Оксана Мірошниченко, Наталія Світлична, Інна Табачник. Психолого-педагогічні засоби формування позитивнодієвого ставлення до власного здоров’я у студентів.

// Наука і освіта.  2019.  №3. 40-46.

Оксана Мірошниченко,
кандидат психологічних наук, доцент,
підполковник внутрішньої служби, начальник кафедри психології,
Академія Державної пенітенціарної служби,
вул. Гонча, 34, м. Чернігів, Україна,
Наталія Світлична,
кандидат психологічних наук, доцент,
старший викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна,
Інна Табачник,
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
пров. Руставелі, 7, м. Харків, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-
ДІЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено особливостям використання психолого-педагогічних засобів для здійснення найбільш ефективних кроків формування у студентів позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я. Метою роботи було здійснення теоретичного аналізу основних психолого-педагогічних засобів профілактики й корекції адиктивної поведінки студентів. Застосовувався комплекс теоретичних (рефлексивний аналіз та узагальнення наукової літератури) й емпіричних (інструментарії математичної статистики) методів, вибір та поєднання яких зумовлені метою й завданнями дослідження. Важливою психолого-педагогічною умовою профілактики адиктивної поведінки студентів є здійснення профілактичного моніторингу, тобто відстеження показників можливих умов та факторів тютюногенного, алкогенного ризику, що передбачає створення відповідного наукового підґрунтя. Необхідною умовою у вирішенні проблем сформованості інтересу до власного до здоров’я у системі ставлень світосприйняття студентів є формування мотиваційного компонента, позитивного відношення до навчальної діяльності та психологічного благополуччя. Особливого значення у ракурсі означеної проблематики набуває психологічний тренінг як засіб перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини, в цьому разі у підлітків та людей юнацького віку. У програмі тренінгу застосована модель покрокової зміни адиктивної поведінки. Формами соціально-психологічної допомоги в роботі зі студенством є профілактика й корекція когнітивних розладів із використанням вправ та ігор, що засновані на сполученні когнітивних і сугестивних компонентів, корекція емоційно-особистісних порушень тощо. Недостатньо дослідженими залишаються можливості корекції адиктивної поведінки студентів в період навчання в закладах вищої освіти засобами психологічного тренінгу інтегративного типу. Тому практичне значення саме цього комплексу психотерапевтичних технік розширює уявлення про шляхи корекції адикцій у юнацтва через застосування психологічних засобів розвитку позитивно-дієвого ставлення до здоров’я в системі базових відношень особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 юнацький вік, студенти, профілактика, корекція, адиктивна поведінка, психологічний тренінг.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. СПб. : Питер, 2007. 271 с.
2. Бабайцева В. Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми / под ред. П. И. Пидкасистого. Москва : Российское педагогическое агентство, 1997. 55 с.
3. Блінова О. Є. Формування відкритості до спілкування у майбутнього вчителя : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2000. 192 с.
4. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков. СПб. : Питер, 2007. 160 с.
5. Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Івано-Франківськ, 2009. 20 с.
6. Личко А. Е. Подростковая наркология . Ленинград : Медицина, 1991. 304 с.
7. Милашина О. Г. Социально-психологический тренинг как средство коррекции тревожности студентов вузов: дис. … канд. психол. наук. Новосибирск, 2010. 265с.
8. Петровская Л. А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1982. 168 с.
9. Посохова В. В. Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернетзалежної молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія». Київ, 2006. 20с.
10. Рудестам К. Групповая психотерапія. / Пер. с англ. А. Голубева. СПб. : Питер, 2000. 376 с. (Мастера психологии).
11. Сасько О. О. Психолого-педагогічні умови розвитку соціального інтелекту у студентів, схильних до адиктивної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Харків, 2010. 20 с.
12. Сергєєва Н. В. Соціально-педагогічні умови профілактики комп’ютерної адикції підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна психологія». Київ, 2010. 20 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.