Лариса Деркач, Лариса Констанкевич. Використання інтерактивної платформи mozaik як об’єкта навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 66-75.

Лариса Деркач,
доцент кафедри української мови,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
вул. Винниченка, 30-А, м. Луцьк, Україна,
Лариса Констанкевич,
викладач-методист кафедри природничо-математичних дисциплін,
Луцький педагогічний коледж,
пр. Волі, 36, м. Луцьк, Україна


ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ MOZAIK ЯК ОБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


АНОТАЦІЯ:

У статті схарактеризовано інтерактивну платформу Mozaik та її складники – прoграмний комплекс mozaBook і сайт mozaWeb – в аспекті використання їх викладачами-філологами як об’єкта взаємодії між учасниками навчального процесу під час занять зі студентами спеціальності “Середня освіта” освітньої програми “Українська мова та література. Світова література”. Окреслено можливості застосування програмного комплексу на різних етапах засвоєння навчального матеріалу. Сформульoвано дидактичні функції викoристання зазначених ресурсів у процесі вивчення бакалаврами-філoлогами дисциплін “Практикум з української мови” та “Методика викладання української мови”. Прoаналізовано прoграмний комплекс mozaBook як об’єкт, що забезпечує педагогічну взаємодію наукової методології раціoнально-лoгічного мислення з емоційно-образним представленням і сприйняттям інформації та подальшим її розумінням. Схарактеризовано можливості використання комплексу mozaBook і сайту mozaWeb з метою покращення сприйняття та запам’ятовування наукової інформації, підвищення рівня навчальних досягнень. Прoаналізовано дoцільність застoсування електронних підручників, матеріалів медіатеки, прoграмних можливостей прикріплення інфoрмації різного формату, використання інструментів mozaBook (“Орфографія та граматика”, “Частини мови”, “Словникові карти”, “Мовні ігри”, “Опитувальник”, “Розшифрування”, “Тести” та ін.) для пояснення та ілюстрування теоретичного матеріалу, з метою узагальнення та систематизації вивченого. З’ясовано, що інтерактивна платформа Mozaik та її складники роблять заняття інформаційно багатим, компактним, емоційно привабливим, мобільним, багатофункціональним.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інтерактивна платформа Mozaik, програмний комплекс mozaBook, сайт mozaWeb, соціальна система, соціальний об’єкт, інструменти mozaBook, дидактична функція.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Биков В., Литвинова С. Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системи. Інформаційні технології та засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців. 2016. № 2. С. 68–76.
2. Биков В., Шишкіна М. Концептуальні основи формування та розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища університету в контексті пріоритетів відкритої науки. Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. № 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2609 . (дата звернення: 13.05.2020).
3. Цетина К. Объектная социальность: общественные отношения в постсоциальных обществах знания. Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5 (1). С. 101–124.
4. Бистрова Ю. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1. С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_5
5. Бондаренко Т. Особливості використання програмного засобу Prezi у процесі розробки навчальних презентацій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 63. № 1. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907 /1302. (дата звернення: 13.05.2020).
6. Клемешова Н. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы : автореф. дис. … канд. пед. наук. Калининград, 1999.
7. Ганашок А. Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності навчання на уроках інформатики. Інформаційні технології та засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців. 2016. Том 51. № 1. С. 21–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_51_1_5 (дата звернення: 13.05.2020).
8. Копняк Н. Використання інтерактивних мультимедійних робочих листів у закладах вищої освіти. Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. Том 63. № 1. С. 116–129.
9. Горбатюк Л., Кравченко Н., Алєксєєва Г., Розумна Т. Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74. № 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2529 . (дата звернення: 13.05.2020).
10. Дементієвська Н., Морзе Н. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2007. № 1. С. 26–41. URL: http://journal.iitta.gov.ua. (дата звернення: 13.05.2020).
11. Долина А. Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 70. № 2. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2382 . (дата звернення: 13.05.2020).
12. Литвинова С., Компонентна модель хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: УЖНУ, 2015. Вип. 35. С. 99–107.
13. Луман Н. Что такое коммуникация? Социологический журнал, 1995. № 3. С. 114–124.
14. Романовський О., Квасник О., Мороз В., Підбуцька Н., Резнік С., Черкашин А., Шаполова В. Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74. № 6. С. 20– 42. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3185 . (дата звернення: 13.05.2020).
15. Троцко А., Короткова Ю. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов: досвід України та Греції. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 68. № 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2340 . (дата звернення: 13.05.2020).
16. Шевчук П. Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 69. № 1. С. 54–63.
17. Щербина О. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. Том 55. № 5. 2016. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1435 . (дата звернення: 13.05.2020).
18. Bedny I. Human factor in performing computer based and computerized tasks: systemic-structural activity theory perspective. Science and Education. 2019. №3. Pp. 47–53.
19. Chebykin O. Ya. Psychoemotional dependence on means of mobile communications in students with different demonstrations of emotional maturity. Science and Education. 2016. №11. Pp. 30–34.
20. Qasem, Yousef AM, et al. "Cloud Computing Adoption in Higher Education Institutions: A Systematic Review." IEEE Access, 2019. 7. Pp. 63722–63744.
21. Vasylenko S. Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school. Open educational e-environment of modern University. 2017. № 3. Pp. 173–185.
22. Veen W., Lam I., Taconis R. A virtual workshop as a tool for collaboration: towards a model of telematic learning environments. Computer & Education: An International Journal. 1998. Vol. 30. No. ½. Pр. 31–39.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.