Вікторія Перерва. Педагогічні умови становлення професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології

// Наука і освіта.  2019.  №2. 44-48.

Вікторія Перерва,
  асистент кафедри ботаніки та екології,
  Криворізького державного педагогічного університету, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7086-3050 


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сутність поняття «умова» та охарактеризовано зміст поняття «педагогічні умови». На основі узагальнення існуючих наукових підходів подано розуміння педагогічних умов формування професійнотермінологічної компетентності майбутніх вчителів біології в ході фахової підготовки. Визначено та обґрунтовано основні педагогічні умови формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології: створення мотиваційно-навчального середовища для опанування фаховою термінологією засобами навчальних інновацій; залучення майбутніх фахівців до формування професійно-термінологічної компетентності через різні форми аудиторної і позааудиторної роботи з вивчення фахових дисциплін; організація освітньо-розвивального середовища, що сприяє індивідуалізації та творчо-продуктивній комунікативній діяльності, діагностиці та корекції рівнів сформованості системи та компонентів професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 умови, педагогічні умови, професійно-термінологічна компетентність, майбутні вчителі біології, активні методи навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Войтко В. І. Психологічний словник / В. І. Войтко. К.: Вища школа, 1982. 215 с.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Карпенко Л. А. Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с.
4. Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. М. Нахаєва. – Рівне, 2016. – 20 c.
5. Немов Р. С. Психология: учеб. пособ. для студ. высших пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. – М.: Просвещение, 2005. Кн. 2. – 512 с.
6. Педагогіка: навч. посіб / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2007. – 400 с.
7. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій / О. М. Пєхота, В. Д. Будак, А. М. Старева. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.
8. Плонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Плонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с.
9. Словник української мови (СУМ-11). Том 10. C. 441. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/.
10. Степанов В. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху / В. Степанов. – Вінниця: Тезис, 2001. – 292 с.
11. Фурман Т. Ю. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.Ю.Фурман. – Київ, 2012. – 287 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.