Тетяна Рудюк. Дослідження проблеми формування лексико-фразеологічної компетентності старшокласників на засадах комунікативно-діяльнісного підходу.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 73-79.


DOI:

Тетяна Рудюк,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови і літератури,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
вулиця Графська, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна,


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА ЗАСАДАХ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування лексикофразеологічної компетентності школярів на засадах комунікативно-діяльнісного підходу. Було проаналізовано наукову літературу, програми та концепцію мовної 12-річної школи, розроблено теоретичні положення експерименту та його етапи, здійснено констатувальне обстеження та визначено реальний стан рівнів сформованості лексико-фразееологічної компетентності старшокласників. Застосування комунікативно-діяльнісного підходу під час навчання лексико-фразеологічного складу рідної мови значно підвищує ефективність освітнього процесу та є невід’ємною складовою становлення висококультурної національно свідомої особистості, яка здатна до конструктивної соціальної інтеракції. Для реалізації поставлених завдань здійснено визначення рівнів лексикофразеологічної компетентності (творчий, нормативний, репродуктивний, початковий) старшокласників, яке ґрунтувалося на основі виокремлених складових формування мовної складової на засадах досліджуваного підходу, а саме: прагнення до самореалізації, міжособистісної взаємодії, коригуванні нормативного аспекту мовної системи крізь призму національної чи міжкультурної комунікації, саморефлексії та накресленні перспективних видів роботи. Формування вказаної компетентності крізь призму комунікативно-діяльнісного підходу проводилося поетапно: здійснювалася мотивація до оволодіння лексичним і фразеологічним багатством рідної та іноземних мов, відбувалося планування участі у комунікативно-діяльнісній взаємодії, саморефлексія. Виявлено, що на продуктивність формування лексико-фразеологічного потенціалу старшокласників упливає художньо-літературний досвід, планування відповідної тренінгової та соціальної взаємодії, ситуацій реального й уявного спілкування. На підставі проведеного педагогічного експерименту визначено статистичні позитивні зміни в рівнях сформованості лексико-фразеологічної компетентності старшокласників, у яких навчання здійснювалося на засадах досліджуваного підходу в експериментальній групі. Достовірність результатів проведеного експерименту підтверджено успішним виконанням відповідних творчих завдань школярами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

лексика, фразеологія, комунікативно-діяльнісний підхід, особистість, конструкт, самореалізація, саморефлексія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений/ Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 378 с.
2. Бєляєв О. М. Сучасний урок української мови / О. М. Беляєв. – К. : Рад. Школа, 1981. – 176 с.
3. Благінін В. М. Педагогічні поняття в логічних схемах і таблицях / В. М. Благінін. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2000. – 96 с.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник /Семен Гончаренко. – К: Либідь, 1997. – 376 с.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр., и перераб. / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2002. – 384 с.
6. Концепція мовної освіти 12-річної школи //Дивослово. – 2002. –№8. – С. 58-62.
7. Папуча М. В. Внутрішній світ людини та його становлення : [Наукова монографія] / М. В. Папуча. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2011. – 656 с.
8. Педагогическая энциклопедия: [в 4-х т. ] под. ред. И. А. Каирова, Ф. Н. Петрова – М. : Советская энциклопедия, 1964-1968.
9. Педагогічний словник / За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.
10. Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови / Марія Пентилюк // Українська мова в школі. – 1999. – № 3. – С. 8- 10.
11. Мізін К. І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння)/ К. І. Мізін. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 304 с.
12. Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / [Л. І. Мацько, Т. Л. Груба, О. М. Семеног, Т. В. Симоненко]. – К. : Проект. Міністерство науки і освіти України, 2017. – 94 с.
13. Філософський словник / за заг. ред. В. І. Шинкарука. – К. : Либідь, 1997. – 1997. – 376 с.
14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. З-е междунар. изд. – СПб. : Питер, 2003. – 608 с.
15. Chambers Dictionary of Idioms: EnglishUkrainian semibilingual. – K.: Bceyвито, 2002. – 475 с

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.