Дін Юйцзін. Професійно-педагогічне самопроектування майбутніх менеджерів освіти: теоретичні аспекти

// Наука і освіта.  2019.  №2. 34-43.

Дін Юйцзін,
  аспірант кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна 


ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ САМОПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ  МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто самопроектування як важливий елемент для професійно-педагогічної підготовки майбутніх менеджерів освіти. Відзначається, що професійна діяльність фахівців не може бути достатньо якісною без сформованості прогностичної і проектної компетентностей. Концентрацію індивідуального досвіду під вирішення професійних завдань забезпечує актопсихологічна компетентність. Менеджер сучасного навчального закладу – це професіонал, який свідомо і постійно підвищує свою кваліфікацію не тільки за допомогою організованих форм, а й у ході самопізнання, самодіагностування, самопроектування, самовдосконалення. У статті проаналізовано основні компоненти менеджменту в сфері освіти, розкрито сутність поняття «самопроектування» і проведено порівняльний аналіз різних теоретико-методологічних підходів (діяльнісного, суб’єктного, комплексного, функціонально-рольового, акмеологічного) для опису теоретико-методологічного підходу самопроектування майбутніх менеджерів у трактуванні різних учених. Самопроектування розглядається як здатність особистості майбутнього професіонала до включення в систему самовизначального і самоконтрольованого заходів, спрямованих на підвищення ефективності професійної діяльності та самовдосконалення особистісних якостей. Реальною методологічною підставою для результативного професійно-педагогічного самопроектування майбутніми менеджерами освіти є синергетична акмеологія, яка досліджує закономірності досягнення довільною системою максимальної досконалості шляхом самоорганізації. Синергетична акмеологія містить у своєму складі теорію соціальної синергетики і теорію акмеологічного розвитку. Синергетична акмеологія є практичним застосуванням філософії успіху, що відбивається в її розділах: синергетична кар’єрологія, снергетіческая катабологія, синергетична етнологія. На підставі проведеного аналізу сформульовано висновок про те, що самопроектування – це процес виявлення можливих варіантів поєднання засобів, цілей, просторово-часових параметрів діяльності для відшукання найбільш прийнятного, оптимального варіанту для розвитку і вдосконалення особистості. Результатом самопроектування є різні проекти (варіанти) майбутньої діяльності, різні моделі Я-ідеального. Самопроектування – це прагнення людини до вдосконалення свого особистісного «Я» в різних сферах життєдіяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

акмеологія, майбутній менеджер освіти, навчальний заклад, прогностична компетентність, самопроектування, теоретико-методологічні  підходи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Буданов В. Г., Журавлев В. А., Харитонова В. А. Управление образовательным процессом в современных условиях: инновации и проблемы моделирования. URL: http://spkurdyumov.ru/education/upravlenie-obrazovateln ym-processom/2/ (дата обращения 10.06.2019).
2. Бобрышов С. В., Колосова Н. В. Управление образовательным процессом как социальная технология. Вестник СевКавГТУ. 1999, №1. С.73-78.
3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. М.: Школа-Пресс, 1977. 432 с.
4. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области управления образовательным процессом. Учеб. пособие. М.,1997. 288 с.
5. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.
6. Педагогический менеджмент и управление развитием образования. Коллективная монография / Т.М. Баймолдаев, В. И. Безруков, И. А. Носков, Н. А. Соловова. Алматы-Самара, 2007. 466 с. 7. URL:http://studopedia.ru/view_ekonomteor.ph p?id=73 (дата обращения 10.06.2019)
8. Захаров А. В. Формирование прогностических умений студентов педагогического вуза (на материалах изучения дисциплин психолого-педагогического цикла): автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Новокузнецк, 2009. 24 с.
9. Кабанська О. С. Формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання». Харків: [б.в.], 2011 . 20 с.
10. Севастюк М. С. Формування прогностичних знань та вмінь у студентів педагогічних факультетів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання». К., 2000. 17 с.
11. Леонтьев А. А. Что такое деятельностный подход в образовании? Начальная школа: плюс-минус. 2001. № 1. С. 3-6.
12. Абульханова К. А. Рубинштейновская категория субъекта и ее различные методологические значения. Психология индивидуального и группового субъекта / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 34–50.
13. Анцыферова Л. И. Психологическое содержание феномена субъект и границы субъектно-деятельностного подхода. Проблема субъекта в психологической науке. М.: Академический проспект, 2000. С.27-42.
14. Брушлинский А. В. Проблема субъекта в психологической науке (статья вторая). Психологический журнал. Т 13. 1992. № 6. С. 3-12.
15. Занков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. М.: ИП РАН, 2005. 448 с.
16. Сергиенко Е. А. Субъектная регуляция совладающего поведения / Под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. М.: Ин-т психологии РАН, 2008. С. 67-82.
17. Ганзен В. А. Системные описания в психологии. Л.: ЛГУ, 1984. 176с.
18. URL: https://med-books.info/akmeologiya_770 /metodyi- akmeologicheskih-issledovaniy.html (дата обращения 04.06.2019)
19. Философия в современном мире: диалог мировоззрений: Материалы VI Н 34 Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27-30 июня 2012г.). В 3 томах. Т. II. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, 2012. 467 с. 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.