Світлана Дерев’янко, Юлія Примак, Ірина Ющенко. Роль емоційного інтелекту в запобіганні віктимності молоді.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 44-51.


DOI:

Світлана Дерев’янко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної,
вікової та соціальної психології імені М. А. Скока,
Юлія Примак,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної,
вікової та соціальної психології імені М. А. Скока,
Ірина Ющенко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної,
вікової та соціальної психології імені М. А. Скока,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна


РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ЗАПОБІГАННІ ВІКТИМНОСТІ МОЛОДІ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність дослідження визначається, з одного боку, зростанням наукового інтересу до проблеми взаємозв’язку емоційного інтелекту та віктимності молоді, а з іншого – нестачею даних щодо вивчення цієї теми з урахуванням сімейних чинників, зокрема сиблінгового статусу молодої людини у сім’ї, характеру сімейних стосунків. Мета статті полягає у встановленні зв’язку між віктимністю та емоційним інтелектом юнаків і дівчат з різним сиблінговим статусом (старша дитина, молодша дитина, єдина дитина) за допомогою емпіричного дослідження. Відзначено, що майже кожний з опитаних молодих людей протягом життя потрапляв у ситуації психологічного насилля, здебільшого це були ситуації комунікативної взаємодії з однолітками. Виявлено, що у середовищі студентської молоді наразі найбільш розповсюдженими формами віктимності є вербальна (висміювання, сарказм) та соціальна (ізоляція, навмисне мовчання). Показано, що у молодих людей з різним сиблінговим статусом віктимність негативно пов’язана з різноманітними складовими емоційного інтелекту: зі здатністю до розпізнавання емоцій (група осіб зі статусом «єдина дитина»), зі здатністю до розпізнавання емоцій, емпатії, управління емоціями («старші діти»). Ґрунтуючись на положенні про рефлексивність емоційного інтелекту, визначено роль емоційного інтелекту в запобіганні віктимності молодих людей: спрямування свідомості на аналіз власної віктимності – стосовно майбутніх подій (раціоналізація), теперішніх ситуацій (усвідомлення), минулих спостережень (рефлексія). Усвідомлення власної віктимності переважає у дівчат із сиблінговими статусами «молодша дитина», «старша дитина», рефлексія – у хлопців незалежно від сиблінгового статусу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

емоційний інтелект, віктимність, молодь, сиблінговий статус.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бантишева О. О. Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі схильністю осіб юнацького віку до віктимної поведінки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 121. Т. 1. Серія : Психологічні науки : [зб. наук. праць]. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О.– Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 25- 29.
2. Дерев’янко С. П. Феноменологія емоційного інтелекту: Навчально-методичний посібник / С. П. Дерев′янко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 312 с.
3. Одинцова М. А. Системный подход к изучению эмоционального интеллекта психологически виктимной личности / М. А. Одинцова, М. С. Шумилкина // Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 2 / Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – С. 307-310.
4. Чебикін О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості: Монографія. / О. Я. Чебикін, І. Г. Павлова. – Одеса: СВД Черкасов, 2009. – 230 с.
5. Arseneault L., Bowes L., Shakoor S. Bullying victimization in youths and mental health problems: 'Much ado about nothing'? / L. Arseneault, L. Bowes, S. Shakoor. – Psychological medicine. – 2010. – Vol. 40. – № 5. – Р. 717-729.
6. Cava M. J., Musitu G., Buelga S., Murgui S. The relationships of family and classroom environments with peer relational victimization: An analysis of their gender differences / M. J. Cava, G. Musitu, S. Buelga, S. Murgui // Spanish Journal of Psychology. – 2010. – Vol. 13. – № 1. – Р. 156-165.
7. Marsh H. W. Construct validity of the multidimensional structure of bullying and victimization: An application of exploratory structural equation modeling / H. W. Marsh, B. Nagengast, A. J. Morin, R. H. Parada, R. G. Craven, L. R. Hamilton // Journal of Educational Psychology. – 2011. – Vol. 103. – № 3. – Р. 701-732.
8. Vaillancourt T. Bullying: Are researchers and children/youth talking about the same thing? / Tracy Vaillancourt, Patricia McDougall, Shelley Hymel, Amanda Krygsman, Jessie Miller, Kelley Stiver, Clinton Davis // International Journal of Behavioral Development. – 2008. – Vol. 32. – № 6. – Р. 486-495.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.