Валентина Балахтар. Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 52-59.


DOI:

Валентина Балахтар,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна


ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті – висвітлити сутність становлення повноцінної особистості фахівця-професіонала із соціальної роботи й емпірично дослідити професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях становлення фахівців із соціальної роботи. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано основні теоретикометодологічні підходи до проблеми становлення особистості (психодинамічний, біхевіорально-когнітивний, екзистенційно-гуманістичний, діяльнісний, суб’єктно-вчинковий, генетико-моделюючий, акмеологічний, аксіологічний, рефлексивний тощо). Показано неоднозначність трактування досліджуваного феномену, зосередження науковців, які працюють у межах цих підходів на різних аспектах становлення особистості (формування, розвиток, саморух, самозміна, саморегуляція тощо). У статті наведено результати дослідження професійноособистісних новоутворень на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи. Кількісну обробку емпіричних даних було здійснено за допомогою методів математично-статистичної обробки із використанням комп’ютерної програми SPSS. Найбільш характерним рівнем професійно-особистісних новоутворень упродовж професійного становлення фахівців є рівень нижче середнього. Встановлено статистично значущі відмінності становлення особистості фахівців із соціальної роботи на різних його стадіях залежно від статі, місця проживання, стажу роботи тощо. Виявлено вищі показники становлення особистості фахівців жіночої статі, ніж у працівників чоловічої статі; фахівців соціальних служб міста порівняно з працівниками сільської місцевості. Особливості становлення особистості фахівців із соціальної роботи залежно від стажу роботи свідчать, що в цілому воно відбувається у позитивному та продуктивному напрямку (p < 0,01).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальна робота, фахівець, стадії професійного становлення, професійно-особистісні новоутворення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Абульханова К. А. О субъекте психической деятельности / К. А. Абульханова. – М. : Наука, 1973. – 287 с.
2.Балахтар В. В. Вплив інформаційнокомунікаційних технологій на формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної роботи / В. В. Балахтар // Information Technologies and Learning Tools. – Vol. 66. – №4. – 2018. – С. 93-104 [Електронний ресурс]. – Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/ 2066/1365
3.Балахтар В. В. Модель становлення особистості майбутнього фахівця з соціальної роботи / В. В. Балахтар // Perspectives of science and education: The 3-rd International youth conference (July 6, 2018) SLOVO\WORD. – New York, USA, 2018. – С. 303-314.
4.Балл Г. Психологія професійної діяльності крізь призму категорій «особистість» і «культура» / Г. Балл // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред.. В. Г. Кременя, М. Ф. Дмитриченка, Н. Г. Ничкало. – Уклад.: М. В. Артюшина, В. П. Тименко та ін. – К. : НТУ, 2015. – 768 с/
5.Брушлинский А. В. Психология субъекта / А. В. Брушлинский. – СПб: Алетейя, 2003. – 272 с.
6.Вернік О. Л. Проблематика «життєвого шляху» у психологічному дослідженні / О. Л. Вернік // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2017. – Том. VII. – Вип. 44. – С. 30-50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i44/5.pdf
7.Bыготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Bыготский – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 519 с.
8.Гурієвська В. М. Застосування рефлексивного підходу в системі державного управління / В. М. Гурієвська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – № 1. – С. 64-71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2014_1_12
9.Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебн. пособие / Э. Ф. Зеер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 336 с.
10. Зубкова І. Ю. Психологічні особливості Яобразу вчителя професіонала за структурними компонентами цілісної моделі / І. Ю. Зубкова, В. О. Сластьонін, А. І Шутенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №5. – С. 4-11.
11. Лосєва Н. М. Самореалізація особистості викладача вищого навчального закладу як загально педагогічна проблема: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. М. Лосєва. – Харків: Б.в., 2007. – 43 с.
12. Лукасевич О. А. Суб’єкт, суб’єктність і вчинкова діяльність / О. А. Лукасевич // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» ; за ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №1 (3) – С. 44-49.
13. Максименко С. Д. Теоретико-методологічні засади дослідження особистості в сучасній психології / С. Д. Максименко // Особистість у розвитку : психологічна теорія і практика : монографія ; за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 430 с.
14. Митина Л. Н. Личностное и профессиональное развитие человека в нових соціальноэкономических условиях / Любов Митина // Вопросы психологии. – 1977. – № 4. – С. 29-32.
15. Осницкий А. К. Проблемы исследования субъектной активности / А. К. Осницкий // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 5-19.
16. Пиняева С. В. Личностное и профессиональное развитие в период зрелости / С. В. Пиняева, Н. В. Андреев // Вопр. Психологи. – 1998. – №2. – С. 3-10.
17. Петровский А. В. К психологии активности личности / А. В. Петровский // Вопросы психологии. – 1975. – №3. – С. 26-38.
18. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія / Л. В. Помиткіна. – К.: Кафедра, 2013. – 381 с.
19. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении : монография / Виталий Александрович Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.
20. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : «Либідь», 2003. – 376 с.
21. Ткалич М. Г. Основні підходи до вивчення феномену самоактуалізації особистості в зарубіжній психології / М. Г. Ткалич, Д. О. Шутько // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» ; за ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №1 (3) – 117 с.
22. Чепелєва Н. В. Спрямованість особистості на розвиток як підґрунтя самопроектування / Н. В. Чепелєва // Психологія саморозвитку особистості : збірник наукових праць ; за ред. Н. В. Чепелєвої, Я. Ф. Андреєвої. – Чернівці –Київ, 2016. – 284 с. – С. 5-18.
23. Філоненко М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря: монографія / М. Філоненко. – К. ЦУЛ, 2015. – 334 с.
24. Bandura A. Self-efficacy: Toward to unifuing theory of behavioral change / A. Bandura // Psychological review, 1977. – Vol.84. – № 2. – P. 191-205.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.