обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов. Спортивный психолог. 2016. № 1 (40). С. 37–40.
11.Фоменко К. І., Полілуєва І. В. Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження саморегуляції у спортивній діяльності. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 56. С. 242– 256.
12.Чебан Ю. В., Чебикін О. Я. Природа эмоционально-волевого потенциала спортсмена. Наука і освіта. 2019. № 1. С. 36–44.
13. Чебыкин А. Я. Проблема эмоциональной устойчивости: монография. Одесса: Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 1995. 195 с.
14.Чумаков М. В. Эмоционально-волевая регуляция деятельности в социальном взаимодействии: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05, 19.00.01. Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2007. 440 с.
15.Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. Москва: Наука, 1978. 392 с.
16.Chebykin A. The teacher and emotional regulation of schoolchildren learning-activity. Voprosy psikhologii. Issue: 6. 1989. P. 42–49.
17. Deci E., Ryan R. Self-determination theory: a macrotheory of human motivation, development, and health [Electronic resource] Canadian Psychology. 2008. Vol. 49. № 3. P. 182–185. URL: http://www.academia.edu/8247176/Self−Determination_ Theory_A_Macrotheory_of_Human_Motivation_Develop ment_and_Health.
18. Henriksen K., Storm L. K., Stambulova N., et al. Successful and Less Successful Interventions With Youth and Senior Athletes: Insights From Expert Sport Psychology Practitioners. Journal of clinical sport psychology. 2019, 1 (13), 72–94.
19.Jones G., Milligan J., Llewellyn D., Gledhill A., Johnson M. I., et al. Motivational orientation and risk taking in elite winter climbers. International journal of sport and exercise psychology. 2017, 1 (15), 25–40.
20.Lozhkin G., Predko S. Athlete's styles of behavior under conditions of risk. International journal of psychology, 2008, 3-4 (43), 150–150.
21. Milavic B., Padulo J., Grgantov Z., et al. Development and factorial validity of the Psychological Skills Inventory for Sports, Youth Version - Short Form: Assessment of the psychometric properties. Plos one. 2019, 8 (14). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ al.pone.0220930 (Date of application: 28.02.2020).
22.Rogowska A. M. Personality differences between academic team sport players and physical education undergraduate students. Physical education of students. 2020, 1 (24), 55–62.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.