Антоніна Кічук. Проблема становлення психологічного здоров’я сучасного студенства в параметрах психологічних досліджень.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 119-123.


DOI:

Антоніна Кічук,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної та практичної психології,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
вул. Репіна, 12, м. Ізмаїл, Україна


ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОГО
СТУДЕНСТВА В ПАРАМЕТРАХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено феноменологію психологічного здоров’я студентства. Окреслено напрацювання сучасних учених, які сприяли розширенню уявлень про здоров’я студентів у психологічній сфері (психологічне здоров’я особистості доцільно осмислювати в якості важливої її властивості; означена властивість є не лише складною, а й динамічною, змінність якої відбувається під впливом зовнішніх обставин життєдіяльності студента та його спілкування; враховуючи своєрідність студентства як суб’єкта здоров’я в психологічній сфері умотивованим є вплив педагогів закладів вищої освіти на розвиток ціннісного ставлення студентів до власного психологічного здоров’я та створення умов активізації процесів самопізнання, самостимулювання, самопрограмування, самореалізації, самопрезентації). Представлено аналіз деяких результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, які, спираючись на різний критеріальний підхід, ставили за мету вивчити певні сегменти здоров’я студентів у психологічній сфері. Акцентовано на залежності показника життєстійкості особистості сучасного студента та негативної кореляції зі шкалами, що засвідчують психопатологічні тенденції. Деталізовано провідний чинник ризику здоров’я студентської молоді зарубіжжя у психологічній сфері – конкуренція в учінні, яка зумовлює частоту виникнення стресових ситуацій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічне здоров’я, особистість юнацького віку, ціннісне ставлення особистості до психологічного здоров’я, студенти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х книгах. Кн.1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280с.
2. Зіньковський Ю. Ф. Психологічні властивості фахівця як умова його професійної успішності / Ю. Ф. Зіньковський, Г. О. Мірських //Педагогіка і психологія. – 2018. - №2. – С.53-59.
3. Лерш Ф. Нарис психології дитинства та юності / Ф. Лерш // Психологія і суспільство. – 2016. - №3. – С.80-104.
4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер.с англ. / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 424с.
5. Сагалакова О. А. Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности / О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев, Ю. А. Шшухлова // Вопросы психологии. – 2016. – №6. – С.63-66.
6. Старинская Н. В. Особенности самоактуализирующейся личности студентов / Н. В. Старинская // Самоактуалізація та самореалізація особистості в процесі діяльності. – Слов’янськ, 2012. – С.144-145.
7. Jahoda M. Current Concepts of positive mental health / M. Jahoda. – NY: Basic Books, 1958. – 136 p.
8. Кузнецов М. А. Жизнестойкость и образ здоровья у студентов / М. А. Кузнецов, Л. Н. Зотова. – Харьков:изд-во «Диса плюс», 2017. – 398 с.
9. Lessard, F. E. Enquête sur la santé psychologique étudiante Montréa / F. E. Lessard: Fédération des associations étudiantes du campus de l’université de Montréal, 2016. – 129 р.
10. Maddi S. The Personality Construct of Hardiness III: Relationships with Repression, Innovativeness, Authoritarianism and Performance / S. Maddi, R. Harvey, D. Khoshaba, J. Lu, M. Persico, M. Brow // Jornal of Personality. – 2006. – vol.74. - №32. – Р.575-598.
11. Роджерс К. Искусство консультирования в терапии / Пер. с англ. Кондрашова О. И. и др. – Москва: Апрель Пресс: Эксмо, 2002. – 976 с.
12. Токман А. А. Психологія способу життя: Навч.пос. – Ч.1. / А. А. Токман, Н. В. Немченко. – К.: Вид.дім.Персона, 2015. – 344 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.