Ольга Саннікова, Олександр Санніков. Авантюрність і ризик у структурі прийняття рішень.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 111-119.


DOI:

Ольга Саннікова,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної та диференціальної психології,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Олександр Санніков,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри теорії та методики практичної психології,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна,


АВАНТЮРНІСТЬ І РИЗИК У СТРУКТУРІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є виклад результатів аналізу психологічних особливостей рішимості як усталеної інтегральної властивості особистості. Досягнення мети забезпечувалося вирішенням наступних дослідницьких завдань: вивчення взаємозв’язків показників рішимості, авантюрності та схильності до ризику особистості; виявлення осіб із домінуванням авантюрності та схильності до ризику; вивчення стійких поєднань характеристик рішимості в осіб, які відрізняються за авантюрністю. Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, збільшенням потреби в теоретико-методологічному узагальненні досліджень проблеми прийняття рішень, з іншого – в розробці прикладних аспектів вивчення рішимості особистості. На особливу увагу заслуговує розробка структури й механізмів функціонування рішимості, аналіз стійких поєднань її складових і компонент, а також індивідуально-психологічних особливостей їх варіацій. У статті викладено результати аналізу взаємозв’язку властивостей особистості в ситуації вибору й прийняття рішень. Описано існуючі уявлення про прийняття рішення, авантюрність і схильність до ризику особистості в роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Сформовано репрезентативну вибірку обстежених у кількості 97 осіб, що включає групи з високим (16 осіб) і низьким рівнями авантюрності (21 особа), чоловіки і жінки віком 23-47 років. Спроектовано діагностичний комплекс методик для вирішення дослідницьких завдань: «Мультидимензіональні шкали рішимості» й «Особистісний тест-опитувальник прийняття рішень» – задля вивчення характеристик прийняття рішень; «Тест-опитувальник схильності до авантюрності» (АВАНТ-1), а також «Тест-опитувальник якісних компонентів схильності до ризику» задля вивчення авантюрності та схильності до ризику особистості. Презентовано результати кореляційного аналізу взаємозв’язків показників рішимості, прийняття рішень з авантюрністю і схильністю до ризику особистості. Виявлено наявність додатних значущих взаємозв’язків між авантюрністю та більшістю показників схильності до ризику, а також між авантюрністю, схильністю до ризику і показниками рішимості особистості. Розглянуто профілі характеристик рішимості, вивчено психологічні особливості вибору й прийняття рішень осіб, які відрізняються за авантюрністю.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

прийняття рішення, рішимість особистості, схильність до ризику, авантюрність, особистість.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. А. с. Психодіагностика авантюрності: «Тестопитувальник схильності до авантюрності» (АВАНТ– I); «Самооцінка компонентів авантюрності» // О. П. Санникова, О. І. Санніков, Н. І. Меленчук. – № 59701; заяв. № 60141 від 19.03.2015. Опубл. 15.05.2015. – 53 с.
2. А. с. Тест-опросник качественных компонентов склонности к риску («риск-черты») (психодиагностическая методика) / О. П. Саннікова, С. В. Бикова. – № 24519; реєстрац. 22.05.2008. – 26 с.
3. Бикова С. В. Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику: дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / С. В. Бикова – Одеса, 2008. – 205 с.
4. Бикова С. В. Специфіка схильності до ризику в осіб з різним типом емоційності / С. В. Бикова // Наука і освіта. – 2012. – № 6. – С. 41-45.
5. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений : учеб. пособие для вузов / Т. В. Корнилова. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 286 с.
6. Меленчук Н. І. Особливості емоційного інтелекту у осіб, схильних та не схильних до авантюрності / Н. І. Меленчук // Наука і освіта. – 2014. – №2. – С. 37–41.
7. Меленчук Н. І. Факторна структура авантюрних та не авантюрних осіб / Н. І. Меленчук // Наука і освіта. – 2014. – № 11. – С. 123-128. 8. Санников А. И. Личностные предикторы принятия жизненных решений / А. И. Санников // Наука і освіта. – 2015. – № 10/CХХХІХ. – С. 217-230. 9. Санников А. И. «Решимость» и «решительность» в психологической системе принятия личностью жизненных решений / А. И. Санников // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (39). – С. 201–213.
10. Санников А. И. Психология жизненного выбора личности: монография / А. И. Санников. – Одесса : Изд-во ВМВ, 2015. – 440 с.
11. Санникова О. П. Риск и принятие решений: учебно-методическое пособие / О. П. Санникова, А. И. Санников, С. В. Быкова. – Харьков : ООО «Апекс+», 2007. – 60 с.
12. Санникова О. П. Феноменология личности: Избранные психологические труды / О. П. Санникова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
13. Санникова О. П. Формально-динамические и качественные метахарактеристики индивидуальности / О. П. Санникова // Наука і освіта. – 2007. – № 6-7. – С. 30-33.
14. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности: монография / О. П. Санникова. – Одесса : Хорс, 1995. – 334 с.
15. Санніков О. І. Схильність до ризику як чинник вибору авантюрної особистості / О. І. Санніков, І. В. Панасюк // Проблеми сучасної психології особистості: Випуск 9. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених та студентів (17-18 травня 2018 р.). – Одеса : ВМВ, 2018. – С. 170-177.
16. Саннікова О. П. Тест-опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-1): результати апробації / О. П. Саннікова, О. І. Санніков, Н. І. Меленчук // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – № 1 (9). – С. 82–88.
17. Хайкин В. Л. Активность: (характеристики и развитие): учебно-методическое пособие / В. Л. Хайкин. – М. : Московский психолого-социальный ин-т; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 444 с. 18. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – СПб. : Речь, 2002. – 480 с.
19. Sannikova O. P. Diagnostics of adventurousness: presentation of the original technique / O. P. Sannikova, N. I. Melenchuk, O. I. Sannikov // International scientific professional periodical journal «The Unity of science». Vienna, Austria, February, 2016, volume 2, pp. 66–69.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.