Alexander Prokhorov, Albert Chernov, Alisa Khalfieva. Imaginary Characteristics of Psychic States Mental Representations in Students’ Lerning.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 21-27.


DOI:

Олександр Прохоров,
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології,
Казанський федеральний університет, м. Казань, Російська Федерація,
Альберт Чернов,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології,
Казанський федеральний університет, м. Казань, Російська Федерація,
Аліса Халфієва,
кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології,
Казанський федеральний університет, м. Казань, Російська Федерація


ОБРАЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНТАЛЬНОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено результати вивчення ситуативної детермінації психічних станів студентів і особливості образних характеристик ментальних репрезентацій в освітній діяльності, характеристики структурної організації та динаміки образних характеристик репрезентацій в часових діапазонах «минуле - теперішнє - майбутнє». В експерименті взяли участь студенти різних спеціальностей і профілів у кількості 237 осіб. Дослідження здійснювалося в контексті вивчення ментальних репрезентацій пізнавальних станів у навчальній діяльності. Теоретичною основою була авторська концепція образу психічного стану людини. У дослідженні використовувалися методи феноменологічного опису (вільно конструйована відповідь), аналіз ситуацій і образів станів у цих ситуаціях, методики вивчення образних характеристик станів. Образні характеристики розглядалися в різних часових діапазонах: актуальний час «тут і зараз», тиждень, місяць, рік в «минулому» і «майбутньому». Було встановлено, що в описі суб’єктивного образу стану найбільш поширеними є уявлення про фізичні і фізіологічні прояви цього стану, особливості поведінки й опис почуттів у цьому стані. Аналіз структур образів станів показує, що структура образів «простих» станів більш «жорстко» утворена в порівнянні з образами складних. Образи станів найбільш когерентні й організовані в крайніх часових діапазонах. Найменш стійкими є зв’язки в актуальному часі. Показано, що образ стану не залежить від ситуації, в якій він переживається. Виявлено, що образи психічних станів у часовому континуумі «минуле-сьогодення-майбутнє» характеризуються різною стабільністю, інтенсивністю і змістовною насиченістю залежно від рівня психічної активності і модальності станів. Найбільш стабільними в усіх тимчасових діапазонах є показники образів позитивних станів високого рівня психічної активності та негативних станів низького енергетичного рівня.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

пізнавальні стани, образ, свідомість, репрезентація, властивість, навчальна діяльність, час.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов / Г. Н. Зайцев // Математическая статистика в экспериментальной ботанике. – М.: «Наука», 1973. – 256 с.
2. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С.15-36
3. Прохоров А.О. Познавательные психические состояния: концептуальные основания, феноменология и структурно-функциональная организация / А. О. Прохоров // Образование и саморазвитие. – 2014. – № 3 (41). – С. 54-59.
4. Юсупов М.Г. Феноменология познавательных психических состояний студентов / М. Г. Юсупов// Образование и саморазвитие. – 2014. – №3(41). – С. 59-64;
5. Прохоров А.О., Юсупов М.Г. Функциональные структуры познавательных состояний/А.О.Прохоров, М.Г.Юсупов//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. – 2017. – Т. 14. – № 4. – С. 440-451.
6. Прохоров А.О., Юсупов М.Г. Рефлексивный слой познавательных состояний / А. О. Прохоров, М. Г. Юсупов // Экспериментальная психология. – 2017. – Т.10. – № 2. – С.91-103.
7. Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А. В. Карпов. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – 424 с.
8. Карпов А. В. Закономерности структурной организации рефлексивных процессов / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. –N 6. – С. 21-25.
9. Prokhorov A. O. Cognitive States in the Process of Students’ Intellectual Activity / A. O. Prokhorov, M. G. Yusupov, V. V. Plokhikh // The New Edicational Review. – 2015. – Vol. 41. – No. 3. – р. 263-275.
10. Prokhorov A. O. The Relationships of Mental States and Intellectual Processes in the Learning Activities of Students / A. O. Prokhorov, A. V. Chernov, M. G. Yusupov // International Journal of Environmental & Science Education. – 2016. – 11(6). – pp. 1031-1037.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.