Іван Сулятицький, Тетяна Кравчук. Емпіричні параметри для психотерапевтичної практики учасників АТО-ООС.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 86-91.


DOI:

Іван Сулятицький,
кандидат психологічних наук, доцент,
голова Центру психоінформації,
доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Тетяна Кравчук,
студент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна


ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ
ПРАКТИКИ УЧАСНИКІВ АТО-ООС


АНОТАЦІЯ:

Проблема психологічної допомоги учасникам бойових дій є чи не найголовнішим завданням сучасних психологів. Саме тому у цій статті висвітлено результати психологічного обстеження учасників АТО та порівняно із результатами звичайних людей, а також зроблено кореляційний і порівняльний аналіз емпіричних даних. Було виявлено взаємозв’язки між рівнем самооцінки, особистісної та ситуативної тривожності, депресивності й агресивності, а також простежено психологічні особливості досліджуваних за такими критеріями: сімейний статус, рівень освіти, місце проживання. Порівняно між собою проективний метод дослідження та тести-опитувальники у роботі з учасниками АТО. Визначено найменш дискомфортний для опитуваних спосіб отримання емпіричних даних в ході дослідження.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

агресивність, депресія, самооцінка, тривожність, учасники АТО, психологічна підтримка, психотравми війни, екстремальна, психотравмирующая ситуація, індивідуальні стратегії, психічна травма, психологічна допомога, стрес. проективний метод дослідження.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Буряк О. О. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні / О. О. Буряк, М. І. Гіневський, Г. Л. Катеруша // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2015. – №2 (43). – С. 176-181.
2. Кресан О. Д. Психологічні аспекти переживання життєвих подій учасниками АТО / О. Д. Кресан // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_3_4.
3. Мушкевич М.І. Проективний метод в психологічній роботі з учасниками АТО [Електронний ресурс] : [веб-портал] – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8482/1/Прое кт%20метод%20АТО.pdf.
4. Особистість у кризових умовах та в критичних ситуаціях життя: Збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми: ВидвоСумДПУімені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с.
5. Осьодло І. В. Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспектви / І. В. Осьодло, Д. С. Зубовський // Український психологічний журнал: збірник наукових праць / головн.ред. І. В. Данилюк : КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2017. – № 1(3). – 214 с.
6. Підготовка психолога-практика до використаннямалюнку в діагностико-корекційномупроцесі (психодинамічнийпідхід): навчальнийпосібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань: Візаві, 2014. – 174 с. 7. Прайфер, Самюель Депресія: Хвороба сучасності / Д-р СамюельПрайфер; пер. О. Кушніков. – Львів: Свічадо, 2017. – 88с.
8. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.
9. Юрценюк О. С. Непсихотичні психічні розлади в осіб, які брали участь в збройному протистоянні на сході України / О. С. Юрценюк, С. С. Ротар // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №4. – С. 85-87.
10. Яньшин П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. – Спб: Питер, 2004. – 336 с: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.