Антоніна Кічук. Емоційно-особистісні особливості психологічного здоров’я студента у психологічному дискурсі

// Наука і освіта.  2019.  №1. 45-51.

Антоніна Кічук,
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,  вул. Репіна, 12, м.Ізмаїл, Україна 


ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються деякі проблемні питання, пов’язані із феноменологією здоров’я особистості у психологічній сфері: аналізуються позиції дослідників щодо психологічного здоров’я як життєвої цінності особистості, як факта, як предмета психологічного пізнання, як норми, як сфери самозбереження суб’єктом освітньо-професійної діяльності. Висвітлюються результати аналітичної  роботи, базою якої виступали науковий фонд, де міститься напрацювання дослідників щодо своєрідності емоційної сфери особистості та узагальнення даних проведених емпіричних досліджень, націлених на з’ясування підшкали «емоційні психологічні проблеми сучасної студентської молоді». Визначаються основні параметри, в розрізі яких маркується конструктивність континуально-ієрархічної моделі особистості, котра висвітлює її структуру в контексті формально-динамічного, змістово-особистісного, соціально-імперативного рівнів та блоків регулювання, що репрезентовано  зонами перетину означених рівнів. Обґрунтовується положення про те, що у пошуках теоретико-методологічних орієнтирів поглиблення наукових уявлень про емоційний складник психологічного здоров’я студента, доцільно враховувати встановлені вченими тенденції переходу особистості від біологічного до соціокультурного розвиткового зумовлення, детермінованість емоційних особливостей психологічного здоров’я особистості соціальними факторами та біологічними чинниками, конструктивність осмислення емоційності в контексті макроструктури особистості у площині континуально-ієрархічного наукового підходу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 психологічне здоров’я, емоційна складова психологічного здоров’я студента, емоційність, континуально-ієрархічна модель, емоційна саморегуляція.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева А. Н. О синтетической теории эмоционального интеллекта. //Психология человека в современном мире. – М.: Наука, 2009. – Т.2.
2. Бурлакова І. А., Наконечна М. В. Соціальнопсихологічні умови самоменеджменту здоров’я фахівців економічної сфери // Науковий вісник Херсонського держун-ту. Серія «Психологічні науки». – 2019. – Вип.. 1. – С. 206-210.
3. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М: Изд-во МГУ, 1976. – 143 с.
4. Карпенко В., Миколайчик М, Войтенко В., Мединська Ю. Сучасний стан психічного здоров’я студентської молоді : емоційна, міжособистісна та рольова сфери // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №11. – С. 2-8
5. Кириленко Т. Емоційна сфера особистості: вектори вивчення // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Психологія. – 2018. – №1(8). – С. 26-29
6. Колотій Н. М. Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Колотій Наталія Миколаївна. - Х., 2003.
7. Непомнящая Н. И. Целостно-личностный подход к изучению человека // Вопросы психологии. 2005. – №1. – С. 116-125
8. Прохоров А. О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш., Гарифуллина М. М., Менделевич В. Д. Психология состояний: Уч.пос. /Под ред. А. О.Прохорова. – М.: Изд-во «Когито-центр» – 623с.
9. Психологічна енциклопедія / Автор-упор. О. М. Степанов. – К: Академвидав, 2006. – 424 с.
10. Sabagh Z, Hall N. C., Saroyan A, Antecedents, correlates and consequences of faculty burnout // Educational Research 2018, 60(2), PP. 131-156
11. Савчин М. Моральне здоров’я особистості як предмет психологічного пізнання // Психологія і суспільство. – 2018. – №3-4 (73-74). – С. 120-131
12. Саннікова О. П. Континуально-ієрархічна модель особистості // Психологія і суспільство. – 2018. – №3-4 (73-74). –С. 166-177
13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. – 412с.
14. Чебикін О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості: монографія / О. Я. Чебикін, І. Г. Павлова. – Одеса: СВД Черкасов, 2009. – 230 с.
15. Чебыкин А. Я. Теория и методика эмоциональной саморегуляции учебной деятельности: уч-методич.пос. – Одесса: Астропринт, 1999. – 158с.
16. Чебыкин, А. Я. Проблема эмоциональной устойчивости: [монография] / А. Я. Чебыкин. – Одесса : [б. и.], 1995. – 196 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.