Ганна Слободянюк. Формально-організаційні тенденції психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти України.

// Наука і освіта.  2019.  №3. 21-31.

Ганна Слободянюк,
аспірант кафедри теорії та методики практичної психології,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська,26, м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-9265-2422


ФОРМАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


АНОТАЦІЯ:

Вектор компетентнісного підходу у професійному становленні фахівців ставить перед вищою освітою України питання якості підготовки майбутніх вчителів, перевіркою якої мають стати сформовані професійні компетенції студента-випускника. Психологічні компетенції педагога вимагають специфікації застосування психологічного знання відносно ряду взаємодій, які опосередковують навчально-виховний процес та діяльність вчителя. Логічним є очікування суспільства про те, що базові психологічні компетенції майбутній вчитель має набути ще на етапі первинної професіоналізації у закладі освіти, який готує педагогів. Структурно нормативна психологічна підготовка майбутніх вчителів опосередковано відображається у обсягах викладання та розподілі навчальних годин психологічних дисциплін, у їх змісті та структуризації на різних курсах підготовки, співвідношенні аудиторних годин та самостійної роботи студента з дисципліни. Метою роботи є узагальнення освітніх тенденцій у змісті навчальних планів психологічної підготовки майбутніх педагогів в системі вищої освіти. Основні результати отримано завдяки методам аналізу навчальних планів підготовки вчителів математики бакалаврського рівня різних закладів вищої освіти України в розрізі: обсягів навчальних годин дисциплін психологічного циклу та їх змістовій представленості; вивчення тенденцій у співвідношенні різних форм аудиторних занять та їх доля у загальній та практично-професійній підготовці фахівців. Аналіз десятирічних навчальних планів та програм психологічних дисциплін засвідчив розмаїття обсягів вивчення психологічних дисциплін, тенденцію до зниження її часових обсягів, скорочення кількості виділених кредитів ECTS та редукцію прикладного змістового компоненту вікової, педагогічної, соціальної психології та психологічних основ сімейного життя. Виявлено певну тенденцію зменшення квоти аудиторного вивчення психологічних дисциплін та збільшення обсягів самостійної роботи студентів. Відсутність затвердженого національного професійного стандарту для вчительської спеціальності ускладнює включення прикладних психологічних дисциплін до навчальних планах підготовки вчителів, покликаних забезпечувати формування професійних психологічних компетенцій майбутніх педагогів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічна підготовка майбутніх педагогів, обсяг психологічних дисциплін у навчальному плані підготовки бакалаврів, аудиторна та самостійна робота студентів з психології, компетенції, психологічні компетенції, професійні компетенції педагогів, галузевий освітній стандарт, заклад вищої освіти (ЗВО), професійний освітній стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти».


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата современного образования. Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL: http://www.еіdos. ru/jоuгnаl/2006/0505.htm.
3. Наказ №47 МОН України від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15/print
4. Перхач Л. П. Психологічна підготовка майбутнього вчителя у контексті компетентнісного підходу. URL: http://brodypk.at.ua/navchmet/poch/dop/psikhologichna_pidgotovka_majbutnogo_v chitelja_u_k.pdf
5. Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования // Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: межвузовский сб. науч. тр. / Под ред. А. А. Орлова. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2008. Вып. 1. С. 117-137.
6. Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році / Лист МОН України від 13.03.2015. - №1/9-126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.