Євдокія Долгієр, Марина Фідірко, Ігор Мороз, Ірина Смолякова. Дослідження фізичного стану студентів з країн Близького Сходу.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 75-81.

Євдокія Долгієр,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент кафедри біології і охорони здоров’я,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Марина Фідірко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри фізичного виховання,
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна,
Ігор Мороз,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання,
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна,
Ірина Смолякова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувачка кафедри фізичного виховання та спорту,
Одеський національний політехнічний університет,
проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ З КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ


АНОТАЦІЯ:

У статті аналізується проблема сучасних уявлень про фізіологічні механізми, які підтримують стан здоров’я іноземних студентів у системі організм-середовище в умовах навчання у закладах вищої освіти України. Поставлено за мету дати порівняльну характеристику фізичного стану студентів з країн Близького Сходу. У дослідженні брали участь студенти-чоловіки ІV року навчання з Єгипту та Ізраїлю. Проведено аналіз спеціальної науково-методичної літератури, параметрів фізичного розвитку та показників діяльності серцево- Psychology - Medicine - Education Science and Education, 2020, Issue 1 76 -судинної та вегетативної нервової систем, фізичної працездатності. Дослідження показало переважання морфофункціональних показників обстежених ізраїльтян в порівнянні зі студентами з Єгипту за життєвим індексом, силовим індексом кистьової та станової динамометрії, екскурсією грудної клітки. Вірогідно більша кількість студентів з Єгипту (36,4%) мала надлишкову масу тіла, ніж студентів з Ізраїлю (8,3%). За індексом Кердо, орто- та кліностатичною пробою, які характеризують вплив симпатичної або парасимпатичної гілок вегетативної регуляції, отримані вірогідні (р ≤ 0,05) відмінності між групами обстежуваних, що дозволяє стверджувати про незбалансовану вегетативну регуляцію організму іноземних студентів, так, в певній мірі у студентів з Ізраїлю є схильність до переважання парасимпатикотонічних впливів, тоді як в студентів з Єгипту – схильність до переважання симпатикотонічних ефектів. Вивчення типів реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження та фізичної працездатності свідчить, що у більшості обстежених іноземних студентів спостерігалися нормотензивний тип реакції на фізичне навантаження, високий та вище за середній рівень фізичної працездатності. За даними проведеного дослідження, виявлено негативний вплив навколишнього середовища на механізми вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної системи, що потребує певної уваги та своєчасної адекватної корекції з метою профілактики розладів у нервовій діяльності та адаптаційних можливостях організму обстежених.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 іноземні студенти, фізичний стан, фізичний розвиток, функціональний стан.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Глазков Е. О. Корекція порушень адаптаційних реакцій при зміні клімато-географічних умов перебування в іноземних студентів. Вісник проблем біології і медицини. Луганськ, 2016. Вип. 1, Т. 1 (126), С. 396–399.
2. Довгодько Т. І. Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психологопедагогічна адаптація у науковому середовищі вищих навчальних закладів. Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении: материалы междунар. науч.-методич. конф., Харьков, НТУ "ХП", 2008. С. 346–348.
3. Дегтяренко Т. В., Долгієр Є. В. Медикопедагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті : підруч. для студентів закладів вищої освіти. Одеса: Атлант ВОИ СОИУ. 2018. 282 с.
4. Мухаммад Л. Ф. Проблеми студентівіноземців в процесі їх адаптації до навчання в українських вишах. Управління в освіті : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-16 квіт. 2011 р.), Львів, 2011. С. 212–214.
5. Degtyarenko T. V., Dolgier E. V., Yagotin R. S., Kodzhebash V. F. Psycho-motility of a person in the context of its psychophysiological support and genetic determination. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. № 19 (3), Art. 221, Pp. 1526–1531.
6. Fajda O. I., Hrinchenko B. V., Snihur O. V., Barylyak L. G., Zukow W. What Kerdoe’s Vegetative Index really reflects? Journal of Education, Health and Sport. 2015. № 5 (12), Pp. 279–288.
7. Momot O., Diachenko-bohun M., Hrytsai N., Grygus I., Stankiewicz B. Creation of a Healthcare Environment at a Higher Educational Institution. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020. Vol. 20, Art. 138. Pp. 975–981.
8. Nesterchuk N., Grygus I., Ievtukh M., Kudriavtsev A., Sokołowski D. Impact of the wellness program on the quality of life of students. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020. Vol. 20, Art. 132. Pp. 929–938.
9. Trofin P.F., Honceriu C., Cojocaru D. Study regarding the validation of an assessment protocol of VO2max on cycle ergometer. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2013. № 13(4). Pp. 557– 562.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.